palette
بررسی تاثیر ابعاد سلامت اجتماعی بر نشاط اجتماعی (مطالعه موردی: مردان و زنان متأهل شهر اصفهان)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تبیین نظری و تجربی مدل تحلیلی است که در آن سلامت اجتماعی و ابعاد آن نقش متغیر بیرونی و نشاط اجتماعی در نقش متغیر درونی بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماري آن کليه مردان و زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1396 مي‌باشند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم‌افزار آماري Spss و Amos تجزيه و تحليل شد.

نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که سلامت اجتماعی و سه بعد انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و وابستگی اجتماعی با نشاط اجتماعی رابطه دارند ولی بعدهای شکوفایی اجتماعی و مشارکت اجتماعی با نشاط رابطه معنی داری ندارند. همچنین مقدار برآورد شده در مدل معادل ساختاری نشان داد که 38/0 از واریانس نشاط اجتماعی توسط سلامت اجتماعی تبیین شده است و سطح معناداری آن حاکی از آن است که ضریب تأثیر محاسبه شده با صفر تفاوت معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که سلامت اجتماعی بر نشاط اجتماعی تأثیر دارد. شاخص­های برازش مدل نیز در این پژوهش در مجموع حاکی از قابل قبول بودن مدل است. به عبارت دیگر داده­های تجربی گردآوری شده، مدل نظری تدوین شده را تا حد زیادی حمایت می­کند.

واژگان کلیدی
نشاط اجتماعي، سلامت اجتماعي، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، وابستگی اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی.

منابع و مآخذ مقاله

- آرگایل، مایکل (1383)، روان شناسی شادی، ترجمه مسعود گوهری انارکی و دیگران، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

- آمارنامه شهر اصفهان سال 1394.

- افجه، سید علی اکبر و سام آرام، مریم (1389)، «تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو)»، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 3، 1-29.

- بخشی پور رودسری، عباس؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد (1384)، «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره 27 و 28، 145- 152.

- بيكر، ترزال. (1381)، نحوه‌ي انجام تحقيقات اجتماعي، مترجم: هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني.

- پناهی، محمدحسین؛ دهقانی، حمید (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره پیاپی 47، شماره سوم: 18-1.

- ترکمانی، علی (1385)، «تبیین افول سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی»، سال ششم، شماره 23، 147- 171.

- ثبت احوال استان اصفهان (1391)، گزارش تحلیلی ثبت وقایع ازدواج و طلاق در استان اصفهان سال 1391.

- ثنایی ذاکر، باقر؛ باقریان نژاد، زهرا (1382) «بررسی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر اصفهان»، دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره پانزدهم: 78-61.

- خوشفر، غلامرضا؛ جانعلی‌زاده، حیدر؛ اکبرزاده، فاطمه؛ دهقانی، حمید (1392)، «تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان شهر بابلسر»، رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51: 314-283.

- حاتمي، پريسا. (1389)، «بررسي عوامل موثر بر سلامت اجتماعي دانشجويان با تأكيد بر شبكه هاي اجتماعي»، پايان نامه كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبایی.

- جراره، جمشید (1386)، مقایسه یادگیری اثربخشی زوج درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت و زوج درمانگری ارتباطی بر ارتقاء سلامت روانی و افزایش رضایتمندی زوجین. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.

- جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمد رضا و لیاقت دار، محمد جواد (1383)، بررسی میزان شادمانی و عوامل همبسته آن در میان دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان، گزارش نهایی طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره طرح: 820101.

- دریکوندی، هدایت الله (1381) بررسی عوامل نشاط انگیز در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر اصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.

- رفیع‌پور، فرامرز (1385)، کند وکاوها و پنداشته ها: مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- سام‌آرام، عزت الله (1388)، «بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه محور»، فصلنامه علمی- پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره اول، 9- 29.

- شعاری نژاد، علی اکبر (1387)، روان شناسی رشد2، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

- شولتس، دوان (1369)، روانشناسی کمال، ترجمه گیتی خوشدل، تهران: نشر نو.

- شوماخر، رندال ای؛ لومکس، ریچارد جی (1388)، مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری، ترجمه وحید قاسمی، تهران،: انتشارات جامعه شناسان.

- عارفی، مختار؛ محسن زاده، فرشاد (1391)، «پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمیت جنسی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره 1: 52-43.

- عباس زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمد باقر؛ کوهی، کمال؛ علی پور، پروین (1391) «انواع سرمایه‌ها، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان (دانشجویان دانشگاه تبریز)»، رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51: 244-215.

- عناصری، مهریار (1386)، «رابطه‌ی بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر»، اندیشه و رفتار، دوره‌ی دوم، شماره 6: 84-75.

- عنبری، موسی (1391)، بررسی زمینه ها و راهکارهای نشاط اجتماعی در ایران، تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی.

- فرجی، طوبی؛ خادمیان، طلیعه (1392) «بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی»، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال چهارم، شماره دهم: 102-87.

- فلسفی‌نژاد، محمدرضا؛ مزینانی، هادی؛ اعتمادی، احمد (1389)، «بررسی تأثیر آگاهی از تکالیف تحولی چرخه زندگی خانوادگی بر رضایت زناشویی دانشجویان»، مجله علوم روانشناختی، دوره نهم، شماره 36: 469-452.

