تحلیل فضایی سرمایة اجتماعی سکونتگاه‌های شهری و روستایی(مطالعة موردی شهرستان کوهدشت)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه تهران

چکیده

در چند دهة گذشته سرمایة اجتماعی به منزلةیکی از عوامل تأثیر گذار بر توسعة اقتصادی – اجتماعی و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف توسعه، مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران رشته‌های مختلف قرار گرفته است. به سبب تفاوت شهر و روستا از نظر ساختارهای فرهنگی – اجتماعی، سرمایة اجتماعی متفاوتی در این دو عرصه شکل گرفته است. از این رو تحلیل فضایی تفاوت سرمایة اجتماعی در بین سکونتگا‌ه های شهری و روستایی در چارچوب نظریه‌های موجود، موضوع اصلی مورد پژوهش این مقاله است. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از منابع کتابخانه‌ای و با روش پیمایشی با انتخاب 400 نمونة تصادفی در 2 شهر و 10 روستای شهرستان کوهدشت جمع آوری گردید. نتایج حاصل از داده‌ها بیانگر تفاوت سرمایة اجتماعی در شهرستان کوهدشت در چهار بعد اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی و مشارکت غیررسمی است. سرمایة اجتماعی در سطح خرد(پیوندی یا آوندی) و میانی(انجمن‌ها و سازمانهای رسمی و غیررسمی) در روستاها بیشتر از جامعة شهری است، ولی در سطح کلان(نهادهای اجتماعی)، شهرها از وضعیت مناسب‌تری نسبت به نقاط روستایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها