palette
نوسازی یا بازتولید اجتماعی (مطالعه ای در خصوص قشربندی و تحرک اجتماعی)
محمد مبارکی, محمد سلمان قائمی زاده, مرتضی محمودزاده

چکیده

در طی دهه­ های اخیر فرایند نوسازی همراه با تغییرات اقتصادی و اجتماعی نظیر گسترش شهرنشینی، مهاجرت­های روستایی، بسط آموزش و پرورش عالی، ایجاد شبکه­های ارتباطی، تغییر نظام مشاغل و غیره دگرگونی­های اجتماعی زیادی را در کل کشور از جمله مناطق شمال غربی کشور ایجاد نموده و باعث تحرک اجتماعی گروه هایی از مردم گردیده است. با توجه به اهمیت مطالعه تحرک اجتماعی  و پیامدهای آن در زندگی مردم، هدف پژوهش حاضر مطالعه وضعیت تحرک اجتماعی و الگوی آن در شهر خوی می باشد. روش مطالعه در این تحقیق، کمی و پیمایشی است و داده­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری کلیه سرپرستان خانوار شهر خوی بوده که 382 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب شده­اند. روش­نمونه‌گیری نیز خوشه­ای چند مرحله­ای می­باشد و داده­ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرارگرفته­اند. یافته­ها پژوهش بیانگر میزان بالای بازتولید طبقاتی 68% و 49% بازتولید شغلی می­باشد، همچنین، تحرک ساختاری، بیانگر میزان بالای تحرک در نسل کنونی از مشاغل کشاورزی به سمت مشاغل دیگر است، که به نوعی نشانگر تأثیر نوسازی در منطقة مورد نظر می­باشد.  نتایج تحقیق بیانگر این است که بیشترین میزان تحرک چه در سطح شغلی و چه در سطح طبقاتی مربوط به بازتولید شغلی و طبقاتی می­باشد و این میزان برای تحرک طبقاتی بسیار بالا است. در نتیجه می­توان گفت که در جامعه مورد نظر تحرک شغلی عمومیت دارد اما تحرک طبقاتی محدود بوده و طبقات در نسل­های مختلف به نوعی بازتولید می­شوند.

واژگان کلیدی
تحرک اجتماعی، تحرک شغلی، تحرک طبقاتی، نوسازی، بازتولید اجتماعی.

منابع و مآخذ مقاله

- بوردیو، پی‌یر، (1380)، نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش ونگار

- بیرو، آلن، (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان

- توسلی، غلام عباس، (1383)، تحلیلی از اندیشة بوردیو درباره‌ی فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه‌شناسی، نامة علوم اجتماعی، شماره 23، صص 25-1

- دواس، دی. ای، (1383)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمة، هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی

- رفیع‌پور، فرامرز، (1384)، توسعه و تضاد، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم

- شارع پور، محمود، خوش فر، غلامرضا، (1381)، رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص147-133

- کوئن، بروس، (1391)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر سیمیا، چاپ اول

- گیدنز، آنتونی، بردسالی، کارن، (1394)، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی

- لاور، رابرت. اچ، (1373)، دیدگاه‌هایی درباره‌ی دگرگونی اجتماعی، ترجمه کاووس سید امامی، تهران، نشر دانشگاهی

- معصومی‌راد، رضا، (1393)، تحرک اجتماعی، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

- Bourdieu, P. (1996). On the family as a realized category. Theory, Culture and Society,

(3), 19–26.

- Bernardi, F., & Ballarino, G. (Eds.). (2016). Education, occupation and social origin: A comparative analysis of the transmission of socio-economic inequalities. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Limited.

- Blau, P. M., & Duncan, O. D. (1967). The American Occupational Structure. New York: Wiley and Sons.

- Breen, R., Luijkx, R., Müller, W., & Pollak, R. (2009). Nonpersistent Inequality in Educational Attainment: Evidence from Eight European Countries. The American Journal of Sociology, 114(5),1475–1521. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.1086/595951

- Brezis, E, S, Hellier, J. (2017), Social mobility at the top and the higher education system, European Journal of Political Economy, S0176-2680(16)30116-1

- Covarrubias R, Fryberg SA, (2015), Movin’on up (to college): firstgeneration college students’ experiences with family achievement guilt. Cult Divers Ethnic Minor Psychol, 21:420-429.

- DEMAINE, J, (2003), Social Reproduction and Education Policy, International Studies in Sociology of Education, Volume 13, Number 2.

- Destin, M, Debrosse, R, (2017), Upward social mobility and identity, Current Opinion in Psychology, 18:99–104.

