راهنمای نویسندگان

 مقاله تایپ شده حتى‌الامکان کمتر از 30 صفحه A4 (دارای شماره صفحه و رعایت اصول نگارشی) (قلم B Nazanin و فونت 14) در سامانه بارگذاری شود .

  2. ساختار مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود :

 2ـ1. عنوان مقاله، و ذکر نام و نام خانوادگى نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

 2ـ2. چکیده مقاله: شامل موضوع، چارچوب نظرى، روش‌شناسى تحقیق و نتایج مقاله به‌صورت فشرده، بین 100 تا  150 کلمه و سپس کلید واژگان به زبان فارسى.

 2ـ3. مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

 3-3. بلافاصله پس از چکیده (فارسی و انگلیسی)، فهرستی از "مفاهیم کلیدی" اضافه شود. کوشش شود در این فهرست صرفاً "مفاهیم" اصلی مقاله نوشته شود و تعداد آنها به طور معمول 5 مفهوم است که یک یا دو مفهوم کمتر  یا بیشتر هم باشد.

 2ـ4. بررسى پیشینه: موضوع و چارچوب نظرى و طرح پرسش‌ها/یا فرضیات تحقیق.

 2ـ5. روش‌شناسى تحقیق: الگوى بررسى، تعریف مفاهیم و فنون گردآورى و تحلیل داده‌ها.

 2ـ6. ارائه یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها.

 2ـ7. خلاصه و نتیجه‌گیرى.

 2ـ8. یادداشت‌ها و پیوست‌ها (در صورت لزوم).

 2ـ9. فهرست منابع فارسى و انگلیسى.

 2ـ10. خلاصه‌اى از سوابق و علایق آموزشى و پژوهشى نویسنده /نام دانشگاه یا مؤسسه وابسته /نشانى الکترونیکى.

 2ـ11. چکیده انگلیسى همراه با کلید واژه‌ها در پایان مقاله.

 3. شیوه ارجاع و استناد.

  3ـ1. ارجاع در متن مقاله.

 پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیرمستقیم: (نام خانوادگى صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

 یادآورى: در صورتى‌که اثر مورد استفاده به زبان فارسى ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این‌صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلى ذکر شود.

 3ـ2. ارجاع در پایان مقاله.                                                

 فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایى حرف اول نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

 3ـ2ـ1. کتاب.

 تألیف: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى.

 ترجمه: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى (متن ترجمه شده).

 3ـ2ـ2. مقاله.

 مجلات: نام خانوادگى نویسنده، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله.

 مجموعه مقالات: نام خانوادگى تدوین‌کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه) «عنوان مقاله» عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره صفحات مقاله.

 3ـ2ـ3. منابع اینترنتى.

 نام خانوادگى نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانى سایت اینترنتى، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط).

 4. شرایط پذیرش مقالات.

  4ـ1. مقاله متناسب با سیاست مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری باشد.

 4ـ2. قبلا چاپ نشده و براى نشریات داخلى یا خارجى فرستاده نشده باشد.

 4ـ3. مقالات رسیده توسط داوران مجله که به‌وسیله هیئت تحریریه معین مى‌شوند، مورد ارزیابى قرار گرفته و پذیرش نهایى منوط به موافقت هیئت تحریریه مجله جامعه‌شناسى ایران است.

   4ـ4. هیئت تحریریه مجله در ویرایش ادبى مقاله (بدون تغییر محتوایى) آزاد است.