مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، تابستان 1396 

4. رابطه شاخص‌های توسعه و مهاجر‌پذیری شهرستان‏ها در ایران

صفحه 127-152

عباس عسکری ندوشن؛ احسان لشگری؛ سمیه فرامرزیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی