ادعای پایگاهی و سبک زندگی فرهنگی و مادی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

در حوزة ادبیات نابرابری‌های اجتماعی، فرضیات زیادی به طرح مدعیات پایگاهی پرداخته‌اند. موانع ایجاد شده در کسب موقعیت اجتماعی در خور، از طرق مختلف به مدعیات پایگاهی دامن می‌زند. این موضوع خصوصاً در مورد گروه‌های محروم اجتماعی مانند گروه‌های سنی، جنسی، مذهبی، اقلیت و چند گانه در پایگاه مصداق بیش‌تری پیدا می‌کند. ادعای پایگاهی با کنش‌هایی ازجمله طرز بیان، رفتار و نمادهایی که به دیگران عضویت در گروهی خاص را گوشزد می‌کند، مشخص می‌گردد. این ادعا نه تنها شأن و منزلت، که سبک زندگی و فرصت‌هایی را برای فرد فراهم می‌آورد. احساس نیاز افـراد به ادعای پایگاهی هنگامی که احترام و منزلت و موقعیت آن‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد، افزایش می‌یابد. در این مقاله به بررسی رابطة بین موقعیت ساختاری و وضعیت چندگانة پایگاهی بر سبک زندگی با جهت گیری ارزشی مادی و یا فرهنگی به عنوان مصداقی از مدعیات پایگـــــاهی پرداخته می شود تا مشخص شود که آیا تهدید و محرومیت پایگاهی به سبک زندگی با گرایشات ارزشی خاص می‌انجامد یا خیر؟ یافته‌ها نشان از تمایل زنان، مجردان، غیر شاغلان و پایگاه بالاتر اجتماعی به سبک زندگی با گرایش فرهنگی دارد و تمایل افراد تحصیلکرده و دوگانه پایگاهی، به سبک زندگی با گرایش مادی است. در این میان مهم‌ترین متغیرهای مبین در روابط چندگانة جنسیت، تحصیلات، پایگاه اجتماعی و دوگانگی پایگاهی بوده است.

کلیدواژه‌ها