palette
بررسی میزان نشاط اجتماعی در بین جوانان یزدی و عوامل مرتبط با آن
سید علی رضا افشانی

چکیده

یکی از موضوعات و نیازهای مهم هر جامعه برای قشرهای مختلف و به ویژه جوانان، نشاط اجتماعی است. نشاط اجتماعی با متغیرهای مختلفی در ارتباط است و به کاهش بسیاری از آسیب‌ها و معضلات جامعه کمک می‌کند. تحقیق حاضر به منظور سنجش میزان نشاط اجتماعی در بین جوانان شهر یزد و ارائۀ راهکارهای افزایش آن انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پيمايش بود. جامعۀ آماري پژوهش را كليه جوانان 15 تا 29 ساله شهر يزد تشكيل می‌دادند که بر اساس آمار سرشماری 1390 تعداد کل آنها 151927 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 384 نفر مشخص گرديد. روش نمونه‌گيري در اين پژوهش، خوشه­اي چندمرحله­اي بود. ابزار مورد استفاده در اين مطالعه، پرسشنامه بود. اعتبار پرسشنامه از نوع محتوایی و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که چون برای سازه‌های مختلف بیشتر از 7/0 بود حکایت از مطلوبیت ابزار داشت. نتایج نشان داد بين سن و ميزان نشاط اجتماعي رابطۀ معناداری وجود نداشت. بين ميزان نشاط اجتماعي زنان و مردان و هم‌چنین افراد مجرد و متأهل تفاوت معناداری وجود نداشت. ميزان نشاط اجتماعي افراد شاغل به طور معناداری بیشتر از افراد غيرشاغل بود. بین میزان تحصیلات، ميزان سرمایۀ اجتماعي و ميزان بهره‌مندي از وسايل ارتباط با میزان نشاط اجتماعی رابطۀ مستقیم و معناداری وجود داشت ولی رابطۀ معنادار و معکوسي بین محروميت نسبي و ميزان نشاط اجتماعي بود.

abstract

An Investigation of Social Happiness Among the Youth in the City of Yazd and the Factors Affecting It

Seyed Alireza Afshani

 

Abstract

Social happiness is one of the most crucial needs of various segments of society, especially the youth. Social happiness is related to numerous variables and helps in mitigating social problems. This study seeks to investigate social happiness among the youth living in the city of Yazd as well as Strategies to Increase It. Data used in this study comes from an individual survey interview conducted in Yazd, a city in the central part of Iran. The target population for the study consisted of all currently youth aged 15-29. A total number of 384 youth were interviewed for the purposes of the present analysis. The respondents were selected using cluster random sampling. The research instrument used was a questionnaire. The reliability and validity of the scale was assessed using Cronbach alpha and content validity. Since the value of this scale was greater than 0.7 for all of the constructing variables, there was a significant negative correlation between relative deprivation and social happiness. Furthermore, there was a significant direct correlation between education, use of mass media and social capital on the one hand, and social happiness on the other. Social happiness was higher among Employed youths compared to unemployed ones,, but no difference was observed based on gender and marital status.

 

Keywords: Happiness, Social Capital, Social Bliss, Youth, Yazd

واژگان کلیدی
شادکامی، نشاط اجتماعی، جوانان، سرمایۀ اجتماعی، یزد

منابع و مآخذ مقاله

فهرست منابع:

آرگايل، مايکل (1383). روانشناسي شادي (ترجمه فاطمه بهرامي و ديگران)، اصفهان: جهاد دانشگاهي اصفهان.

آزموده، پيمان (1382). رابطۀ جهت‌گيري با سرسختي و شادکامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

آيزنک، مايکل دبليو (1378). هميشه شاد باشي (ترجمۀ ز. چلونگر). انتشارات نسل نوانديش.

جعفري، سيدابراهيم؛ عابدي، محمدرضا و لياقتدار، محمدجواد (1383). «شادماني دانشجويان دانشگاه اصفهان، ميزان و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه طب و تزکيه، شماره 54: 24-15.

حمايت طلب، رسول؛ بزازان، صديقه و لحمي، ريحانه (1382). مقايسه ميزان شادکامي و سلامت رواني دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه هاي تهران و پيام نور، حرکت، پياپي 18، 131- 140.

