نظم اجتماعی مطلوب:ارائه یک مدل تحلیلی برای جامعه نیک

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهستی

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

عمده تلاش های معرفتی صورت گرفته در راستای ترسیم جامعه نیک یا نظم اجتماعی مطلوب در طول تاریخ، همواره در یکی از  دام های تقلیل گرایی یا رویاپردازی گرفتار آمده اند. با مطمح نظر قرار دادن این نکته نوشتار حاضر در ابتدا به نقد کوشش های معرفتی پرداخته است که در ترسیم نظم مطلوب در دامن چنین دام هایی گرفتار آمده اند. در ادامه به منظور اجتناب از غلطیدن در این دام ها، به مدد نظریه های تحلیلی در جامعه شناسی، مدلی را برای نظم اجتماعی مطلوب طراحی و سپس با استفاده از داده های تجربی، دوری و نزدیکی جوامع مختلف  به این مدل مورد سنجش قرار گرفت. به منظور راه حل تئوریک مسأله و تنظیم فکر و اجتناب از آشفتگی از چارچوب تحلیلی نظریه کنش پارسونز و چلبی استفاده شده است و چارچوب اجیل برای برشمردن ویژگیهای جامعه مطلوب به کار گرفته شد و عناصر مورد نظر برای نظم مطلوب در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه شدند. مطابق این چارچوب، جامعه نیک، جامعه ای است که ضمن دست یابی به توسعه در هریک از سطوح و ابعاد اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی، هم زمان عامل توازن و تعادل را نیز به نحوی رعایت کرده باشد. به منظور راه حل تجربی مسأله (سنجش اعتبار مدل) از داده های ثانویه مأخوذ از منابع آماری مختلف استفاده شد.مطابق نتیجه به دست آمده از بین 6 کشور بررسی شده در این تحقیق- سوئد،کره جنوبی،جمهوری چک،ترکیه،ایران و یمن- سوئد بیشترین قرابت و ایران و یمن کمترین قرابت را با جامعه مطلوب نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the desirable social order

چکیده [English]

Major efforts have been made to draw knowledge of good or desirable social order in history , has been caught in a trap of reductionism or dreams have come . envisage
Review efforts initially focused on knowledge is desirable in order to draw such a trap that caught the skirt . In order to avoid the pitfalls of tumbling , with the help of analytical theory in sociology , model hare this

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social development"
  • "economic development"
  • "cultural development"
آرنت، هانا(1386)خشونت، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران،انتشارات
آرون، ریمون(1386)مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی،ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی
ایوانز،پیتر(1380)توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران، نشر طرح نو
ارسطو(1364)سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، نشر اختران
بشیریه، حسین(1385)جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی
بشیریه،حسین(1387) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، انتشارات، گام نو
پوپر، کارل ریموند(1350) فقر تاریخیگری، ترجمه احمد آرام، تهران، انتشارات خوارزمی
پوپر،کارل ریموند(1378) درس این قرن،ترجمه علی پایا،تهران،انتشارات طرح نو
پوپر،کارل ریموند(1378) ناکجاآباد و خشونت،ترجمه خسرو ناقد و رحمان افشاری،تهران،نشر جهان کتاب
پوپر،کارل ریموند(1380)جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی
تاجبخش کیان(1389)سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران، انتشارات شیرازه
چلبی، مسعود(1392)جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی،تهران،نشرنی
چلبی،مسعود،حسین اکبری(1393)تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی،تهران،نشر نی
دوسوتو، هرناندو (1385)راز سرمایه، ترجمه فریدون تفضلی،تهران، نشر نی
ساعی، علی(1391) گفتارهای در باب رابطه جامعه مدنی و دولت دموکراتیک، مقطع کارشناسی ارشد
سن،آمارتیا(1382) توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات مدیریت دانشگاه تهران
شی یرمر، جرمی(1377) اندیشه سیاسی کارل پوپر،ترجمه عزت الله فولادوند،تهران،انتشارات خوارزمی
قاضی مرادی، حسن(1393)استبداد در ایران(ابزارهای سلطه استبدادی)، تهران، انتشارات کتاب آمه
طباطبایی، سید جواد(1389)زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران،انتشارات کویر
مارکس،کارل(1386) سرمایه(جلداول)، ترجمه جمشید هادیان،نسخه الکترونیکی کتاب
مارکس،کارل(1385)مانیفست کمونیست، ترجمه محمد پورهرمزان،تهران،انتشارات حزب توده ایران
مارکس،کارل(1388)دستنوشته های اقتصادی-فلسفی،ترجمه حسن مرتضوی، تهران،انشارات آگه
مارکس،کارل(1360)ایدئولوژی آلمانی، ترجمه زوبین قهرمان، نشخه الکترونیکی کتاب
یورگن،هابرماس (1383) دگرگونی ساختار حوزه عمومی،کاوشی در باب جامعه بورژوازی، ترجمه جمال محمدی، تهران، نشر افکار
هانتینگتون، ساموئل(1373)موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شمسا، تهران، انتشارات روزنه
- Arko Cobbah, Albert)2008(The Right of Access to Information: opportunities and challenges for civil society and good governance in South Africa. IFLA Journal, Vol. 34, No. 2, 180–191.
- Almond ,Gabriel (1965)The Civil culture :Political Attitude and Democracy in five Nations, Boston, Little Brown.
-Barro , R,J (1994) Democracy and growth .working paper , No .4909
- Bellah, Robert N. 1991. Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World. University of California Press
- Chen,albert (1999) rational law,economic development and the case of china,social &legal studies
- Etzioni, Amitai (1996) the Good society :Seattle journal for social justice, pp.88-96
- Etzioni, Amitai (1996) The Responsive Community: A Communitarian Perspective:
American Sociological Review, Vol. 61, No. 1, pp. 1-11
- Inglehart,Ronald.Welzel,Christian (2003) the theory of human development, a cross cultural analysis
- Inglehart,Ronald.Welzel,Christian(2005),modernization, cultural change and democracy, Cambridge
- Putnam, R (1994) making democracy work, princton, new jersey,Princeton university press
- Putnam, R (2001) community-based social capital and education performance, in dian ravitch and josep viteritte(else), making good civil society, yale university press
- Putnam, R(2002) democracy in flux :the evolution of social capital in contemporary society, oxford university press.
-Paxtone, Pamela (2002) Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship, American Sociological Review, Vol. 67, No. 2, pp. 254-277
- Schofer, Evan, Fourcade-Gourinchas, Marion (2001) The Structural Contexts of Civic Engagement: Voluntary Association Membership in Comparative Perspective: American Sociological Review, Vol. 66 pp. 806-828
- Orsi, Cosma) 2009) Knowledge-based society, peer production and the common good. Capital & Class, vol. 33, No. 1, pp31-51.
- Lipset, Martin (1991) some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy, the American political science review, vol. 53, No.1, pp. 69-105.
- Ernest Geller (1994) in Condition of Liberty: Civil Society and Its Rivals ,London: Hamish
- Vanhanen, Tatu (1990) The Process of Democratization: A Comperative Study of 147 States, 1980-88, New York: Crane Russak,
- Turner,Johnatan,H(1984)societal stratification: A theoretical analysis.new York:Columbia university press