نویسنده = باصری، علی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ میزان مشکلات آپارتمان نشینی و عوامل تأثیرگذار بر آن در کرج

دوره 1390، شماره 2، زمستان 1390

علیرضا محسنی تبریزی؛ سجاد یاهک؛ سهراب قهرمانی؛ علی باصری