زیست جهان دانشجویان: به سوی چندگانگی مطالعة موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات صورت گرفته در حوزة دانشجویی کشور نشان می دهد که در سال‌های اخیر فضای ذهنی و فکری دانشجویان و به تبع آن فضای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه‌ها تا حدی دچار تکثر شده است. به‌ویژه این وضعیت در رفتارها و کنش‌های دینی دانشجویان قابل مشاهده است. در این مقاله، با استفاده از الگوی تبیینی پیتر برگر، این تکثر که به عنوان چندگانه شدن زیست جهان دانشجویان از آن‌ها یاد می شود، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از روش پیمایش و اسنادی و مشاهدة همراه با مشارکت نشان داده شده است که به‌طور ضمنی، هم در سطح عموم دانشجویان و هم در سطح تشکل‌های دانشجویی، زیست جهان اصولگرایی انقلابی و زیست جهان عرفی از هم قابل تشخیص است.

کلیدواژه‌ها