نظم اجتماعی مطلوب:ارائه یک مدل تحلیلی برای جامعه نیک

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهستی

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

عمده تلاش های معرفتی صورت گرفته در راستای ترسیم جامعه نیک یا نظم اجتماعی مطلوب در طول تاریخ، همواره در یکی از  دام های تقلیل گرایی یا رویاپردازی گرفتار آمده اند. با مطمح نظر قرار دادن این نکته نوشتار حاضر در ابتدا به نقد کوشش های معرفتی پرداخته است که در ترسیم نظم مطلوب در دامن چنین دام هایی گرفتار آمده اند. در ادامه به منظور اجتناب از غلطیدن در این دام ها، به مدد نظریه های تحلیلی در جامعه شناسی، مدلی را برای نظم اجتماعی مطلوب طراحی و سپس با استفاده از داده های تجربی، دوری و نزدیکی جوامع مختلف  به این مدل مورد سنجش قرار گرفت. به منظور راه حل تئوریک مسأله و تنظیم فکر و اجتناب از آشفتگی از چارچوب تحلیلی نظریه کنش پارسونز و چلبی استفاده شده است و چارچوب اجیل برای برشمردن ویژگیهای جامعه مطلوب به کار گرفته شد و عناصر مورد نظر برای نظم مطلوب در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه شدند. مطابق این چارچوب، جامعه نیک، جامعه ای است که ضمن دست یابی به توسعه در هریک از سطوح و ابعاد اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی، هم زمان عامل توازن و تعادل را نیز به نحوی رعایت کرده باشد. به منظور راه حل تجربی مسأله (سنجش اعتبار مدل) از داده های ثانویه مأخوذ از منابع آماری مختلف استفاده شد.مطابق نتیجه به دست آمده از بین 6 کشور بررسی شده در این تحقیق- سوئد،کره جنوبی،جمهوری چک،ترکیه،ایران و یمن- سوئد بیشترین قرابت و ایران و یمن کمترین قرابت را با جامعه مطلوب نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the desirable social order

چکیده [English]

Major efforts have been made to draw knowledge of good or desirable social order in history , has been caught in a trap of reductionism or dreams have come . envisage
Review efforts initially focused on knowledge is desirable in order to draw such a trap that caught the skirt . In order to avoid the pitfalls of tumbling , with the help of analytical theory in sociology , model hare this

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social development"
  • "economic development"
  • "cultural development"