تحلیل تجربی اخلاق عملی: با تأکید بر تعهد تعمیم یافته به‌مثابه وجه عملیِ اخلاق اجتماعی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در این مقاله، مهم­ترین وجه اخلاق، یعنی اخلاق عملی یا تعهد تعمیم یافته در فرایند تعلیم و تربیت (PCK)[1]مورد بررسیِ تجربی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این مقاله، نظریه تلفیقی و چندبُعدی نظم اجتماعی است؛ چراکه در آن، به ارتباط وثیقِ نکات محوری نظریه­های تربیتی توجه، و از تقلیل­گرایی مرسوم اجتناب شده است. روش انجام تحقیق، بنا به امکانات و ماهیت تحقیق، روش میدانیِ تلفیقی؛ و عمده­ی گزارش تحقیق مبتنی بر نتایجِ پیمایش می­باشد. نمونه­­های مورد تحقیق، شامل 739 نوجوان، از 9 دبیرستان متفاوت در سطح استان تهران بوده است. در این تحقیق، وجهِ عملیِ اخلاق به دو بُعد اصلی تعهد عام­گرا و تعهد خاص­گرا تقسیم شده؛ که شعاع به­کارگیری هنجارهای اخلاقی را در کانون توجه قرار داده است. نتایج تحقیق، چگونگی تأیید فرضیه­های تحقیق را آشکار می­سازد. نتایجِ تحلیل رگرسیونی چندگامه حاکی از آن است که متغیرهای سطح فرد، یعنی اعتماد عام­گرا، احساس عام­گرا، و صداقتِ مبتنی بر آشکارسازیِ حقیقت بیش­ترین نقشِ تقویت کننده را در تعهد عام­گرای جوانان دارا هستند. متغیرهای سطح خانواده، یعنی دو ویژگیِ مذهبی بودن خانواده، و انصاف والدین در توزیع عواطف مهم­ترین عوامل مقوم تعهد عام­گرا می­باشند. متغیرهای سطح مدرسه، همگامی در مدرسه بیش­ترین نقش را در تقویت تعهد عام­گرا دارد. و متغیر سطح جامعه، میزان ارزیابی از گسترش عدالت اجتماعی در تعهد عام­گرای جوانان نقش مثبت ایفا می­کند. نتایج، مؤید آن است که تعهد خاص­گرا، نقشِ مقوم و مقدماتی را در مدل تعهد عام­گرا دارا است. این، نشان­گر مقدم ­بودنِ برخی ویژگی­های خاص­گرایی برای تقویت عام­گرایی است و با داشتن مدل­های موثق، نباید از مشاهده­ی این صفات خاص­گرا نگران بود؛ به شرط آن­که پرورش اخلاقی به فاز عام­گرا وارد شده و در فاز اولیه­ی خاص­گرا باقی نماند.[1] - دانشِ مبتنی بر محتوای تعلیم و تربیت در ادبیات موجود، به­صورت اختصاری با «PCK» شناخته می­شود (PCK= Pedagogical Content Knowledge).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل تجربی اخلاق عملی: با تأکید بر تعهد تعمیم یافته به‌مثابه وجه عملیِ اخلاق اجتماعی

نویسنده [English]

  • vahid naghdi dorbati
assistant professor of sociology department, farhangiyan university
چکیده [English]

در این مقاله، مهم‌ترین وجه اخلاق، یعنی اخلاق عملی یا تعهد تعمیم یافته در فرایند تعلیم و تربیت (PCK) مورد بررسیِ تجربی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این مقاله، نظریه تلفیقی و چندبُعدی نظم اجتماعی است؛ چراکه در آن، به ارتباط وثیقِ نکات محوری نظریه‌های تربیتی توجه، و از تقلیل‌گرایی مرسوم اجتناب شده است. روش انجام تحقیق، بنا به امکانات و ماهیت تحقیق، روش میدانیِ تلفیقی؛ و عمده‌ی گزارش تحقیق مبتنی بر نتایجِ پیمایش می‌باشد. نمونه‌‌های مورد تحقیق، شامل 739 نوجوان، از 9 دبیرستان متفاوت در سطح استان تهران بوده است. در این تحقیق، وجهِ عملیِ اخلاق به دو بُعد اصلی تعهد عام‌گرا و تعهد خاص‌گرا تقسیم شده؛ که شعاع به‌کارگیری هنجارهای اخلاقی را در کانون توجه قرار داده است. نتایج تحقیق، چگونگی تأیید فرضیه‌های تحقیق را آشکار می‌سازد. نتایجِ تحلیل رگرسیونی چندگامه حاکی از آن است که متغیرهای سطح فرد، یعنی اعتماد عام‌گرا، احساس عام‌گرا، و صداقتِ مبتنی بر آشکارسازیِ حقیقت بیش‌ترین نقشِ تقویت کننده را در تعهد عام‌گرای جوانان دارا هستند. متغیرهای سطح خانواده، یعنی دو ویژگیِ مذهبی بودن خانواده، و انصاف والدین در توزیع عواطف مهم‌ترین عوامل مقوم تعهد عام‌گرا می‌باشند. متغیرهای سطح مدرسه، همگامی در مدرسه بیش-ترین نقش را در تقویت تعهد عام‌گرا دارد. و متغیر سطح جامعه، میزان ارزیابی از گسترش عدالت اجتماعی در تعهد عام‌گرای جوانان نقش مثبت ایفا می‌کند. نتایج، مؤید آن است که تعهد خاص‌گرا، نقشِ مقوم و مقدماتی را در مدل تعهد عام‌گرا دارا است. این، نشان‌گر مقدم ‌بودنِ برخی ویژگی‌های خاص‌گرایی برای تقویت عام‌گرایی است و با داشتن مدل‌های موثق، نباید از مشاهده‌ی این صفات خاص‌گرا نگران بود؛ به شرط آن‌که پرورش اخلاقی به فاز عام‌گرا وارد شده و در فاز اولیه‌ی خاص‌گرا باقی نماند.

