اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول: دکتر احمد خاتمی

سردبیر: دکتر مصطفی اجتهادی

مدیر داخلی: دکتر مرضیه ابراهیمی

 

اعضای هیئت تحریریه:

دکتر فرهنگ ارشاد

دکتر مسعود چلبی

دکتر خدیجه سفیری

دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی

دکتر ابراهیم فیوضات

دکتر منصور وثوقی

دکتر محمد عبداللهی