تفاوت بین‌نسلی احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

 بستر اجتماعی اختلال در روابط میان‌نسلی عمدتاً ناشی از اختلال در جریان جامعه‌پذیری است که از طریق آن ارزش‌ها، باور‌ها، اعتقادات و هنجارهای اجتماعی به نسل‌های جدید منتقل می‌شود. اختلال در جریان جامعه‌پذیری علاوه بر اختلال در روابط میان‌نسلی می‌تواند در فرآیند تولید و حفظ نظم و امنیت اجتماعی نیز اختلال ایجاد نماید. پژوهش حاضر به مقایسه میزان احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد پرداخته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بود. داده‌ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از 492 نفر از والدین و فرزندن ساکن شهر یزد جمع‌آوری شده است. احساس امنیت اجتماعی در دوازده بعد امنیت جانی، امنیت شغلی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی، امنیت اعتقادی، امنیت قضایی، امنیت فرهنگی، امنیت نوامیس، امنیت حقوقی، امنیت عاطفی و امنیت احساسی به تفکیک والدین و فرزندان سنجیده شده است. ماتریس همبستگی نشان داد که بین ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی به غیر از بعد امنیت نوامیس، رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. براساس یافته‌های آزمون تی، احساس امنیت قضایی و فرهنگی در والدین یزدی به‌طور معنی‌داری کمتر از فرزندان بوده؛ در حالی‌که احساس امنیت عاطفی و احساسی در فرزندان کمتر از والدین است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of intergenerational about Sense of social security in family in Yazd city

چکیده [English]

Abstract:
Social context of disturbances in intergenerational relations is largely the result of disturbances in the. In socialization process, values, beliefs and social norms are transmitted to new generations. Disturbances in socialization process create disturbances in intergenerational relations as well as disorder in production and maintenance of social security.
In this survey, samples were randomly selected by the multi-stage cluster sampling method from 492 parents and children living in the Yazd city. Social security in 12 dimensions: physical, occupational, economic, religious, legal, judicial, moral, cultural, financial, honor, emotional were measured. Questionnaire was applied to collect data and then descriptive and inferential statistics were reported.

Findings of the study indicate that the perception of judicial security and cultural security among parents is significantly lower than children while on the other hand, the sense of emotional and honor security is lower in children than parents. There is not a statistically significant difference between parents and children on other dimensions of social security sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational difference
  • Social Security – Parents – Children
  • Yazd
احسانی فرد، علی اصغر؛ حمید رضا شعاعی و کیانا مالکی شجاع (1392). "ارزیابی میزان احساس امنیت شهروندان در شهرهای جدید، مورد پژوهی: شهر جدید اشتهارد"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31: 334-317.
احمدی، یعقوب؛ بیتا حامد (1390). "سنجش وضعیت تفاوت نسل‌ها در ابژه‌های فرهنگی، اجتماعی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)"، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 2: 208-185 .
افتخاری، اصغر (1381). "ساختار و تاویل امنیت"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1: 18-1 .
افشارکهن، جواد و محمد رحیقی یزدی (1392). "تاثیر عوامل محیطی و اجتماعی بر احساس امنیت شهری (مورد مطالعه: محلات منتخب شهر یزد)"، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، شماره 8: 78-59 .
افشانی، علیرضا؛ راضیه ذاکری هامانه (1391). "مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد"، زن در توسعه و سیاست، شماره 3: 162-145 .
آزادارمکی، تقی (1383). رابطه بین‌نسلی در خانواده ایرانی. مجموعه مقالات مسائل اجتماعی ایران، تهران: انجمن جامعه‌شناسی ایران.
بهیان، شاپور و آمنه فیروز آبادی (1392). "بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی: شهر کرمان)"، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، شماره 6: 103-122 .
بیات، بهرام (1388). جامعه‌شناسی احساس امنیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.
چلبی، مسعود (1386). جامعه‌شناسی نظم، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
حسن زاده ثمرین، تورج و مهناز همتی گیلانی و منیره مسعودی گزی (1393). "بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه کارکنان استانداری استان گلستان)"، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 1: 136-118 .
خواجه نوری، بیژن و مهدی کاوه (1392). "مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و احساس امنیت اجتماعی"، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 2: 78-58 .
ذاکری هامانه، راضیه و علیرضا افشانی و عباس عسکری ندوشن (1391). "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد"، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 13: 110-83 .
ربیعی، علی (1384). مطالعات امنیت ملی، مقدمه‌ای بر نظریه‌های ملی در جهان سوم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
رضویان، محمد تقی؛ پرویز آقایی (1393). "بررسی و ارزیابی احساس امنیت اجتماعی در محله، نمونه موردی: مطالعه تطبیقی محلات جماران و فاطمی"، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم انداز زاگرس، شماره 20: 56-44 .
روی، پل (1382). "معمای امنیت اجتماعی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، ترجمه منیژه نویدنیا : 708-605.
ساروخانی، باقر؛ مجتبی صداقتی فرد (1388). "شکاف نسلی در خانواده ایرانی؛ دیدگاه‌ها و بینش‌ها"، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، شماره 4: 31-8 .
شایگان، فریبا و رضا حسینی (1392). "نقش نیروی انتظامی در امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری"، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 4: 18-2 .
عبدالهی، محمد (1387)، طرح مسائل اجتماعی در ایران: اهداف و ضرورت‌ها در مجموعه مقالات مسایل اجتماعی ایران چاپ دوم، تهران: انتشارات آگه و انجمن جامعه شناسی ایران.
غفاری، غلامرضا (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
فرهنگ و تهاجم فرهنگی (1373). سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قادری دهکردی، زهرا؛ رضا احمدی و محمد قاسمی پیر بلوطی (1392). "بررسی رابطه خودشناسی، بلوغ عاطفی با امنیت اجتماعی دانش‌آموزان شهرکرد"، فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، شماره 2: 50-40 .
گیدنز، آنتونی (1378). تجد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1381). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ هفتم، نشر نی: تهران.
محمدی، جواد؛ محمد جواد بگیان و سهراب موسوی (1391). "بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان شهر کرمانشاه"، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 31: 156-143 .
مک سویینی، بیل (1390). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت، ترجمه محمد علی قاسمی و محمد رضا آهنی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نصری، قدیر (1385). "فهم فمینیستی امنیت ملی، الزامات روش‌شناختی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم: 541-513 .
نویدنیا، منیژه (1382). "درآمدی بر امنیت اجتماعی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1: 76-55.
یحیی‌زاده، حسین و بهزاد خدری (1392). "بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دختران کارشناسی دانشگاه آزاد بیرجند"، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خراسان جنوبی، شماره 5: 64-49 .
Barak. G. (Ed). (1994), Medin, Process and the Social Construction of Crime. New York: NY. Garlan.
Jackson, J and Sunshine, J. (2007) ‘Public Confidence in Policing: A Neo-Durkheimian Perspective’, British Journal of Criminology, 47: 214–33.
Jones, Richard W. (1999). Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.
Lindestrom, Martin; Merol, Joan & Ostergren, Per-Olof, (2003) “Social Capital and Sense of Insecurity in the Neighbourd: a Population-Based Multilevel Analysis in Malmo, Sweden”. Social Science & Medicine, Vo15, P1111-1120.
Lindstrom, M (2008). Social Capital anticipated Ethnic discrimination and Self reported psychological health: A population-based Study, Social Science & Medicine, 66: 1-13.
Putnam, R. D. & Goss. K. A. (2000). Introduction in Putnam. Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. Oxford University Press.
Raina, Shruti, Kiran Sumbali Bhan (2013). A Study of Security-Insecurity Feelings among Adolescents in Relation to Sex, Family System and Ordinal Position, International Journal of Educational Planning & Administration, pp. 51-60.
Skogan, W.G. (1986). “Fear of Crime and Neighborhood Change, in Reiss A. & Tonry M. (eds)”, Crime and Justice: An Annual Review of Research, The University of Chicago Press, Chicago, 8:203-229.
Verma, Sanju, Joginder Mukherjee (2014). Home Environment In Relation To Feeling of Security and Self Confidence of Adolescents, IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), pp. 38-40 .