توگندهت، ارنست (1387) گفت و گوهایی در باره‌ی رفتار اخلاقی، ترجمه دکتر احمدعلی حیدری و ریحانه حیدری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جوادی آملی، عبداله (1377) مراحل اخلاق در قرآن؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ اول، قم: مرکز نشر إسراء.
چلبی، مسعود (1389) "تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابری‌ها". مجله‌ علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری‌های اجتماعی، صص. 26-1.
چلبی، مسعود (1385) "مطالعه‌ی پیمایشی اخلاق کار در سه شهر ایران"، در مسعود چلبی، تحلیل اجتماعی در فضای کنش، چاپ اول، تهران، نشر نی، صص. 165- 188.
چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ اول، تهران: نشرنی.
خواجه نصیرالدین طوسی (1369). اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
دستغیب، سید عبدالحسین (1365) اخلاق اسلامی، تنظیم سید محمد هاشم دستغیب، چاپ ششم، شیراز: انتشارات کانون تربیت شیراز.
زنجانی، محمود (1380) تاریخ تمدن ایران باستان (جلد اول)، چاپ اول، تهران: انتشارات آشیانه کتاب.
مطهری، مرتضی (1376) خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: انتشارات صدرا.
سنایی، ملیحه (1395) ، دانشنامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مسعود چلبی استاد جامعه شناسی، و مشاورۀ وحید نقدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1393) "عوامل اجتماعی مؤثر بر پرورش اخلاقی جوانان برای رعایت انصاف به منزلۀ هنجار اخلاقی صدرنشین"، دوفصلنامه مجله علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، سال پنجم، شماره2: 139-117.
نقدی، وحید (1392الف) "مطالعۀ تطبیقی حاکمیت قانون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر نقش اخلاق اجتماعی"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره بهار و تابستان 91، 4/61.
نقدی، وحید (1392ب) "کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی"، فصلنامه رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان: 29-24.
نقدی، وحید (1392ج) "بررسی تأثیر خانواده بر تجارب جنسی انحرافی جوانان، در آموزشگاه پسرانه ولایت"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 2875/ 1253.
نقدی، وحید (1392د) "مطالعه تطبیقی تمایل افراد جامعه نسبت به رعایت اخلاق: با تأکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره پاییز و زمستان، 4/65.
نقدی، وحید (1392ذ) ”کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی”، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان 92، صص. 29-24.
نقدی، وحید و نوین تولایی و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392الف) "بررسی تطبیقی توسعه‌ی موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق"، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز92، شماره 16.
نقدی، وحید و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392ب) "بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر ”مشروب‌خواری” جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال پنجم، شماره اول.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1392ج) "بررسی جامعه‌شناختی رعایت هنجار صداقت در جوانان: با تأکید بر روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تربیت معلم، دوره چهارم، شماره2.
نقدی، وحید (1391الف) بررسی جامعه‌شناختی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش ایران: با تأکید بر هنجارهای اخلاقی انصاف و صداقت، رساله دکتری به راهنمایی مسعود چلبی، استاد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید (1391ب) "بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش-های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال چهارم، شماره سوم: 40-7.
نقدی، وحید (1391ج) "بررسی انحراف جنسی جوانان در آموزشگاه علامه‌حلی"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 9314/1253.
نقدی، وحید و سیدمحمد سید میرزایی و ابراهیم خدایی (1391) "بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره اول: 80-39.
ویسهوفر، یوزف (1377) ایران باستان: از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
هولمز، رابرت ال. (1385) مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، ویراست سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
Brink, David O. (2006) "Some Forms and Limits of Consequentialism", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 380- 423.
Carr, David (2010) "Education, Contestation and Confusions of Sense and Concept", British Journal of Educational Studies, Vol. 58, No. 1, Pp. 89-104.
Carr, David (2007) "Character in Teaching", British Journal of Educational Studies, Vol. 55, No. 4, Pp. 369-389.
Carr, David (2008) "Character Education as the Cultivation of Virtue", in Nucci, Larry p. and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral and Character Education, Published by Routledge:99-116.
Carr, David and Jan Steutel (2005) "The Virtue Approach to Moral Education; pointers, problems and prospects", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 246-261.
Carse, Alsa L. (1998) "Impartial Principle and Moral Context: Securing a Place for the Particular in Ethical Theory", Journal of Medicine and Philosophy, Vol.23, No.2, pp. 153-169.
Creswell, John W. (2009) Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, third edition, Sage publications, Inc.
Creswell, John W. (2007) Qualitative In& Research Design; Choosing Among Five Approaches, second edition, Sage publications, Inc.
Fischer, John Martin (2006) "Freewill and Responsibility", in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 321- 355.
Hallinan, Maureen T (2006) "On the Linkages between Sociology of Race and Ethnicity and Sociology of Education", in Hallinan, Maureen T (Ed.), Handbook of Sociology of Education, Springer Science.
Held, Virginia (2006) "Virtue Ethics" in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 515- 536.
Hill, Jr., Thomas E. (2006) "Kantian Normative Ethics", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 480- 514.
Lyons, David (1999) Ethics and the Rule of Law, seventh edition, published by Cambridge University Press.
McCormic, Patrick (2003) "Whose Justice? An Examination of Nine Models of Justice", Social Thought, Vol. 22, No. 2, pp. 7-25.
Noddings, Nel (2008) "Caring and Moral Education", in Larry Nucci and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral Character Education, First published by Rutledge: 161- 174.
Nucci, P. Larry (2005) Conflict, Contradiction, and Contrarian Elements in Moral Developments and Education, Lawrence Erlbaum association publishers.
Patton, Michael Quinn (2002) Qualitative Research& Evaluation Methods, third edition, Sage Publication.
Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, Edited by Erin Kelly, The Belknap of Harvard University Press.
Rawls, John (1971) A Theory of Justice, First edition, Harvard University press.
Steiner, Hillel (2006) "Moral Rights", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc. Pp. 459-479.
Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell (2016) Qualitative Research; a Guide to Design and Implementation, Fourth edition, Published by Jossey-Bass.
Steutel, Jan and David Carr (2005) "Virtue Ethics and the Virtue Approach to Moral Education", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 3-18.
Talbot, Marianne (2005) "Against Relativism", in Halstead, Mark and Terence H. McLaughlin (Ed.) Education in morality, published in the Taylor& Francis e-Library. Pp. 205-216.
Willaschek, Marcus (2009) "Right and Coercion: Can Kant's Conception of Right be Derived from his Moral Theory?" International Journal of Philosophical Studies, Vol. 17(1), Pp. 49-70.
Yin, Robert k. (2003) Case Study Research, Design and Methods: Applied Social Research Methods Series Volume 5, Third edition, Sage Publications, Inc.
توگندهت، ارنست (1387) گفت و گوهایی در باره‌ی رفتار اخلاقی، ترجمه دکتر احمدعلی حیدری و ریحانه حیدری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جوادی آملی، عبداله (1377) مراحل اخلاق در قرآن؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ اول، قم: مرکز نشر إسراء.
چلبی، مسعود (1389) "تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابری‌ها". مجله‌ علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری‌های اجتماعی، صص. 26-1.
چلبی، مسعود (1385) "مطالعه‌ی پیمایشی اخلاق کار در سه شهر ایران"، در مسعود چلبی، تحلیل اجتماعی در فضای کنش، چاپ اول، تهران، نشر نی، صص. 165- 188.
چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ اول، تهران: نشرنی.
خواجه نصیرالدین طوسی (1369). اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
دستغیب، سید عبدالحسین (1365) اخلاق اسلامی، تنظیم سید محمد هاشم دستغیب، چاپ ششم، شیراز: انتشارات کانون تربیت شیراز.
زنجانی، محمود (1380) تاریخ تمدن ایران باستان (جلد اول)، چاپ اول، تهران: انتشارات آشیانه کتاب.
مطهری، مرتضی (1376) خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: انتشارات صدرا.
سنایی، ملیحه (1395) ، دانشنامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مسعود چلبی استاد جامعه شناسی، و مشاورۀ وحید نقدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1393) "عوامل اجتماعی مؤثر بر پرورش اخلاقی جوانان برای رعایت انصاف به منزلۀ هنجار اخلاقی صدرنشین"، دوفصلنامه مجله علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، سال پنجم، شماره2: 139-117.
نقدی، وحید (1392الف) "مطالعۀ تطبیقی حاکمیت قانون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر نقش اخلاق اجتماعی"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره بهار و تابستان 91، 4/61.
نقدی، وحید (1392ب) "کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی"، فصلنامه رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان: 29-24.
نقدی، وحید (1392ج) "بررسی تأثیر خانواده بر تجارب جنسی انحرافی جوانان، در آموزشگاه پسرانه ولایت"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 2875/ 1253.
نقدی، وحید (1392د) "مطالعه تطبیقی تمایل افراد جامعه نسبت به رعایت اخلاق: با تأکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره پاییز و زمستان، 4/65.
