palette
تبیین رابطه بین سرمایه اقتصادی- فرهنگی والدین و موفقیت تحصیلی فرزندان با تأکید بر نابرابری‌های فضایی-فرهنگی

چکیده
امروزه در بیشتر کشورهای درحال توسعه، ورود به دانشگاه و کسب مدارج دانشگاهی از مهمترین عوامل موفقیت و تحرک اجتماعی- اقتصادی است که مورد توجه دولتها می باشد. با این وجود، ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته‌های ممتاز تحت تأثیر پایگاه اقتصادی-فرهنگی خانواده‌هاست که به نوبه خود انعکاسی از سطح توسعه منطقه محل زندگی است. در مقالۀ حاضر به روش تحلیل ثانویه آماری و با استفاده از داده‌های سازمان سنجش و آموزش کشور (سال1388) و به تفکیک سطوح برخورداری از منابع توسعه‌ای، به بررسی رابطه بین سرمایه-اجتماعی اقتصادی والدین، معدل دبیرستان و جنسیت و موفقیت فرزندان در آزمون ورودی دانشگاههای دولتی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فرهنگی- اقتصادی والدین، معدل دبیرستان و جنسیت و موفقیت فرزندان در آزمون ورودی دانشگاه‌های دولتی رابطه وجود دارد و استانهای به لحاظ توسعه تقریباً هم سطح شامل تهران، اصفهان، سمنان، يزد، كرمان و قم بیشترین میزان پذیرفته شدگان نهایی را دارند و استان سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، گلستان کمترین میزان را. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که متغيرهاي سرمايه فرهنگي، اقتصادي، جنسیت، معدل و موقعیت توسعه‌ای استان در مجموع73 درصد از احتمال قبولي در آزمون ورودی دانشگاه‌های دولتی را تبیین مي‌كنند.
واژگان کلیدی
1-موفقیت تحصیلی2- سرمایه فرهنگی3-سرمایه اقتصادی4-رگرسیون لجستیک

منابع و مآخذ مقاله

افقه مرتضی، غرافی مائده و بصیرت مهدی(1394) تأثیر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 16، زمستان 94، صفحات 203-179

اكبري، نعمت الله(1380) اثر متقابل و رابطه فضائي ساختار جمعيت و تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ، طرح پژوهشي شماره 16

تقوايي مسعود، نيلي پور طباطبايي شهره(1385) بررسي شاخصهاي توسعه در مناطق روستايي استان‌هاي كشور با استفاده از روش اسکالوگرام، اقتصاد كشاورزي و توسعه ، زمستان 1385

حسيني سيداميرحسين، علمي زهرا، شارعپور محمود(1386) رتبه‌بندیسرمایه اجتماعی در مراکز استان‌های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی،1386، شماره 26

خدايي ابراهيم(1388) بررسي رابطه سرمایه اقتصادي و فرهنگي والدين دانشآموزان با احتمال قبولي آنها در آزمون سراسری سال تحصیلی 1385 ، مجله آموزش عالي ايران، بهار 1388، شماره 4

دهقان حسين(1383) نابرابري فرصت‌هاي آموزشي ، آموزش علوم اجتماعي، 1383 دوره هشتم، شماره 21

رحمان سعادت(1385) تخمين سطح و توزيع سرمايه اجتماعي استان‌ها، فصلنامه رفاه اجتماعي، 1385، شماره 23

زیاری کرامت اله(1379) سنجش درجه توسعه یافتگی فرهنگی استان‌های ایران ،نامه علوم اجتماعی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹

صباغ كرماني (1380) تجزيه و تحليل نابرابري‌هاي منطقه‌ايي اشتغال در استان‌هاي كشور، مدرس دوره 5 ،1380 ،شماره 2

طالب مهدي، گودرزي محسن(1382) قوميت، نابرابري آموزشي و تحولات جمعيتي ، نامه علوم اجتماعي، شماره 21 ،1382

علاقه بند علی(1370) جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران، نشر روان

فیروزآبادی، سید‌احمد و صادقی، علیرضا (1392) طرد اجتماعی؛ رویکردی جامعه شناختی به محرومیت، تهران، انتشارات جامعه شناسان

کرایپ، یان (1382) نظریه اجتماعی کلاسیک، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران، نشر آگه

محمدرضا حافظ‌نیا(1381) جغرافیای سیاسی ایران، چاپ اول، تهران: سمت، 1381

متفکر آزاد محمدعلی، رنج پور رضا، سمیرا سلیمی شندی(1394) تحلیل تجربی تأثیر کاهش نابرابری آموزش بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 2، 1394، صفحات 62-43

مسعودی، عصمت، جواهری، منوچهر(1382)تحلیل دسترسی به فرصت‌های برابر در توسعه آموزش عالی دولتی در کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ، شماره 27 و 28

Bottero, Wendy (2005) Stratification, Social Division and Inequality, USA and Canada, Routledge Taylor & Francis Group

Romero, Mary, Margolis, Eric (2005) Blackwell Companion to Social Inequalities, Publishing by Blackwell Ltd

Hortulanus. R, Machiels. A ,L. Meeuwesen (2006) Social Isolation in Modern Society ,Routledge Press

Bird Kate (2007) The intergenerational transmission of poverty: An overview, Overseas Development Institute, London

Fangen Katrine(2010)Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants, Presentation of an Analytical Framework, Nordic Journal of Youth Research,2010 18: 133

Bonilla-Silva, E.(2003)Racism without Racists. Boulder ,CO: Rowman & Littlefield

Devos, G .A.(1963)Japan's outcast : the problem of the burakumin in the fourth world: victims of group oppression .ed. b. whittaker.new york: schocken

Giddens, Antony(2009)Sociology (6th Edition Revised and Updated With Philip W. Sutton), UK, Polity Press

Fischer, Michael Hout, Martín Sánchez Jankowski, Samuel R. Lucas, Ann Swidler, & Kim Voss(1996) Inequality by Design: Cracking the Bell Curve , Berkeley: University of California Press

Haan. Arjan. De (2001) Social Exclusion Enriching the Understanding of Deprivation. University of Sussex.

Haisken-DeNew ,John P. ,Mathias Sinning(2007)Social Deprivation and Exclusion of Immigrants in Germany, IZA Discussion Paper No. 3153

Nisbett, R. E. (1998) Race, genetics, and IQ. In A. Phillips (Ed.), The Black–White test

Persell, C. H., Arum, R. & Seufert, K. (2004) Racial and ethnic educational inequality in global perspective, in: G. Ritzer (Ed.) The handbook of social problems: a comparative international perspective ,ed. G. Ritzer. Thousand Oaks, CA: Sage Publications,pp.261-80

Pong ,Suet , Ling (1995) Access to Education in Peninsular Malaysia: Ethnicity, Social Class and Gender , Compare, Vol .25,No 3, score gap(pp. 86–102). Washington, DC: Brookings Institution

Wolf ,Jennifer, Price (2006)"Sociological Theories of Poverty in Urban America"Understanding Poverty From Multiple Social Science Perspectives, University of California, Berkeley School of Social Welfare


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.