تحلیل جامعه‌شناختی چگونگی انجام تکالیف شهروندی در بین شهروندان تهرانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انجام تکالیف شهروندی انجام گرفته است. تکالیف شهروندی مجموعه‌ای از تمایلات کنشی و احساسی پیرامون مسؤولیت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، مدنی‌ست که از افراد در یک جامعة مدرن انتظار می‌رود به آنها ملزم و آنها مقید باشند. به لحاظ روش‌شناسی، این پژوهش به روش پیمایش در بین کلیة شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران صورت گرفته است. حجم نمونة تحقیق 600 نفر و شیوة نمونه‌گیری چند مرحله‌ای بوده است. پس از تهیة پرسشنامه، اعتبار و پایایی‌ آن بررسی شده و داده‌های لازم جهت سنجش متغیرها از طریق مصاحبه جمع‌آوری شد. یافته‌های حاصل نشان می‌دهد میانگین میزان انجام تکالیف سیاسی برابر با 13/3، تکالیف اجتماعی 84/3 و تکالیف مدنی 02/4 از 5 است و در مجموع نمرة کل انجام تکالیف شهروندی برابر با 67/3 از 5 است. در واقع، میانگین واقعی شاخص تکالیف شهروندی و ابعاد آن بیش از میانگین نظری‌ست. بخشی از این تعهدات و وظایف به وضعیت دینی بودن جامعه و رابطة شهروندی با سیاست برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها