رابطه شاخص‌های توسعه و مهاجر‌پذیری شهرستان‏ها در ایران

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد یزد

چکیده

یکی از موضوع‌هایی که در دیدگاه‌های نظری مرتبط با مهاجرت به‌صورت مکرر مورد‌تأکید بوده، رابطه متقابل مهاجرت و شاخص­های توسعه است. برای درک عمیق‌تر این رابطه، مقالۀ حاضر با استفاده از داده‌های سطح انبوه سرشماری 1390، به آزمون تجربی رابطۀ تعدادی از شاخص‏های توسعه و مهاجرت پرداخته است. واحد تحلیل، 397 شهرستان کشور در سرشماری 1390 بود و داده­های پژوهش پس از انجام پردازش­ها و محاسبات لازم بر روی مجموعۀ نسبتأ گسترده­ای از مؤلفه‌­های توسعه و نیز شاخص‌های مهاجر­پذیری شهرستان­های کشور برای بررسی و تحلیل‌های بعدی آماده‌سازی شده است. یافته­های پژوهش حاکی از ارتباط نزدیک تعدادی از شاخص­های کلیدی توسعه، نظیر درصد شاغلان در بخش صنعت و خدمات، نسبت بیکاری و نسبت باسوادی با نسبت مهاجر­پذیری شهرستان‏های کشور است. تحلیل چندمتغیره نشان می‌دهد تفاوت سطح توسعه شهرستان­ها، بیش از آنکه با جریان‌های مهاجرتی درون‌شهرستانی یا درون‌استانی مرتبط باشد، بیش‌ترین قدرت تبیین‌کننده­گی را در مورد مهاجران واردشده از سایر استان­ها دارند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان مؤلفه‌های توسعه، بهره­مندی شهرستان­ها از اشتغال و تحصیلات ازجمله عوامل مهم در تبیین مهاجرپذیری آن‌ها است و باید در برنامه‌ریزی و مدیریت مهاجرت‌های کشور به‌صورت جدی­تری مورد‌تأکید و توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها