نویسنده = نوریان نجف‌آبادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان

دوره 1390، شماره 2، زمستان 1390

سیدعلیرضا افشانی؛ مهربان پارسامهر؛ محمد نوریان نجف‌آبادی