palette
بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر یزد
سیدعلیرضا افشانی, عباس عسکری‌ندوشن, راضيه ذاکری‌هامانه, محمدرضا مزیدی‌شرف‌آبادی

چکیده
مقولۀ امنيت انسان و جوامع انساني، از ابتداي خلقت به منزلۀ يك ‌ضرورت براي بقا مطرح بوده است و امروزه به مثابۀ يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه معرفي مي‌شود. احساس امنیت، پیشنیاز هرگونه توسعۀ اجتماعي، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده، با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. پژوهش‌حاضر درصدد است تا احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را در شهر یزد بررسی كند. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی است؛ داده‌ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب از 246 نفر از افراد ساکن شهر یزد گردآوری شده است. احساس امنیت اجتماعی در دوازده بُعد امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت اخلاقی، امنیت فرهنگی، امنیت عاطفی، امنیت احساسی، امنیت فکری، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و امنیت نوامیس سنجیده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد ‌که اکثر پاسخگویان به لحاظ احساس امنیت اجتماعی در گروه متوسط قرار داشتند. همچنين متغیرهای جنس، وضعیت تأهل، سن، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و منطقۀ سكونت رابطه معناداری با احساس امنیت اجتماعی افراد نداشتند و متغیرهای استفاده از رسانه‌های جمعی، رضایت از زندگی، دینداری، بهداشت روانی- اجتماعی و سرمايۀ اجتماعي دارای رابطه مثبت و معنادار با احساس امنیت اجتماعی افراد بودند. نتایج رگرسیون چندگانه از نقش معنادار سه متغیر رضایت از زندگی، استفاده از رسانه‌های جمعی و سرمایۀ اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی حمایت می‌کند که در این میان سرمايۀ اجتماعي بیشترین نقش را در تبیین متغیر احساس امنیت اجتماعی ایفا می‌كند.
واژگان کلیدی
احساس امنیت اجتماعی،سرمايۀ اجتماعي،امنیت جانی،یزد

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.