بررسی میزان نشاط اجتماعی در بین جوانان یزدی و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

یکی از موضوعات و نیازهای مهم هر جامعه برای قشرهای مختلف و به ویژه جوانان، نشاط اجتماعی است. نشاط اجتماعی با متغیرهای مختلفی در ارتباط است و به کاهش بسیاری از آسیب‌ها و معضلات جامعه کمک می‌کند. تحقیق حاضر به منظور سنجش میزان نشاط اجتماعی در بین جوانان شهر یزد و ارائۀ راهکارهای افزایش آن انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایش بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیه جوانان 15 تا 29 ساله شهر یزد تشکیل می‌دادند که بر اساس آمار سرشماری 1390 تعداد کل آنها 151927 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر مشخص گردید. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، خوشه­ای چندمرحله­ای بود. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه بود. اعتبار پرسشنامه از نوع محتوایی و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که چون برای سازه‌های مختلف بیشتر از 7/0 بود حکایت از مطلوبیت ابزار داشت. نتایج نشان داد بین سن و میزان نشاط اجتماعی رابطۀ معناداری وجود نداشت. بین میزان نشاط اجتماعی زنان و مردان و هم‌چنین افراد مجرد و متأهل تفاوت معناداری وجود نداشت. میزان نشاط اجتماعی افراد شاغل به طور معناداری بیشتر از افراد غیرشاغل بود. بین میزان تحصیلات، میزان سرمایۀ اجتماعی و میزان بهره‌مندی از وسایل ارتباط با میزان نشاط اجتماعی رابطۀ مستقیم و معناداری وجود داشت ولی رابطۀ معنادار و معکوسی بین محرومیت نسبی و میزان نشاط اجتماعی بود.abstractAn Investigation of Social Happiness Among the Youth in the City of Yazd and the Factors Affecting ItSeyed Alireza Afshani AbstractSocial happiness is one of the most crucial needs of various segments of society, especially the youth. Social happiness is related to numerous variables and helps in mitigating social problems. This study seeks to investigate social happiness among the youth living in the city of Yazd as well as Strategies to Increase It. Data used in this study comes from an individual survey interview conducted in Yazd, a city in the central part of Iran. The target population for the study consisted of all currently youth aged 15-29. A total number of 384 youth were interviewed for the purposes of the present analysis. The respondents were selected using cluster random sampling. The research instrument used was a questionnaire. The reliability and validity of the scale was assessed using Cronbach alpha and content validity. Since the value of this scale was greater than 0.7 for all of the constructing variables, there was a significant negative correlation between relative deprivation and social happiness. Furthermore, there was a significant direct correlation between education, use of mass media and social capital on the one hand, and social happiness on the other. Social happiness was higher among Employed youths compared to unemployed ones,, but no difference was observed based on gender and marital status. Keywords: Happiness, Social Capital, Social Bliss, Youth, Yazd

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:
آرگایل، مایکل (1383). روانشناسی شادی (ترجمه فاطمه بهرامی و دیگران)، اصفهان: جهاد دانشگاهی اصفهان.
آزموده، پیمان (1382). رابطۀ جهت‌گیری با سرسختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
آیزنک، مایکل دبلیو (1378). همیشه شاد باشی (ترجمۀ ز. چلونگر). انتشارات نسل نواندیش.
جعفری، سیدابراهیم؛ عابدی، محمدرضا و لیاقتدار، محمدجواد (1383). «شادمانی دانشجویان دانشگاه اصفهان، میزان و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه طب و تزکیه، شماره 54: 24-15.
حمایت طلب، رسول؛ بزازان، صدیقه و لحمی، ریحانه (1382). مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تهران و پیام نور، حرکت، پیاپی 18، 131- 140.
دهقــانی، مجیــد (1381). بررســی میــزان افسردگی در دانـش‌آمـوزان یـزد، رسـاله دکتـری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد.
رضوان، شیوا؛ بهرامی، فاطمه و عابدی، محمدرضا (1385). تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال دوازدهم، شماره 3، 251- 257.
شریفی، خدیجه؛ سوکی، زهرا؛ تقربی، زهرا و اکبری، حسین (1389). «وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 86-1385»، فیض، دوره چهاردهم، شماره1: 69-62.
طریقه دار، محسن (1379). شرع و شادی. قم: موسسه فرهنگی انتشارات حضور.
عابدی، محمدرضا (1383). «بررسی اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری فوردایس بر شادمانی، اضطراب، افسردگی و روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان». در خلاصه مقالات چهارمین هفته‌ی پژوهش دانشگاه اصفهان (صص 47 -41). اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان.
عبداللهی، محمد و موسوی، میرطاهر (1386). «سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‌شناسی گذار». رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25 : 233- 195.
علی پور، احمد؛ نوربالا، احمدعلی؛ اژه‌ای، جواد و مطیعیان، حسین (1379). شادکامی و عملکرد ایمنی بدن، مجله روانشناسی، 4(3 (پیاپی 15)): 219-233.
علی پور، احمد و آگاه هریس، مژگان (1386). «اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها». فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال سوم، شماره 12: 298-287.
عمید، حسن (1369). فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر.
عناصری، مهریار (1386). «رابطۀ‌ی بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر»، اندیشه و رفتار، دوره‌ دوم، شماره 6: 84-75.
فرهادی، علی؛ جواهری، فرزانه؛ غلامی، یزدانبخش و فرهادی، پریوش (1384). «میزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره 26-25: 62-57.