دهقــاني، مجيــد (1381). بررســي ميــزان افسردگي در دانـش‌آمـوزان يـزد، رسـاله دكتـري پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي يزد.

رضوان، شيوا؛ بهرامي، فاطمه و عابدي، محمدرضا (1385). تأثير تنظيم هيجان بر شادکامي و نشخوار فکري دانشجويان. مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران، سال دوازدهم، شماره 3، 251- 257.

شريفي، خديجه؛ سوکي، زهرا؛ تقربي، زهرا و اکبري، حسين (1389). «وضعيت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان طي سال تحصيلي 86-1385»، فيض، دوره چهاردهم، شماره1: 69-62.

طريقه دار، محسن (1379). شرع و شادي. قم: موسسه فرهنگي انتشارات حضور.

عابدي، محمدرضا (1383). «بررسي اثربخشي آموزش شناختي – رفتاري فوردايس بر شادماني، اضطراب، افسردگي و روابط اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان». در خلاصه مقالات چهارمين هفته‌ي پژوهش دانشگاه اصفهان (صص 47 -41). اصفهان: معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان.

عبداللهي، محمد و موسوي، ميرطاهر (1386). «سرمايه اجتماعي در ايران؛ وضعيت موجود، دورنماي آينده و امکان‌شناسي گذار». رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره 25 : 233- 195.

علي پور، احمد؛ نوربالا، احمدعلي؛ اژه‌اي، جواد و مطيعيان، حسين (1379). شادكامي و عملكرد ايمني بدن، مجله روانشناسي، 4(3 (پياپي 15)): 219-233.

علي پور، احمد و آگاه هريس، مژگان (1386). «اعتبار و روايي فهرست شادکامي آکسفورد در ايرانيها». فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني، سال سوم، شماره 12: 298-287.

عميد، حسن (1369). فرهنگ عميد. تهران: اميرکبير.

عناصري، مهريار (1386). «رابطۀ‌ي بين سلامت روان و شادكامي دانشجويان دختر و پسر»، اندیشه و رفتار، دوره‌ دوم، شماره 6: 84-75.

فرهادي، علي؛ جواهري، فرزانه؛ غلامي، يزدانبخش و فرهادي، پريوش (1384). «ميزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان»، فصلنامه اصول بهداشت رواني، سال هفتم، شماره 26-25: 62-57.

کشاورز، اميد (1384). بررسي رابطۀ بين شادکامي با سرزندگي، جزميت، انعطاف پذيري و ويژگي‌هاي جمعيت‌شناسي در مردم شهر اصفهان، پايان‌نامه کارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه اصفهان.

گروسي فرشي، ميرتقي؛ ماني، آرش و بخشي پور، عباس (1385). «بررسي ارتباط بين ويژگي‌هاي شخصيتي و احساس شادکامي در بين دانشجويان دانشگاه تبريز»، فصلنامه علمي- پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز، سال، شماره ا، صص 143- 159.

گودرزي، محمود و حمايت طلب، رسول (1384). مقايسه ميزان شادکامي دانشجويان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران، حرکت، شماره 25، 43- 52.

مظفر، حسين (1379). «اثر نشاط روحي بر شکوفايي خرد»، تربيت، شماره 7: 15-12.

ممتاز، فریده (1381). انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

منتظری، علی و همکاران (1391). «ميزان شادكامي مردم ايران و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران»، پايش، سال يازدهم، شماره چهارم، مرداد و شهريور ١٣٩١: 475-467.

وكيلي، محمود؛ اسلامي فارساني، شهين؛ حسيني، سيدمحمدحسين و دهقاني تفتي، محمدحسين (1388). «بررسي شيوع افسردگي و عوامل مرتبط با آن در رانندگان كاميون استان يزد». سلامت كار ايران، 6 (4): 66-73.

هزارجريبي، جعفر و آستين فشان، پروانه (1388). «بررسي عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعي (با تأکيد بر استان تهران)». جامعه شناسي كاربردي، سال بيستم- شماره پياپي (33). شماره ١: 146-119.

Argyle, M. (1999). "Causes and correlates of happiness". In D. Kahneman, E. Diener & N. Schwartz (Eds.), WELL-BEING: The foundations of hedonic psychology (pp. 353-373). New York, US: Russell Sage.

