بررسی مکانیسم‌های تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه اقتصادی: یک مطالعه طولی- ملی (1990-2014)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه در صدد بررسی مکانیسم های تاثیر گذاری ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی جوامع است. این مطالعه با روش تطبیقی-طولی انجام شده است که در آن از داده های 189 کشور جهان در بازه زمانی 1990-2014  ( دوره 25 ساله) استفاده شده است. با توجه به ساختار پانلی داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات برآوردگر تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی از طریق ایجاد بی ثباتی اجتماعی اثر کاهنده بر توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. همچنین، نابرابرای درآمدی از کانال کاهش سرمایه گذاری در تحصیل و در نتیجه کاهش سطح سرمایه انسانی، تاثیر معکوس بر توسعه صنعتی دارد. بر اساس مکانیسم اقتصاد سیاسی بازتوزیع، نابرابری درآمدی سبب بازتوزیع درامدها از طریق سیاستگذاری های مالیاتی می شود و ازین طریق، بر توسعه صنعتی جوامع تاثیر گذارند. یافته ها همچنین نشان داد که نابرابری درآمدی، بطور مستقیم رابطه با توسعه صنعتی جوامع ندارد و صرفا از کانال مکانیسم های فوق است که بر توسعه صنعتی اثرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mechanisms of the effect of unequal distribution of income on economic development: A Longitudinal Study (1990-2014)

نویسندگان [English]

  • ali salar 1
  • hossein akbari 2
  • gholamreza seddigh ouraee 2
1 ferdowsi
2 ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

