تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، اوین،دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تماس اصلی

مصطفی اجتهادی
سردبیر
دانشگاه شهید بهشتی
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
تلفن ثابت: 29902460
ایمیل: journal@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir