مطالعه ی زمینه ها و انگیزه های اسیدباشی در بستر مناسبات جنسیتی و نابرابری های اجتماعی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا

چکیده

مقاله ی حاضر مبتنی بر پژوهشی کیفی است که هدف آن مطالعه ی زمینه ها و انگیزه های اسیدپاشی، با در نظر گرفتن ملاحظات جنسیتی است. از این رو تلاش شده تا با رویکرد نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق کیفی با 9 نفر که سابقه ی اسیدپاشی دارند، داده ها و اطلاعات لازم جمع آوری شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد، زمینه ها و بسترهای اسیدپاشی در قالب سه مفهوم «زمینه های خانوادگی»، «سبک زندگی پرمخاطره» و «تحقیر اجتماعی»، قابل مقوله بندی است. علاوه بر این؛ «انتقام جویی و احساس نفرت از قربانی»، «نمایش قدرت و تلاش برای به انقیاد کشاندن قربانی» شرایط علی این عمل و «عضویت در خرده فرهنگ های بزهکار و خشونت طلب»، «دسترسی به مواد اسیدی» و «ناآگاهی از نوع مجازات و کم اثر بودن آنها» مقولاتی هستند که شرایط مداخله گر در ارتکاب اسیدپاشی را نشان می دهد، نتایج این تحقیق نشان می دهد، اسیدپاشان مصاحبه شونده، معمولاً برای ارتکاب اسیدپاشی به استراتژی ها و راهکارهای«توجیه سازی و مقصر انگاری قربانی» و همچنین «نادیده گرفتن قانون» متوسل می شوند. مقوله ی «اسیدپاشی به مثابه مجازات، تنبیه و زجر دائمی قربانی»، نیز به عنوان مقوله ی محوری در تمام داده ها و مقوله های تحقیق آشکار شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the grounds and motivations of acid attack in the context of gender relations and social inequalities

نویسندگان [English]

  • Marzye Ebrahimi 1
  • Zahra Mirhosseini 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University,
2 Assistant Professor, Alzahra University, Department of women and family studies
چکیده [English]

The present paper is based on qualitative research that aims to study the fields and impulses of acid attack , taking into account gender considerations. Therefore, the data and information gathered have been attempted to collect data and information with the foundation's data theory approach and conduct in-depth qualitative interviews with 9 people with a history of acid-decay. The findings of this research show that the fields and substrates of Acid attack in the three concepts of "family backgrounds", "risky lifestyle" and "social degradation" can be categorized. In addition, "revenge and feelings of hatred of the victim", "displaying power and attempting to subjugate the victim", the circumstances of this act, and "membership in delinquent and violent subcultures", "access to acidic substances" and " Unaware of the type of punishment and its low effectiveness "are the categories that indicate the conditions of the intervention in causing acid attack, the results of this study show that the interviewees are usually used to commit acid suppression to strategies and strategies for" justification and blaming Victim "as well as" ignore the law ". The issue of " Acid attack as punishment, punishment, and persistent victimization" is also highlighted as a pivotal category in all data and research categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid attack
  • gender relations
  • Social inequality