نقدی، وحید (1392ذ) ”کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی”، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان 92، صص. 29-24.
نقدی، وحید و نوین تولایی و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392الف) "بررسی تطبیقی توسعه‌ی موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق"، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز92، شماره 16.
نقدی، وحید و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392ب) "بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر ”مشروب‌خواری” جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال پنجم، شماره اول.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1392ج) "بررسی جامعه‌شناختی رعایت هنجار صداقت در جوانان: با تأکید بر روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تربیت معلم، دوره چهارم، شماره2.
نقدی، وحید (1391الف) بررسی جامعه‌شناختی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش ایران: با تأکید بر هنجارهای اخلاقی انصاف و صداقت، رساله دکتری به راهنمایی مسعود چلبی، استاد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید (1391ب) "بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش-های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال چهارم، شماره سوم: 40-7.
نقدی، وحید (1391ج) "بررسی انحراف جنسی جوانان در آموزشگاه علامه‌حلی"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 9314/1253.
نقدی، وحید و سیدمحمد سید میرزایی و ابراهیم خدایی (1391) "بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره اول: 80-39.
ویسهوفر، یوزف (1377) ایران باستان: از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
هولمز، رابرت ال. (1385) مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، ویراست سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
Brink, David O. (2006) "Some Forms and Limits of Consequentialism", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 380- 423.
Carr, David (2010) "Education, Contestation and Confusions of Sense and Concept", British Journal of Educational Studies, Vol. 58, No. 1, Pp. 89-104.
Carr, David (2007) "Character in Teaching", British Journal of Educational Studies, Vol. 55, No. 4, Pp. 369-389.
Carr, David (2008) "Character Education as the Cultivation of Virtue", in Nucci, Larry p. and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral and Character Education, Published by Routledge:99-116.
Carr, David and Jan Steutel (2005) "The Virtue Approach to Moral Education; pointers, problems and prospects", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 246-261.
Carse, Alsa L. (1998) "Impartial Principle and Moral Context: Securing a Place for the Particular in Ethical Theory", Journal of Medicine and Philosophy, Vol.23, No.2, pp. 153-169.
Creswell, John W. (2009) Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, third edition, Sage publications, Inc.
Creswell, John W. (2007) Qualitative In& Research Design; Choosing Among Five Approaches, second edition, Sage publications, Inc.
Fischer, John Martin (2006) "Freewill and Responsibility", in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 321- 355.
Hallinan, Maureen T (2006) "On the Linkages between Sociology of Race and Ethnicity and Sociology of Education", in Hallinan, Maureen T (Ed.), Handbook of Sociology of Education, Springer Science.
Held, Virginia (2006) "Virtue Ethics" in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 515- 536.
Hill, Jr., Thomas E. (2006) "Kantian Normative Ethics", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 480- 514.
Lyons, David (1999) Ethics and the Rule of Law, seventh edition, published by Cambridge University Press.
McCormic, Patrick (2003) "Whose Justice? An Examination of Nine Models of Justice", Social Thought, Vol. 22, No. 2, pp. 7-25.
Noddings, Nel (2008) "Caring and Moral Education", in Larry Nucci and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral Character Education, First published by Rutledge: 161- 174.
Nucci, P. Larry (2005) Conflict, Contradiction, and Contrarian Elements in Moral Developments and Education, Lawrence Erlbaum association publishers.
Patton, Michael Quinn (2002) Qualitative Research& Evaluation Methods, third edition, Sage Publication.
Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, Edited by Erin Kelly, The Belknap of Harvard University Press.
Rawls, John (1971) A Theory of Justice, First edition, Harvard University press.
Steiner, Hillel (2006) "Moral Rights", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc. Pp. 459-479.
Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell (2016) Qualitative Research; a Guide to Design and Implementation, Fourth edition, Published by Jossey-Bass.
Steutel, Jan and David Carr (2005) "Virtue Ethics and the Virtue Approach to Moral Education", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 3-18.
Talbot, Marianne (2005) "Against Relativism", in Halstead, Mark and Terence H. McLaughlin (Ed.) Education in morality, published in the Taylor& Francis e-Library. Pp. 205-216.
Willaschek, Marcus (2009) "Right and Coercion: Can Kant's Conception of Right be Derived from his Moral Theory?" International Journal of Philosophical Studies, Vol. 17(1), Pp. 49-70.
Yin, Robert k. (2003) Case Study Research, Design and Methods: Applied Social Research Methods Series Volume 5, Third edition, Sage Publications, Inc.
توگندهت، ارنست (1387) گفت و گوهایی در باره‌ی رفتار اخلاقی، ترجمه دکتر احمدعلی حیدری و ریحانه حیدری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جوادی آملی، عبداله (1377) مراحل اخلاق در قرآن؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ اول، قم: مرکز نشر إسراء.
چلبی، مسعود (1389) "تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابری‌ها". مجله‌ علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری‌های اجتماعی، صص. 26-1.
