نویسنده = مرتضی محمودزاده
تعداد مقالات: 1
1. نوسازی یا بازتولید اجتماعی (مطالعه ای در خصوص قشربندی و تحرک اجتماعی)

دوره 9، 72/4، بهار 1396

محمد مبارکی؛ محمد سلمان قائمی زاده؛ مرتضی محمودزاده