شبکه‌های اجتماعی و انگیزش به کار در سازمان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر مطالعه موردی است که هدف آن بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های شبکۀ اجتماعی و انگیزش به کار افراد با استفاده از رویکرد شبکه‌های کل (کامل) است. در این پژوهش روابط رسمی و غیر‌رسمی کلیه کارکنان یک سازمان غیر دولتی[1]  بررسی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامۀ شبکه و انگیزش به کار صورت گرفت، و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای UCINET،SPSS  وEXCEL  استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، بالارفتن میزان مرکزیت درجه در انواع پیوند‌ها، موجب بالا رفتن انگیزش به کار افراد شده است. از میان انوع پیوندهای بررسی شده، پیوند‌های دوطرفه (بده‌بستانی) از اهمیت بیشتری برخودارند. نتایج، حاکی از آن است که مرکزیت‌درجه افراد در شبکه‌های مشورتی، زمانی با انگیزش به کار یا ابعاد آن ارتباط دارند که پیوندها  بده‌بستانی(دو‌سویه) باشند.[1] . شرکت خصوصی توس، متشکل از 8 شرکت زیر مجموعه است که به صورت یک گروه پیوسته همکاری می‌نمایند و تعداد 63 نفر کارمند دارد.  abstractSocial Networks and Work Motivation in OrganizationsThis research is a case study that investigates the relationship between the characteristics of social network and people’s work motivation using a whole network approach. In this research, formal and informal ties of all the employees working in a non-governmental organization were analyzed. The Data collection process was conducted using network and work motivation questionnaires, and data analysis was performed using UCINET, SPSS and Excel Software. According to our Findings, an increase in the degree of centrality of various types of links led to greater work motivation among employees. Of the various types of links examined, dyadic links (reciprocal links) are of more significant. The results also indicated that the degree of centrality in consulting networks had a significant effect on employees’ work motivation and its’ dimensions when the links were dyadic. 

کلیدواژه‌ها


امیرکبیری، علیرضا وسیدرضا سیدجوادین،1380، مروری جامع بر نظریه های مدیریت و سازمان، تهران، نگاه دانش .
باستانی، سوسن و مهین رئیسی، 1390، " روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه‌های کل در مطالعه اجتماعات متن باز" مجله مطالعات اجتماعی ایران ویژه روش،دوره پنجم ،شماره2 .
باستانی، سوسن و مریم صالحی هیکویی، 1386، "سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی‌های ساختی، تعاملی وکارکردی شبکه اجتماعی زنان ومردان در تهران"، نامه علوم اجتماعی، شماره 30 .
بروگمن، یرون ،۱۳۸۹، درآمدی بر شبکه‌های اجتماعی، ترجمه خلیل میرزایی، چاپ اول، تهران،انتشارات جامعه‌شناسان.
بنتهام، سوزان،1384، روان‌شناسی تربیتی، ترجمه بیابانگرد و نعمتی، تهران، نشررشد.
چلبی، مسعود، 1385، تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشر نی.
رابینز، استیفن پی ،1387، رفتار سازمانی مفاهیم، نظریه ها،کاربرد، مترجمان دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی،چاپ نهم، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رضوانی، محمدرضا، علی گلی و سعیدرضا اکبریان رونیزی ، ۱۳۸۶ ، "نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه مورد دهستان رونیز شهرستان استهبان"، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۶۱، ص ۴۵ تا ۵۸.
سپهری ،محمد مهدی ، آسیه ریاحی،1389،"کاربست تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش درسازمان های دانش بنیان "،فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 2.
علوی ، امین اله ،1370 ،"استراتژی تغییر و تحول : طرح ریزی مناسب کار" ، فصلنامه مدیریت دولتی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره 13، ص 52.
کیم، اچ فیلیپ و هاروارد آلدریچ ،1389، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی، ترجمه قدسی بیات و افشین حیدر پور، تهران، چاپ ساغر مهر.
گیج ،نیت، و دیوید، برلاینر، 1374 ،روان‌شناسی تربیتی، ترجمه غلامرضا خوی‌نژاد و همکاران، مشهد،نشر پاژه، چاپ اول.
محسنی تبریزی، علیرضاو محمد میرزایی،1383،" سنجش میزان انگیزش به کار وعوامل موثر بر آن"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم ،شماره 20 .
محمدزاده عباس و مهر وژان آرمن، 1375، رفتار سازمانی، تهران نشر دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول.
نوک ،دیوید و جیمز اچ کاکلینسکی ،1387،تحلیل شبکه ،ترجمه مژگان عظیمی هاشمی و مریم اسکافی،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
هال،ریچارد اچ، 1376 ، سازمان، ساختار، فرایند و ره آورد، مترجمان دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران، چاپ نوبهار.
هرسی، پاول و کنت بلانچارد،1373، مدیریت رفتار سازمانی در استفاده از منابع انسانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران، انتشارات امیر کبیر.
هیکس، هربرت و سی ری گولت،1384، تئوری های سازمان و مدیریت، عناصر و فرایندها، ترجمه و نگارش، ترجمه گوئل کهن، تهران، نشر دوران، جلد دوم، چاپ سوم.
Bassy , Maren .(2002) . “Motivation and Work -Investigation and Analysis of Motivation Factors at Work” dissertation, Swedish ,Ekonomiska Institutionen .p: 1-18 .
Brandes U., Erlebach Th..(2005) . “Network analysis-Methodological foundations”. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Borgatti, S. (2005). "Centrality and Network Flow. Social Networks", No. 27 ,p: 55-71
Crona, B. I., Ör. Bodin. (2010). “Power Asymmetries in Small-Scale Fisheries: a Barrier to Governance Transformability?” In Ecology & Society , 32. 15 (4). Available at :
http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art32/
Kadushin, ch.(2011). “understanding social networks, theoris, concepts and findings” oxford university .
Krebs V .(2008). Decision-making in Organizations. Available at :
http://www.orgnet.com/decisions.html
Krackhardt D, J.R. Hanson. (1993). “Informal networks: The Company behind the chart”. Harvard Business Review. No. July- August: 104-111.
G. Smith & M. A. Hitt (Eds.) The Oxford handbook of management theory: The process of theory development. Oxford, UK: Oxford University Press. 151-170
Lamertz , K. and Karl Aquino.(2004). “Social power, social status and perceptual similarity of workplace victimization: A social network analysis of stratification” .http://hum.sagepub.com/cgi/content/abstract/57/7/795
Miner, John B. 2005 Organizational behavior I. Essential theories of motivation and leadershipو M.E. Sharpe, Inc.,80 Business Park Drive, Armonk, New York 10504.
Maitlis S. (2005). "The social processes of organizational sense making ", Academy of management journal, 48 (1): 21-29.
Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (2005). “How job characteristics theory happened”.
Rank O.N.(2008).” Formal structures and informal networks :Structural analysis in organizations”, Scand J. Mgmt; 24: 145-161.
Selznick, P. (1948). “ Foundations of the theory of organization” .American Sociological Review; 13(1): 25–35.
Wasserman, S., Faust, Katherine.(1994) .“Social Network Analysis. Methods and Applications”, Cambridge, University Press.
Wellman, Barry and S.D. Berkowitz (eds.). (1988) . Social Structures: A Network Approach. Cambridge: Cambridge University Press.