چلبی، مسعود (1385) "مطالعه‌ی پیمایشی اخلاق کار در سه شهر ایران"، در مسعود چلبی، تحلیل اجتماعی در فضای کنش، چاپ اول، تهران، نشر نی، صص. 165- 188.
چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ اول، تهران: نشرنی.
خواجه نصیرالدین طوسی (1369). اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
دستغیب، سید عبدالحسین (1365) اخلاق اسلامی، تنظیم سید محمد هاشم دستغیب، چاپ ششم، شیراز: انتشارات کانون تربیت شیراز.
زنجانی، محمود (1380) تاریخ تمدن ایران باستان (جلد اول)، چاپ اول، تهران: انتشارات آشیانه کتاب.
مطهری، مرتضی (1376) خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: انتشارات صدرا.
سنایی، ملیحه (1395) ، دانشنامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مسعود چلبی استاد جامعه شناسی، و مشاورۀ وحید نقدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1393) "عوامل اجتماعی مؤثر بر پرورش اخلاقی جوانان برای رعایت انصاف به منزلۀ هنجار اخلاقی صدرنشین"، دوفصلنامه مجله علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، سال پنجم، شماره2: 139-117.
نقدی، وحید (1392الف) "مطالعۀ تطبیقی حاکمیت قانون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر نقش اخلاق اجتماعی"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره بهار و تابستان 91، 4/61.
نقدی، وحید (1392ب) "کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی"، فصلنامه رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان: 29-24.
نقدی، وحید (1392ج) "بررسی تأثیر خانواده بر تجارب جنسی انحرافی جوانان، در آموزشگاه پسرانه ولایت"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 2875/ 1253.
نقدی، وحید (1392د) "مطالعه تطبیقی تمایل افراد جامعه نسبت به رعایت اخلاق: با تأکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره پاییز و زمستان، 4/65.
نقدی، وحید (1392ذ) ”کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی”، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان 92، صص. 29-24.
نقدی، وحید و نوین تولایی و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392الف) "بررسی تطبیقی توسعه‌ی موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق"، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز92، شماره 16.
نقدی، وحید و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392ب) "بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر ”مشروب‌خواری” جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال پنجم، شماره اول.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1392ج) "بررسی جامعه‌شناختی رعایت هنجار صداقت در جوانان: با تأکید بر روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تربیت معلم، دوره چهارم، شماره2.
نقدی، وحید (1391الف) بررسی جامعه‌شناختی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش ایران: با تأکید بر هنجارهای اخلاقی انصاف و صداقت، رساله دکتری به راهنمایی مسعود چلبی، استاد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید (1391ب) "بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش-های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال چهارم، شماره سوم: 40-7.
نقدی، وحید (1391ج) "بررسی انحراف جنسی جوانان در آموزشگاه علامه‌حلی"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 9314/1253.
نقدی، وحید و سیدمحمد سید میرزایی و ابراهیم خدایی (1391) "بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره اول: 80-39.
ویسهوفر، یوزف (1377) ایران باستان: از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
هولمز، رابرت ال. (1385) مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، ویراست سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
Brink, David O. (2006) "Some Forms and Limits of Consequentialism", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 380- 423.
Carr, David (2010) "Education, Contestation and Confusions of Sense and Concept", British Journal of Educational Studies, Vol. 58, No. 1, Pp. 89-104.
Carr, David (2007) "Character in Teaching", British Journal of Educational Studies, Vol. 55, No. 4, Pp. 369-389.
Carr, David (2008) "Character Education as the Cultivation of Virtue", in Nucci, Larry p. and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral and Character Education, Published by Routledge:99-116.
Carr, David and Jan Steutel (2005) "The Virtue Approach to Moral Education; pointers, problems and prospects", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 246-261.
Carse, Alsa L. (1998) "Impartial Principle and Moral Context: Securing a Place for the Particular in Ethical Theory", Journal of Medicine and Philosophy, Vol.23, No.2, pp. 153-169.
Creswell, John W. (2009) Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, third edition, Sage publications, Inc.
Creswell, John W. (2007) Qualitative In& Research Design; Choosing Among Five Approaches, second edition, Sage publications, Inc.
Fischer, John Martin (2006) "Freewill and Responsibility", in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 321- 355.
Hallinan, Maureen T (2006) "On the Linkages between Sociology of Race and Ethnicity and Sociology of Education", in Hallinan, Maureen T (Ed.), Handbook of Sociology of Education, Springer Science.
Held, Virginia (2006) "Virtue Ethics" in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 515- 536.
Hill, Jr., Thomas E. (2006) "Kantian Normative Ethics", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 480- 514.
Lyons, David (1999) Ethics and the Rule of Law, seventh edition, published by Cambridge University Press.
McCormic, Patrick (2003) "Whose Justice? An Examination of Nine Models of Justice", Social Thought, Vol. 22, No. 2, pp. 7-25.
Noddings, Nel (2008) "Caring and Moral Education", in Larry Nucci and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral Character Education, First published by Rutledge: 161- 174.
