نمایه نویسندگان

آ

 • آزاده، اعظم ادعای پایگاهی و سبک زندگی فرهنگی و مادی [دوره 1389، شماره 1، 1389]

ا

 • ارشاد، فرهنگ مهاجرت، نابرابری و پیامدهای آن [دوره 1389، شماره 1، 1389]
 • اکبری، حسین روندها و عوامل مؤثر بر تغییر ارزش‌ها [دوره 1389، شماره 1، 1389]

چ

 • چلبی، مسعود تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابری‌ها [دوره 1389، شماره 1، 1389]

س

 • سفیری، خدیجه تفاوت‌های جنسیتی در اوقات فراغت [دوره 1389، شماره 1، 1389]

ع

 • عظیمی هاشمی، مژگان تحلیل فازی رابطة توسعة اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های درآمدی در ایران [دوره 1389، شماره 1، 1389]

م

 • مدیری، فاطمه تفاوت‌های جنسیتی در اوقات فراغت [دوره 1389، شماره 1، 1389]
 • مرشدی، ابوالفضل زیست جهان دانشجویان: به سوی چندگانگی مطالعة موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر [دوره 1389، شماره 1، 1389]
 • مظلوم خراسانی، محمد تحلیل فازی رابطة توسعة اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های درآمدی در ایران [دوره 1389، شماره 1، 1389]
 • مینا، صدف مهاجرت، نابرابری و پیامدهای آن [دوره 1389، شماره 1، 1389]

و

 • وثوقی، منصور روندها و عوامل مؤثر بر تغییر ارزش‌ها [دوره 1389، شماره 1، 1389]