- قاسمی، وحید (1389)، مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

-کشاورز، امیر (1384)، «بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت - انعطاف پذیری و ویژگیهای جمعیت شناختی در مردم شهر اصفهان»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

- کشاورز، امیر؛ وفاییان، محبوبه (1386) «بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان شادکامی»، روانشناسی کاربردی، دوره دوم، شماره 5: 62-51.

- گزارش وضعیت شاخص های اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی کشور روند سال های 1391-1375 (1394)، مرکز ملی رصد اجتماعی کشور.

- گنجی، محمد (1387)، «تحلیل عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان احساس شادی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان»، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

- لطيفي، غلامرضا. موحدي امين. (1390)، «بررسي رابطه‌ي بين سلامت اجتماعي و شاخص‌هاي آن بر ميزان كيفيت زندگي (كاركنان بانك ملي شهر تهران)»، گرفته شده از وب سايت تخصصي مددكاران اجتماعي، www.a-sasw.com.

- لهسایی زاده، عبدالعلی و مرادی، گلمراد (1386)، «رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26: 180-161.

- مازلو، آبراهام هرولد (1381)، زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی، ترجمه: مهین میلانی، تهران: انتشارات فراروان.

- محسن زاده، فرشاد؛ نظری، علی محمد؛ عارفی، مختار (1390)، «مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)»، مطالعات راهبردی زنان، سال چهاردهم، شماره 53: 42-7.

- محمد نبی، مریم (1390)، «سلامت اجتماعی و قلمرو آن (سلامت اجتماعی با محور قرار دادن فرد در جامعه)»، مؤسسه تحقیقات بهبود زندگی زنان، سلامت اجتماعی، ص1. http://www.farsi.riwl.org

- هزار جریبی، جعفر و آستین فشان، پروانه (1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان تهران)»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی 33، شماره1: 146-119.

- همتی، رضا (1397)، «احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن، مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، جامعه شناسی کاربردی، دوره 29، شماره 4: 21-38.

-Abbott, P. & Sapsford, R. (2006), Life satisfaction in post-soviet Russia and Ukraine. Journal of Happiness studies, 7:251-287.

-Becchetti, L., Ricca, E.G. & Pelloni, A. (2009), The 60s turnaround as a test on the causal relationship between sociability and happiness, German Socio-Economic Panel Study (SOEP), N. 209:1-38. http://papers.ssrn.com.

-Blanco, Amalio & Diaz, Dario, (2007), social order and mental health: a social well-being approach, Autonoma university of Madrid, psychologe in Spain, vol.11 (5).

-Cheng, H., & Furnham, A. (2002 a), Personality, Peer Relations, and Self- Confidence as Predictors of Happiness and Loneliness. Journal of Adolescence, 25 (3): 327-339.

-Diener، E. (2002), Frequently Asked question (FAQ’S) about subjective well-being (Happiness and life satisfaction). A printer for report and new comers. http://www./s.psych.uivc.edu/-ediener/fag.html.

-Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008), Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29, 94–122.

-Greeff A. P.; & Malherbe, H. L. (2001), Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of Sex Marital Therapy, 27, 247-257.

-Haller,M.&Hadler,M.(2006),"How social relations and structures can produce happiness and unhappiness" .An international comparative analysis. Social Indicators Research, 75:169-216.

-Keyes, C. M. (1998), "Social well-being", Social psychology Quarterly, 61, 121-141.

-Keyes C. M. (2002), "The mental Health Continuum: From languishing to flourishing in life", Journal of Health and Social Research.

Keyes, C. L. M. (2004), "Complete Mental Health: an agenda for the 21’century", Washington.

-Keyes C. M. & Shapiro. A. (2004), "Social well-being in the U.S: A Descriptive Epidemiology". In Orville Brim, Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds.), Healthing Are You? A National Study of Well-being of Midlife, University of Chicago Press.

-Larson, J. S. (1996), "The World organization Definition of Health: Social versus Spiritual Health", Social Indicators Research, 38.

-Lelkes, O. (2006), Knowing what is good for you: Empirical analysis of personal preferences and the‘‘objective good’’. Journal of Socio-Economics, 35, 285–307.

-Leung, A. , Kier, C., Fung, T. , Fung, L. & Sproule, R. (2010), Searching for Happiness: The Importance of Social Capital, Journal of Happiness Studies.

-Taniguchi, S. T.; Freeman, P. A. ; Taylor, S.; & Malcarne B. (2006), A study of married couples perceptions of marital satisfaction in outdoor recreation. Journal of Experiential Education, 28, 3, 253-256.

-Kawachi I, Subramanian V, Kim D. (2008). Social Capital and Health, New York: Springer.

-Peasgood, T. (2007). Does talking to our neighbours enhance our satisfaction with life? Paper presented at the meeting of the International Conference of Policies for Happiness, Siena, Certosa di Pontignano.

-Powdthavee, N. (2008), Putting a price tag on friends, relatives, and neighbours: Using surveys of life satisfaction to value social relationship. Journal of Socio-Economics, 37: 1459–1480.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.