رابطه سرمایه‌اجتماعی با مدارای‌اجتماعی در بین جوانان شهر یزد

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

هدف: مدارای اجتماعی بویژه در سالیان اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. سرمایه اجتماعی نیز از جمله متغیرهای مهم در تبیین بسیاری از متغیرهای اجتماعی دیگر و از جمله مدارای اجتماعی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه‌اجتماعی و مدارای‌اجتماعی در بین جوانان شهر یزد انجام شده است.روش: روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، جوانان شهر یزد در سال 1394 بودند که 384 نفر از آنها با روش نمونه­گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش سرمایه‌اجتماعی و مدارای‌اجتماعی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. اعتبار ابزار با روش محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مشخص گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین سرمایه‌اجتماعی و مدارای‌اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. همچنین ابعاد سرمایه‌اجتماعی (اعتماد و شبکه‌ها و هنجارها) نیز رابطه مثبت و معنی‌داری با مدارای‌اجتماعی داشتند.نتیجه‌گیری: سرمایه‌اجتماعی نقش مهمی در افزایش مدارای‌اجتماعی در بین جوانان دارد.

عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital and social toleration among youth in the city of Yazd

نویسندگان [English]

  • SeyedAlireza Afshani
  • Najme Ram
Yazd University
چکیده [English]

Objective: Social tolerance is particularly important in recent years. Social capital is the most important variable in explaining many other social variables such as social tolerance. This study aimed to investigate the relationship between social capital and social tolerance among youth in the city of Yazd.
Methodology: The methodology used in this study was correlation. The population was all of youth in the city of Yazd in 2014 that 384 of them were selected by multistage cluster sampling. Questionnaire was used to measure social capital and social tolerance. In this study, validity of the data collection tool was ensured through a content validity and the high Cronbach's alpha for the variables shown in the utility reliability of the research instrument (there was more than 0.7 regarding all the constructs).
Results: The results showed a significant and positive relationship between social capital and social tolerance. The dimensions of social capital (social networks, social norms and social trust) also had a positive and significant relationship with social tolerance.
Conclusion: social capital plays an important role in increasing social tolerance among youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tolerance- Social Tolerance- Social Capital- Youth- Social Trust
ادیبی سده، مهدی؛ رستگار، یاسر و بهشتی، سیدصمد (1391). «مدارای اجتماعی و ابعاد آن». رفاه اجتماعی، شماره 50: 376-353.
آقابخشی، حبیب الله؛ کامران، فریدون و نصیرپورسردهایی، مجید (1390). «شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سطح تحمل اجتماعی در شهر سراب». فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره 10: 34-17.
بهشتی، سیدصمد؛ رستگار، یاسر (1392). «تبیین جامعه‌شناختی مداری‌اجتماعی و ابعاد آن در بین اقوام ایرانی». مجله علوم‌اجتماعی، مسائل اجتماعی ایران، شماره 8: 36-7.
پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی (تجربه ایتالیا و درس‌هایی برای کشورهای در حال گذار) (ترجمه محمدتقی دلفروز). تهران: نشر روزنامه سلام.
خوشفر، غلامرضا (1387). «تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، مطالعه موردی: استان گلستان». رساله دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم‌اجتماعی، دانشگاه علامه‌طباطبایی.
سراج‌زاده، سیدحسن؛ شریعتی‌مزینانی، سارا و صابر، سیروس (1383). «بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی». مجله علوم‌اجتماعی دانشکده‌ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 1: 142-109.
شارعپور، محمود؛ آزادارمکی، تقی و عسگری، علی (1388). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده‌های علوم‌اجتماعی دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی». مجله جامعه شناسی ایران، شماره1: 97-62.
فاین، بن (1385). سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم (ترجمه محمدکمال سروریان). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمودی، سید علی (1376). عدالت و آزادی، تهران: موسسه فرهنگی اندیشه معاصر.
معین، محمد (1364). فرهنگ فارسی، 6 جلدی. چاپ هفتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
نصر اصفهانی، علی؛ انصاری، محمداسماعیل؛ شائمی بزرگی، علی؛ آقا‌حسینی، حسین (1388). «بررسی تحمل و مدارا به عنوان یکی از اجزاء سرمایه اجتماعی با تکیه بر دیدگاه سعدی»، علوم سیاسی، مطالعات ملی، شماره 40: 117.
والرز، مایکل (1383). در باب مدارا (ترجمه صالح نجفی). تهران: انتشارات شیرازه.
ویلیامز، برنارد (1377). «آیا مدارا فضیلتی محال است؟». مجله کیان، شماره 45: 51-48.
Agius, E. & Ambrosewic, J. (2003). Toward a culcure of Tolerance & Peace. Saint-Mathieu street Montreal (Quebec) Canada, http”/ www.ibcr.org.
Das, J., Dirienzo, C., & Tiemann, T. (2008). A Global Tolerance Index, International Business Journal, 18 (3): 192-205.
Karaman, K. & Aypay, A. (2009): Teachers perceptions of tolerance in teacher-administrator relationships in Turkey, International Journal of Leadership in Education: Theory and practice, 12(1): 52-55
Whitham, M.M. (2007). Living better together: The relationship between social capital and quality of life in small towns, Thesis, Department of sociology, Iowa State University.
UNESCO (2008). Promoting tolerance, United Nation Educational, Scientific, Cultural organization.