مطالعه ی زمینه ها و انگیزه های اسیدباشی در بستر مناسبات جنسیتی و نابرابری های اجتماعی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا

چکیده

مقاله ی حاضر مبتنی بر پژوهشی کیفی است که هدف آن مطالعه ی زمینه ها و انگیزه های اسیدپاشی، با در نظر گرفتن ملاحظات جنسیتی است. از این رو تلاش شده تا با رویکرد نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق کیفی با 9 نفر که سابقه ی اسیدپاشی دارند، داده ها و اطلاعات لازم جمع آوری شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد، زمینه ها و بسترهای اسیدپاشی در قالب سه مفهوم «زمینه های خانوادگی»، «سبک زندگی پرمخاطره» و «تحقیر اجتماعی»، قابل مقوله بندی است. علاوه بر این؛ «انتقام جویی و احساس نفرت از قربانی»، «نمایش قدرت و تلاش برای به انقیاد کشاندن قربانی» شرایط علی این عمل و «عضویت در خرده فرهنگ های بزهکار و خشونت طلب»، «دسترسی به مواد اسیدی» و «ناآگاهی از نوع مجازات و کم اثر بودن آنها» مقولاتی هستند که شرایط مداخله گر در ارتکاب اسیدپاشی را نشان می دهد، نتایج این تحقیق نشان می دهد، اسیدپاشان مصاحبه شونده، معمولاً برای ارتکاب اسیدپاشی به استراتژی ها و راهکارهای«توجیه سازی و مقصر انگاری قربانی» و همچنین «نادیده گرفتن قانون» متوسل می شوند. مقوله ی «اسیدپاشی به مثابه مجازات، تنبیه و زجر دائمی قربانی»، نیز به عنوان مقوله ی محوری در تمام داده ها و مقوله های تحقیق آشکار شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the grounds and motivations of acid attack in the context of gender relations and social inequalities

نویسندگان [English]

  • Marzye Ebrahimi 1
  • Zahra Mirhosseini 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University,
2 Assistant Professor, Alzahra University, Department of women and family studies
چکیده [English]

The present paper is based on qualitative research that aims to study the fields and impulses of acid attack , taking into account gender considerations. Therefore, the data and information gathered have been attempted to collect data and information with the foundation's data theory approach and conduct in-depth qualitative interviews with 9 people with a history of acid-decay. The findings of this research show that the fields and substrates of Acid attack in the three concepts of "family backgrounds", "risky lifestyle" and "social degradation" can be categorized. In addition, "revenge and feelings of hatred of the victim", "displaying power and attempting to subjugate the victim", the circumstances of this act, and "membership in delinquent and violent subcultures", "access to acidic substances" and " Unaware of the type of punishment and its low effectiveness "are the categories that indicate the conditions of the intervention in causing acid attack, the results of this study show that the interviewees are usually used to commit acid suppression to strategies and strategies for" justification and blaming Victim "as well as" ignore the law ". The issue of " Acid attack as punishment, punishment, and persistent victimization" is also highlighted as a pivotal category in all data and research categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid attack
  • gender relations
  • Social inequality
آقاخانی، کامران؛ مهرپیشه، شاهرخ؛ معماریان، آزاده؛ نیک بین، نغمه(1392)، بررسی اپیدمیولوژیک موارد سوختگی ناشی از مواد سوزاننده در بیمارستان شهید مطهری تهران از سال 1385-90، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 20، شماره 110، 71-76.
استراوس، انسلم و کوربین، چولیت(1390)، «مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای»، ترجمه ی ابراهیم افشار، تهران: نشر نی، چاپ اول.
آشوری، محمد و معظمی، شهلا(1380)، همسرکشی و انگیزه های آن(تحقیقی در 15 کشور) موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
چلبی، ارژنگ(1387)، جرایم خشونت آمیز: انواع، عوامل و تحلیل مفهومی با تکیه بر قتل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره48، 397-427.
سبزی خوشنامی، محمد؛ محمدی، الهام؛ خانکه، حمیدرضا؛ علیپور، فردین(1394)، اسیدپاشی بر اساس تجربه ی قربانیان، بسترها، زمینه ها و پیامدها، مسائل اجتماعی ایران، سال ششم، شماره2، پاییز و زمستان 1394 ،27-49.
صادقی فسایی، سهیلا و نیکدل، نرمین، (1394)، مطالعه کیفی از نحوه درک و تصور کنشگران از مصادیق تحقیر اجتماعی، جامعه شناسی کاربردی، شماره 2، دوره26، 41-58.
صدیق سروستانی، رحمت الله(1388)، آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران، انتشارات سمت.
کرسول، جان (1394)، «پویش کیفی و طرح پژوهش، انتخاب از میان پنج رویکرد، ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار، چاپ دوم.
گراهام، فارل؛ کورتا، فیلیپس و کن، بیس(1385)، چرا بزهدیدگی ثانویه اتفاق می افتد؟، ترجمه نوروز کارگری، مجله حقوق اسلامی، شماره9، 141-166.
معظمی، شهلا(1383)، جرم شناسی خشونت خانگی و همسرکشی در سیستان و بلوچستان، پژوهش زنان، دوره2، شماره2، 39-53.
میتال، پاوان و داتاروال، ال. اس. کی(1396)، اسیدپاشی: بلای جان بشر، مترجم بهزاد جهانی و ابوطالب تقی پور، فصلنامه حقوق ملل، سال هفتم، شماره 25، 649-659.
میرحسینی، زهرا(1395)، پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، دوره8، شماره2 ،113-147.
Asaria, J., Kobusingye, O. C., Khingi, B. A., Balikuddembe, R., Gomez, M., & Beveridge, M. (2004). Acid burns from personal assault in Uganda. Burns, 30(1), 78-81.
Biswas, M.(2018), Comparative Situation Analysis of Acid Attack Scenario in Southern and Eastern Regions of India, international journal of research culture society,2(2). 311-322.
Kalantry, S., & Getgen Kestenbaum, J. (2011). Combating acid violence in Bangladesh, India and Cambodia.
Karmakar RN. (2003)Forensic Medicine and Toxicology. Kolkata, Academic Publishers, 121.
Mannan, A., Ghani, S., Clarke, A., White, P., Salmanta, S., & Butler, P. E. M. (2006). Psychosocial outcomes derived from an acid burned population in Bangladesh, and comparison with Western norms. Burns, 32(2), 235-241.
Milton, R., Mathieu, L., Hall, A. H., & Maibach, H. I. (2010). Chemical assault and skin/eye burns: two representative cases, report from the Acid Survivors Foundation, and literature review. Burns, 36(6), 924-932.
Solberg, K. (2010). Pakistan moves to tackle acid violence. The Lancet, 376(9748), 1209-1210.
Vij, K. (2008). Textbook of Forensic Medicine and Toxicology: Principles and Practice, 5/e. Elsevier India.