Argyle, M., & Lu, L. (2001). The psychology of happiness. London: Rutledge.

Bergsma. A. (2006) "Book Reviews: Parents and Teacher as the Founder of Happiness", Journal of Happiness Studies, 7: 113-128.

Buss,D. (2000). "The evaluation of happiness", American Psychologist, 55 (1):15-23.

Car, A. (2004). Positive psychology, the science of happiness and human strengths. New York: Brunner Rutledge Ltd.

Clark, A., & Oswald, A.J. (1994). "Unhappiness and unemplogyment". Economic Journal, 104: 648-659.

Diener, E. (1984). "Subjective well – being. Psychology", Bulletin, 95: 542-575.

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & smith, H. L (1999). "Subjective well – being three decades of well – being", Psychological Bulletin, 125 (2): 276-302.

Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2007). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective wellbeing. Journal of Economic Psychology, doi:10.10.16/j.joep, Available on the WWW.Weincedrit.com, 1-29.

Eddington, N. & Shuman, R. (2004). Subjective Well-being. Presented by continuity psychology education.

Francis, L. J., Zibertz, H. G., & Lewise, C. A. (2003). "The relationship between religion and happiness among German students". Pastoral Psychology, 51: 273- 281.

Fujita,. F., Diener, E., & Sandvic, E (1991). "Gender differences in negative affect and well – being: The case for emotional intensity". Journal of Personality & Social Psychology,61 (3): 427-434.

Graham, C. and A. Felton (2006) "Inequality and Happiness: Insights from Latin America", Journal of Economic Inequality, 4: 107-122.

Gurin, G., Veroff, J., & Fled, S. (1960). American view their mental health, New York: Basic Books

Haller, H. & M. Hadler (2006) "How Social Relations and Structures Can Produce Happiness and Unhappiness", Social Indicators Research,75: 169-216.

Huppke, R.W. (2001). Study finds community? work linked to happiness, Htt: //archive. Nandotimes…. / 0.2107, 50004587722-500698037-50374788-0, 00. Html? Printe.

Lindstrom, M. (2008). "Social capital, anticipated ethnic discrimination and self-reported psychological health: A population- based study", Social Science & Medicine, 66 (1): 1-13.

Lupri, E., Freideres, J. (1999). Happiness: what studies on twings show us about nature and happiness set point. New York: Golden Books

Lyubomirsky, S. Sheldon, K. M, & Dchkade, D (2005). "Pursing happiness: The architecture of sustainable chane". The General Psychology, 9 (2):111-131.

Mastekassa, A (1994). "Psychological well – being and marital dissolution: Selection effects?", Jornal of Family Issues, 15 (2): 208-228.

Myers, D. G. (2001). Psychology, 6th Ed. New York: Worth Publishing.

Myers, D. G (2000). "The Funds, Friends, and Faith of Happy People", American Psychologist, 55 (1): 56-67.

Peterson,C (2000). "The future of optimism", American Psychologist, 55 (1): 44-55.

Powdthavee, N. (2008). "Putting a price tag on friends, relatives, and neighbours: Using surveys of life satisfaction to value social relationships". Journal of socio-Economics, 37 (4): 1480-1495.

Tait, M., & Padgett, M. Y (1989). "Job and life satisfaction: A reevaluation of the strenth of the relationship and gender effects as a Function of the dateof the study". Journal of Applied Psychology, 74 (3):502 - 507.

Tkach, C. & S. Lyubomirsky (2006) "How Do People Pursue Happiness", Journal of Happiness Studies, 7: 183-225.

Veenhoven, R. (1996). "Happy life expectancy: Anew comprehensive measure of quality of life in nations", Social Indicators Research, 69: 157-166.

Veenhoven, R. and W. Kalmijn (2005). "Inequality Adjusted Happiness in Nation", Journal of Happiness Studies, 6: 421-455.

Veenstra, G. (2000). "Social capital, SES and health: an individual-level analysis". Social Science & Medicine, 50 (5): 619-629.

Yamaoka, K. (2008). "Social capital and health and well-being in East Asia: A population-based study". Social Science & Medicine, 66(4): 885-899


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.