Nucci, P. Larry (2005) Conflict, Contradiction, and Contrarian Elements in Moral Developments and Education, Lawrence Erlbaum association publishers.
Patton, Michael Quinn (2002) Qualitative Research& Evaluation Methods, third edition, Sage Publication.
Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, Edited by Erin Kelly, The Belknap of Harvard University Press.
Rawls, John (1971) A Theory of Justice, First edition, Harvard University press.
Steiner, Hillel (2006) "Moral Rights", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc. Pp. 459-479.
Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell (2016) Qualitative Research; a Guide to Design and Implementation, Fourth edition, Published by Jossey-Bass.
Steutel, Jan and David Carr (2005) "Virtue Ethics and the Virtue Approach to Moral Education", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 3-18.
Talbot, Marianne (2005) "Against Relativism", in Halstead, Mark and Terence H. McLaughlin (Ed.) Education in morality, published in the Taylor& Francis e-Library. Pp. 205-216.
Willaschek, Marcus (2009) "Right and Coercion: Can Kant's Conception of Right be Derived from his Moral Theory?" International Journal of Philosophical Studies, Vol. 17(1), Pp. 49-70.
Yin, Robert k. (2003) Case Study Research, Design and Methods: Applied Social Research Methods Series Volume 5, Third edition, Sage Publications, Inc.
توگندهت، ارنست (1387) گفت و گوهایی در باره‌ی رفتار اخلاقی، ترجمه دکتر احمدعلی حیدری و ریحانه حیدری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جوادی آملی، عبداله (1377) مراحل اخلاق در قرآن؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ اول، قم: مرکز نشر إسراء.
چلبی، مسعود (1389) "تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابری‌ها". مجله‌ علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری‌های اجتماعی، صص. 26-1.
چلبی، مسعود (1385) "مطالعه‌ی پیمایشی اخلاق کار در سه شهر ایران"، در مسعود چلبی، تحلیل اجتماعی در فضای کنش، چاپ اول، تهران، نشر نی، صص. 165- 188.
چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ اول، تهران: نشرنی.
خواجه نصیرالدین طوسی (1369). اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
دستغیب، سید عبدالحسین (1365) اخلاق اسلامی، تنظیم سید محمد هاشم دستغیب، چاپ ششم، شیراز: انتشارات کانون تربیت شیراز.
زنجانی، محمود (1380) تاریخ تمدن ایران باستان (جلد اول)، چاپ اول، تهران: انتشارات آشیانه کتاب.
مطهری، مرتضی (1376) خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: انتشارات صدرا.
سنایی، ملیحه (1395) ، دانشنامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مسعود چلبی استاد جامعه شناسی، و مشاورۀ وحید نقدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1393) "عوامل اجتماعی مؤثر بر پرورش اخلاقی جوانان برای رعایت انصاف به منزلۀ هنجار اخلاقی صدرنشین"، دوفصلنامه مجله علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، سال پنجم، شماره2: 139-117.
نقدی، وحید (1392الف) "مطالعۀ تطبیقی حاکمیت قانون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر نقش اخلاق اجتماعی"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره بهار و تابستان 91، 4/61.
نقدی، وحید (1392ب) "کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی"، فصلنامه رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان: 29-24.
نقدی، وحید (1392ج) "بررسی تأثیر خانواده بر تجارب جنسی انحرافی جوانان، در آموزشگاه پسرانه ولایت"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 2875/ 1253.
نقدی، وحید (1392د) "مطالعه تطبیقی تمایل افراد جامعه نسبت به رعایت اخلاق: با تأکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره پاییز و زمستان، 4/65.
نقدی، وحید (1392ذ) ”کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی”، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان 92، صص. 29-24.
نقدی، وحید و نوین تولایی و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392الف) "بررسی تطبیقی توسعه‌ی موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق"، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز92، شماره 16.
نقدی، وحید و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392ب) "بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر ”مشروب‌خواری” جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال پنجم، شماره اول.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1392ج) "بررسی جامعه‌شناختی رعایت هنجار صداقت در جوانان: با تأکید بر روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تربیت معلم، دوره چهارم، شماره2.
نقدی، وحید (1391الف) بررسی جامعه‌شناختی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش ایران: با تأکید بر هنجارهای اخلاقی انصاف و صداقت، رساله دکتری به راهنمایی مسعود چلبی، استاد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید (1391ب) "بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش-های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال چهارم، شماره سوم: 40-7.
نقدی، وحید (1391ج) "بررسی انحراف جنسی جوانان در آموزشگاه علامه‌حلی"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 9314/1253.
نقدی، وحید و سیدمحمد سید میرزایی و ابراهیم خدایی (1391) "بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره اول: 80-39.
ویسهوفر، یوزف (1377) ایران باستان: از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
هولمز، رابرت ال. (1385) مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، ویراست سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
Brink, David O. (2006) "Some Forms and Limits of Consequentialism", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 380- 423.
Carr, David (2010) "Education, Contestation and Confusions of Sense and Concept", British Journal of Educational Studies, Vol. 58, No. 1, Pp. 89-104.