کشاورز، امید (1384). بررسی رابطۀ بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت، انعطاف پذیری و ویژگی‌های جمعیت‌شناسی در مردم شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان.
گروسی فرشی، میرتقی؛ مانی، آرش و بخشی پور، عباس (1385). «بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز»، فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال، شماره ا، صص 143- 159.
گودرزی، محمود و حمایت طلب، رسول (1384). مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران، حرکت، شماره 25، 43- 52.
مظفر، حسین (1379). «اثر نشاط روحی بر شکوفایی خرد»، تربیت، شماره 7: 15-12.
ممتاز، فریده (1381). انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
منتظری، علی و همکاران (1391). «میزان شادکامی مردم ایران و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران»، پایش، سال یازدهم، شماره چهارم، مرداد و شهریور ١٣٩١: 475-467.
وکیلی، محمود؛ اسلامی فارسانی، شهین؛ حسینی، سیدمحمدحسین و دهقانی تفتی، محمدحسین (1388). «بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون استان یزد». سلامت کار ایران، 6 (4): 66-73.
هزارجریبی، جعفر و آستین فشان، پروانه (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان تهران)». جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم- شماره پیاپی (33). شماره ١: 146-119.
Argyle, M. (1999). "Causes and correlates of happiness". In D. Kahneman, E. Diener & N. Schwartz (Eds.), WELL-BEING: The foundations of hedonic psychology (pp. 353-373). New York, US: Russell Sage.
Argyle, M., & Lu, L. (2001). The psychology of happiness. London: Rutledge.
Bergsma. A. (2006) "Book Reviews: Parents and Teacher as the Founder of Happiness", Journal of Happiness Studies, 7: 113-128.
Buss,D. (2000). "The evaluation of happiness", American Psychologist, 55 (1):15-23.
Car, A. (2004). Positive psychology, the science of happiness and human strengths. New York: Brunner Rutledge Ltd.
Clark, A., & Oswald, A.J. (1994). "Unhappiness and unemplogyment". Economic Journal, 104: 648-659.
Diener, E. (1984). "Subjective well – being. Psychology", Bulletin, 95: 542-575.
Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & smith, H. L (1999). "Subjective well – being three decades of well – being", Psychological Bulletin, 125 (2): 276-302.
Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2007). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective wellbeing. Journal of Economic Psychology, doi:10.10.16/j.joep, Available on the WWW.Weincedrit.com, 1-29.
Eddington, N. & Shuman, R. (2004). Subjective Well-being. Presented by continuity psychology education.
Francis, L. J., Zibertz, H. G., & Lewise, C. A. (2003). "The relationship between religion and happiness among German students". Pastoral Psychology, 51: 273- 281.
Fujita,. F., Diener, E., & Sandvic, E (1991). "Gender differences in negative affect and well – being: The case for emotional intensity". Journal of Personality & Social Psychology,61 (3): 427-434.
Graham, C. and A. Felton (2006) "Inequality and Happiness: Insights from Latin America", Journal of Economic Inequality, 4: 107-122.
Gurin, G., Veroff, J., & Fled, S. (1960). American view their mental health, New York: Basic Books
Haller, H. & M. Hadler (2006) "How Social Relations and Structures Can Produce Happiness and Unhappiness", Social Indicators Research,75: 169-216.
Huppke, R.W. (2001). Study finds community? work linked to happiness, Htt: //archive. Nandotimes…. / 0.2107, 50004587722-500698037-50374788-0, 00. Html? Printe.
Lindstrom, M. (2008). "Social capital, anticipated ethnic discrimination and self-reported psychological health: A population- based study", Social Science & Medicine, 66 (1): 1-13.
Lupri, E., Freideres, J. (1999). Happiness: what studies on twings show us about nature and happiness set point. New York: Golden Books
Lyubomirsky, S. Sheldon, K. M, & Dchkade, D (2005). "Pursing happiness: The architecture of sustainable chane". The General Psychology, 9 (2):111-131.
Mastekassa, A (1994). "Psychological well – being and marital dissolution: Selection effects?", Jornal of Family Issues, 15 (2): 208-228.
Myers, D. G. (2001). Psychology, 6th Ed. New York: Worth Publishing.
Myers, D. G (2000). "The Funds, Friends, and Faith of Happy People", American Psychologist, 55 (1): 56-67.
Peterson,C (2000). "The future of optimism", American Psychologist, 55 (1): 44-55.
Powdthavee, N. (2008). "Putting a price tag on friends, relatives, and neighbours: Using surveys of life satisfaction to value social relationships". Journal of socio-Economics, 37 (4): 1480-1495.
Tait, M., & Padgett, M. Y (1989). "Job and life satisfaction: A reevaluation of the strenth of the relationship and gender effects as a Function of the dateof the study". Journal of Applied Psychology, 74 (3):502 - 507.
Tkach, C. & S. Lyubomirsky (2006) "How Do People Pursue Happiness", Journal of Happiness Studies, 7: 183-225.
Veenhoven, R. (1996). "Happy life expectancy: Anew comprehensive measure of quality of life in nations", Social Indicators Research, 69: 157-166.
Veenhoven, R. and W. Kalmijn (2005). "Inequality Adjusted Happiness in Nation", Journal of Happiness Studies, 6: 421-455.
Veenstra, G. (2000). "Social capital, SES and health: an individual-level analysis". Social Science & Medicine, 50 (5): 619-629.
Yamaoka, K. (2008). "Social capital and health and well-being in East Asia: A population-based study". Social Science & Medicine, 66(4): 885-899