- Erel, U. (2010). Migrating cultural capital: Bourdieu in migration studies. Sociology,

(4), 642–660.

- Erel, U, (2017), Saving and reproducing the nation: Struggles around right-wing politics of social reproduction, gender and race in austerity Europe, Women's Studies International Forum, 0277-5395.

- Finn, P, J. (2007). Teacher education with an attitude: preparing teachers to educate working-class students in their collective self-interest. SUNY Press

- Goldthorpe, John H, (1980), Social Mobility & Class Structure in Modern Britain, Clarendon Press, Oxford University Press, Journal of the British Academy ,First Published , 4, 89–111. DOI 10.5871.

- Goldthorpe, John H. (1980), Social Mobility & Class Structure in Modern Britain, Clarendon Press, Oxford University Press, First published.

- Hermassi, E.(1978) "Changing Patterns in Research on the Third World", Annual Review of Sociology 4, , 239-257.

- Jerrim, J, Chmielewski, A., Parker, P, (2015). Socioeconomic inequality in access to high status colleges: a cross-country comparison. Res. Soc. Stratif. Mobil. 42, 20–32.

- Levy, M. (1967), Social Patterns and Problems of Modernization. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, pp. 189-207.

- Lareau, A., & Horvat, E. M. (1999). Moments of social inclusion and exclusion race. Class,

and Cultural Capital in Family-School Relationships Sociology of Education, no. 72,

–53.

- Lucas, S, (2009). Stratification theory, socioeconomic background, and educational attainment: a formal analysis. Ration. Soc. 21, 459–511.

- Macris, Vicki, (1998), The Ideological Conditions of Social Reproduction, Journal for Critical Education Policy Studies, vol.9. no.1.

- Marginson, S,(2017) Higher education, economic inequality and social mobility: Implications for emerging East Asia, International Journal of Educational Development, 0738-0593.

- Marginson, S. (2016). The worldwide trend to high participation higher education: dynamics of social stratification in inclusive systems. Higher Education 72, 413–435.

- Reyes, R, Giovanni, (2001), FOUR MAIN THEORIES OF DEVELOPMENT: MODERNIZATION, DEPENDENCY, WORD-SYSTEM, AND GLOBALIZATION, Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Publicación asociada a la Revista Nomads. Mediterranean Perspectives | ISSN 1889-7231.

- See Huntington, S.(1976), The Change to Change: Modernization, development and politics. (New York: Free Press, pp. 30-31; 45-52.

- Smith, D.J. & Tomlinson, S. (1989) The School Effect. London: Policy Studies Institute.

- Shavit, Y., Arum, R., Gamoran, A. (Eds.), (2007). Stratification in Higher Education: A Comparative Study. Stanford University Press, Stanford.

- Stephens NM, Fryberg SA, Markus HR, Johnson CS, Covarrubias R, (2012) Unseen disadvantage: how American universities’ focus on independence undermines the academic performance of first-generation college students. J Pers Soc Psychol, 102:1178-1197.

- Turner, B. S. (2008). Citizenship, reproduction and the state: International marriage and

human rights. Citizenship Studies, 12(1), 45–54.

- Triventi, M., )2013(. Stratification in higher education and its relationship with social inequality: a comparative study of 11 European countries. Eur. Sociol. Rev. 29 (3), 489–502.

- Valimaa, J, (2011).The corporatization of national universities in Finland. In: Pusser, B., Kempner, K., Marginson, S., Ordorika, I. (Eds.), Universities and the Public Sphere. Routledge, New York, pp. 101–119.

- Weber, M. (1978). Economy and Society. London: University of California Press.

- Young, M. F. D. &Whitty, G. (1977).Society, state and schooling: readings on the possibilities for radical education. England: Falmer Press.

- بوردیو، پی‌یر، (1380)، نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش ونگار

- بیرو، آلن، (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان

- توسلی، غلام عباس، (1383)، تحلیلی از اندیشة بوردیو درباره‌ی فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه‌شناسی، نامة علوم اجتماعی، شماره 23، صص 25-1

- دواس، دی. ای، (1383)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمة، هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی

- رفیع‌پور، فرامرز، (1384)، توسعه و تضاد، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم

- شارع پور، محمود، خوش فر، غلامرضا، (1381)، رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص147-133

- کوئن، بروس، (1391)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر سیمیا، چاپ اول

- گیدنز، آنتونی، بردسالی، کارن، (1394)، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی

- لاور، رابرت. اچ، (1373)، دیدگاه‌هایی درباره‌ی دگرگونی اجتماعی، ترجمه کاووس سید امامی، تهران، نشر دانشگاهی

- معصومی‌راد، رضا، (1393)، تحرک اجتماعی، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.