Carr, David (2007) "Character in Teaching", British Journal of Educational Studies, Vol. 55, No. 4, Pp. 369-389.
Carr, David (2008) "Character Education as the Cultivation of Virtue", in Nucci, Larry p. and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral and Character Education, Published by Routledge:99-116.
Carr, David and Jan Steutel (2005) "The Virtue Approach to Moral Education; pointers, problems and prospects", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 246-261.
Carse, Alsa L. (1998) "Impartial Principle and Moral Context: Securing a Place for the Particular in Ethical Theory", Journal of Medicine and Philosophy, Vol.23, No.2, pp. 153-169.
Creswell, John W. (2009) Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, third edition, Sage publications, Inc.
Creswell, John W. (2007) Qualitative In& Research Design; Choosing Among Five Approaches, second edition, Sage publications, Inc.
Fischer, John Martin (2006) "Freewill and Responsibility", in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 321- 355.
Hallinan, Maureen T (2006) "On the Linkages between Sociology of Race and Ethnicity and Sociology of Education", in Hallinan, Maureen T (Ed.), Handbook of Sociology of Education, Springer Science.
Held, Virginia (2006) "Virtue Ethics" in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 515- 536.
Hill, Jr., Thomas E. (2006) "Kantian Normative Ethics", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 480- 514.
Lyons, David (1999) Ethics and the Rule of Law, seventh edition, published by Cambridge University Press.
McCormic, Patrick (2003) "Whose Justice? An Examination of Nine Models of Justice", Social Thought, Vol. 22, No. 2, pp. 7-25.
Noddings, Nel (2008) "Caring and Moral Education", in Larry Nucci and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral Character Education, First published by Rutledge: 161- 174.
Nucci, P. Larry (2005) Conflict, Contradiction, and Contrarian Elements in Moral Developments and Education, Lawrence Erlbaum association publishers.
Patton, Michael Quinn (2002) Qualitative Research& Evaluation Methods, third edition, Sage Publication.
Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, Edited by Erin Kelly, The Belknap of Harvard University Press.
Rawls, John (1971) A Theory of Justice, First edition, Harvard University press.
Steiner, Hillel (2006) "Moral Rights", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc. Pp. 459-479.
Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell (2016) Qualitative Research; a Guide to Design and Implementation, Fourth edition, Published by Jossey-Bass.
Steutel, Jan and David Carr (2005) "Virtue Ethics and the Virtue Approach to Moral Education", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 3-18.
Talbot, Marianne (2005) "Against Relativism", in Halstead, Mark and Terence H. McLaughlin (Ed.) Education in morality, published in the Taylor& Francis e-Library. Pp. 205-216.
Willaschek, Marcus (2009) "Right and Coercion: Can Kant's Conception of Right be Derived from his Moral Theory?" International Journal of Philosophical Studies, Vol. 17(1), Pp. 49-70.
Yin, Robert k. (2003) Case Study Research, Design and Methods: Applied Social Research Methods Series Volume 5, Third edition, Sage Publications, Inc.
توگندهت، ارنست (1387) گفت و گوهایی در باره‌ی رفتار اخلاقی، ترجمه دکتر احمدعلی حیدری و ریحانه حیدری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جوادی آملی، عبداله (1377) مراحل اخلاق در قرآن؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ اول، قم: مرکز نشر إسراء.
چلبی، مسعود (1389) "تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابری‌ها". مجله‌ علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری‌های اجتماعی، صص. 26-1.
چلبی، مسعود (1385) "مطالعه‌ی پیمایشی اخلاق کار در سه شهر ایران"، در مسعود چلبی، تحلیل اجتماعی در فضای کنش، چاپ اول، تهران، نشر نی، صص. 165- 188.
چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ اول، تهران: نشرنی.
خواجه نصیرالدین طوسی (1369). اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
دستغیب، سید عبدالحسین (1365) اخلاق اسلامی، تنظیم سید محمد هاشم دستغیب، چاپ ششم، شیراز: انتشارات کانون تربیت شیراز.
زنجانی، محمود (1380) تاریخ تمدن ایران باستان (جلد اول)، چاپ اول، تهران: انتشارات آشیانه کتاب.
مطهری، مرتضی (1376) خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: انتشارات صدرا.
سنایی، ملیحه (1395) ، دانشنامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مسعود چلبی استاد جامعه شناسی، و مشاورۀ وحید نقدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1393) "عوامل اجتماعی مؤثر بر پرورش اخلاقی جوانان برای رعایت انصاف به منزلۀ هنجار اخلاقی صدرنشین"، دوفصلنامه مجله علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، سال پنجم، شماره2: 139-117.
نقدی، وحید (1392الف) "مطالعۀ تطبیقی حاکمیت قانون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر نقش اخلاق اجتماعی"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره بهار و تابستان 91، 4/61.
نقدی، وحید (1392ب) "کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی"، فصلنامه رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان: 29-24.
نقدی، وحید (1392ج) "بررسی تأثیر خانواده بر تجارب جنسی انحرافی جوانان، در آموزشگاه پسرانه ولایت"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 2875/ 1253.
نقدی، وحید (1392د) "مطالعه تطبیقی تمایل افراد جامعه نسبت به رعایت اخلاق: با تأکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره پاییز و زمستان، 4/65.
نقدی، وحید (1392ذ) ”کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی”، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان 92، صص. 29-24.
نقدی، وحید و نوین تولایی و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392الف) "بررسی تطبیقی توسعه‌ی موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق"، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز92، شماره 16.
نقدی، وحید و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392ب) "بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر ”مشروب‌خواری” جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال پنجم، شماره اول.
نقدی، وحید و نوین تولایی (1392ج) "بررسی جامعه‌شناختی رعایت هنجار صداقت در جوانان: با تأکید بر روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تربیت معلم، دوره چهارم، شماره2.
نقدی، وحید (1391الف) بررسی جامعه‌شناختی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش ایران: با تأکید بر هنجارهای اخلاقی انصاف و صداقت، رساله دکتری به راهنمایی مسعود چلبی، استاد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
نقدی، وحید (1391ب) "بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش-های انتظام اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی، سال چهارم، شماره سوم: 40-7.
نقدی، وحید (1391ج) "بررسی انحراف جنسی جوانان در آموزشگاه علامه‌حلی"، اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش منطقه 2 شهریار، شماره 62/ 9314/1253.
نقدی، وحید و سیدمحمد سید میرزایی و ابراهیم خدایی (1391) "بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره اول: 80-39.
ویسهوفر، یوزف (1377) ایران باستان: از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
هولمز، رابرت ال. (1385) مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، ویراست سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
Brink, David O. (2006) "Some Forms and Limits of Consequentialism", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 380- 423.
Carr, David (2010) "Education, Contestation and Confusions of Sense and Concept", British Journal of Educational Studies, Vol. 58, No. 1, Pp. 89-104.
Carr, David (2007) "Character in Teaching", British Journal of Educational Studies, Vol. 55, No. 4, Pp. 369-389.
Carr, David (2008) "Character Education as the Cultivation of Virtue", in Nucci, Larry p. and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral and Character Education, Published by Routledge:99-116.
Carr, David and Jan Steutel (2005) "The Virtue Approach to Moral Education; pointers, problems and prospects", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 246-261.
Carse, Alsa L. (1998) "Impartial Principle and Moral Context: Securing a Place for the Particular in Ethical Theory", Journal of Medicine and Philosophy, Vol.23, No.2, pp. 153-169.
Creswell, John W. (2009) Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, third edition, Sage publications, Inc.
Creswell, John W. (2007) Qualitative In& Research Design; Choosing Among Five Approaches, second edition, Sage publications, Inc.
Fischer, John Martin (2006) "Freewill and Responsibility", in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 321- 355.
Hallinan, Maureen T (2006) "On the Linkages between Sociology of Race and Ethnicity and Sociology of Education", in Hallinan, Maureen T (Ed.), Handbook of Sociology of Education, Springer Science.
Held, Virginia (2006) "Virtue Ethics" in Copp, David (Ed.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 515- 536.
Hill, Jr., Thomas E. (2006) "Kantian Normative Ethics", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc: 480- 514.
Lyons, David (1999) Ethics and the Rule of Law, seventh edition, published by Cambridge University Press.
McCormic, Patrick (2003) "Whose Justice? An Examination of Nine Models of Justice", Social Thought, Vol. 22, No. 2, pp. 7-25.
Noddings, Nel (2008) "Caring and Moral Education", in Larry Nucci and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral Character Education, First published by Rutledge: 161- 174.
Nucci, P. Larry (2005) Conflict, Contradiction, and Contrarian Elements in Moral Developments and Education, Lawrence Erlbaum association publishers.
Patton, Michael Quinn (2002) Qualitative Research& Evaluation Methods, third edition, Sage Publication.
Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, Edited by Erin Kelly, The Belknap of Harvard University Press.
Rawls, John (1971) A Theory of Justice, First edition, Harvard University press.
Steiner, Hillel (2006) "Moral Rights", in Copp, David (Ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc. Pp. 459-479.
Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell (2016) Qualitative Research; a Guide to Design and Implementation, Fourth edition, Published by Jossey-Bass.
Steutel, Jan and David Carr (2005) "Virtue Ethics and the Virtue Approach to Moral Education", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis: 3-18.
Talbot, Marianne (2005) "Against Relativism", in Halstead, Mark and Terence H. McLaughlin (Ed.) Education in morality, published in the Taylor& Francis e-Library. Pp. 205-216.
Willaschek, Marcus (2009) "Right and Coercion: Can Kant's Conception of Right be Derived from his Moral Theory?" International Journal of Philosophical Studies, Vol. 17(1), Pp. 49-70.
Yin, Robert k. (2003) Case Study Research, Design and Methods: Applied Social Research Methods Series Volume 5, Third edition, Sage Publications, Inc.