This study seeks to examine the mechanisms that influence the unequal distribution of income structure on the industrial development of societies. This study has been conducted with a comparative-longitudinal method in which data from 189 countries in the period of 1990-2014 (period of 25 years) has been used. Due to the data structure , data analysis was performed using the generalized estimator equations method. The results showed that inequality of income through the social instability plays a diminishing effect on the industrial development of societies. Also, income inequality from the channel of reducing investment in education and thus reducing the level of human capital has a reverse effect on industrial development. Based on the mechanism of the political economy of redistribution, income inequality leads to the redistribution of income through tax policies and thereby affects the industrial development of societies. The findings also showed that income inequality does not directly correlate with the industrial development of societies and it is only through the above mechanisms that influence industrial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income inequality- industrial development- human capital-savings- instability
اسماعیلی حبیب ا.، هادی علیجانوند ملوک، دوستی حسن، شاکری محمد تقی.(1391). تحلیل داده‌های پنلی در مطالعات پزشکی. نشریه کومش. ۱۴ (۱) :۳۹-۴۶
چلبی, م., اکبری, ح. (1384). توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی: مطالعه تطبیقی-طولی 1980-2000) ) .مجله جامعه شناسی ایران, دوره ششم (شماره 3)28-46.
گیدنز, آ. (1376). جامعه شناسی. (م. صبوری,مترجم.) تهران: نشر نی.
مبارکی, م. (1390). مطالعه تطبیقی کمی رابطه دولت و صنعتی شدن (یک رویکرد نهادی). دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی.159-203,61 (4),
یارمحمدی, م., معدنی, س. (1394). روش معادلات براوردگر تعمیم یافته استوار و کاربرد آن در مدل هایی با براوردهای دودویی همبسته. گستره علوم آماری, شماره اول. 50-59.
Aghion, P., Caroli, E., & Garcia, C. P. (1999). "Inequality and economic growth: the perspective of the new growth theories.". Journal of Economic literature, 37 (4), 1615-1660.
Alesina, , A., & Perotti, R. (1996). "Income distribution, political instability, and investment.". European economic review, 40 (6), 1203-1228.
Alesina, , A., & Rodrik, D. (1994). "Distributive politics and economic growth." . 109 (2), 465-490.
Amendola, A., & Dell’Anno, R. (2011). INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL INVESTIGATION IN MEDITERRANEAN COUNTRIES. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, LXVIII, 35-58.
ARCHER, M. S. (1996). CULTURE AND AGENCY: The place of culture in social theory. Cambridge University Press.
Balassa, B. (1986). "The employment effects of trade in manufactured products between developed and developing countries.". Journal of Policy Modeling, 8 (3), 371-390.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (Third edition ed.). John Wiley & Sons Ltd.
Banerjee, A. V., & Esther, D. (2003). "Inequality and growth: What can the data say?.". Journal of economic growth, 8 (3), 267-299.
Barro, , R. J. (2008). Inequality and growth revisited. ADB Working paper series on regional economic integration.
Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of economic growth, 5 (1), 5-32.
Bengoa , M., & Sanchez-Robles, B. (2007). AN ENDOGENOUS GROWTH MODEL TO EXPLAIN THE LINK BETWEEN EQUALITY AND GROWTH. REVISTA INVESTIGACIÓN OPERACIONAL, 28, 269-284.
Bengoa, , M., & Blanca Sanchez, R. (2005). "Does equality reduce growth? Some empirical evidence.". 12 (8), 479-483.
Bleaney, M., & Nishiyama, A. (2004). "Income inequality and growth—does the relationship vary with the income level?." . Economics Letters, 84 (3), 349-355.
Borjas,, G. J., Freeman, R. B., Katz, L. F., DiNardo, J., & Abowd, J. M. (1997). "How much do immigration and trade affect labor market outcomes?.". rookings papers on economic activity (1), 1-90.
Burtless., G. (1995). "International trade and the rise in earnings inequality.". Journal of economic literature, 2, 800-816.
Castello, C. A. (2010). Inequality and growth in advanced economies: an empirical investigation. The Journal of Economic Inequality, 3, 293-321.
Castello,, A., & Domenech, R. (2002). Castello, Amparo, and Rafael Domenech. "Human capital inequality and economic growth: some new evidence. The economic journal, 112 (.478 ).
Chambers, D., & Krause, A. (2010). Is the relationship between inequality and growth affected by physical and human capital accumulation? The Journal of Economic Inequality, 8 (2), 153-172.
Charles-Coll, J. A. (2010). "The optimal rate of inequality: A framework for the relationship between income inequality and economic growth.".
Cheibub, A. J., Gandhi, J., & Vreeland, J. R. (2010). Democracy and Dictatorship Revisited. Public Choice, 143 (2), 67-101.
Cingano, F. (2014). Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth.
Clarke, G. R. (1995). "More evidence on income distribution and growth.". Journal of development Economics, 47 (2), 403-427.
Cline, W. R. (1997). Trade and income distribution.
Davis, L. S. (2007). "Explaining the evidence on inequality and growth: informality and redistribution.". The BE Journal of Macroeconomics, 7 (1).
Davis, L., & Hopkins, M. (2011). The institutional foundations of inequality and growth. Journal of Development Studies, 47 (7), 977-997.
de Dominicis, L., Florax, R. J., & de Groot, H. L. (2008). A META-ANALY S I S ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH. Scottish Journal of Political Economy, 55, 654-682.
De la, C., & Doepke, M. (2009). "To segregate or to integrate: education politics and democracy.". The Review of Economic Studies, 76 (2), 597-628.
Deininger, K., & Squire, L. (1996). A new data set measuring income inequality. The World Bank Economic Review, 10 (3), 565-591.
Deininger, K., & Olinto, P. (2000). Asset distribution, inequality, and growth. The World Bank,No. 2375.
Demir, F. (2007). Volatility of short term capital flows and socio-political instability in developing countries: A review. In T. N. CALDEIRA (Ed.), ECONOMICS OF DEVELOPING (pp. 53-79). New York: Nova Science Publishers, Inc.
Easterly, W. (2007). Inequality does cause underdevelopment: InSights from a new instrument. Journal of Development Economics, 84, 755-776.
Forbes, K. J. (2000). . "A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth.". American economic review, 90 (4), 869-887.
Frank, M. W. (2009). Inequality and growth in the United States: Evidence from a new state‐level panel of income inequality measures. Economic Inquiry, 47 (1), 55-68.
Galor, , O., & Zeira, J. (1993). "Income distribution and macroeconomics.". The review of economic studies, 60 (1), 35-52.
Galor, O., & Zang, H. (1997). . "Fertility, income distribution, and economic growth: theory and cross-country evidence.". Japan and the world economy, 9 (2), 197-229.
Grossman, G. M. (1999). Imperfect labor contracts and international trade. National Bureau of Economic Research,No. w6901.
Gujarati, D. (2004). Basic econometrics (Forth edition ed.). McGraw-Hill Education.
Halter, D., Oechslin, M., & Zweimüller, J. (2014). "Inequality and growth: the neglected time dimension.". Journal of economic Growth, 19 (1), 81-104.
Herzer, D., & Vollmer, S. (2012). "Inequality and growth: evidence from panel cointegration.". The Journal of Economic Inequality, 10 (4), 489-503.
Josten, , S. (2003). "Inequality, crime and economic growth. A classical argument for distributional equality.". International Tax and Public Finance, 10 (4), 435-452.
Khalifa, , S., & Hag, S. E. (2010). Income disparities, economic growth, and development as a threshold. Journal of Economic Development, 35 (2), 23.
Knowles, S. (2005). Inequality and economic growth: The empirical relationship reconsidered in the light of comparable data. The Journal of Development Studies, 41, 135-159.
Kremer, , M., & Daniel, C. L. (2002). "Income distribution dynamics with endogenous fertility.". Journal of Economic growth, 7 (3), 227-258.
Kunčič, A. (2014). Institutional quality dataset. Journal of institutional economics, 10 (1), 135-161.
Lee, W., & Roemer, J. E. (1998). "Income distribution, redistributive politics, and economic growth. Journal of Economic Growth, 3 (3), 217-240.
Lewis, A. W. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The manchester school, 22 (2), 139-191.
Li,, H., & Heng, Z. f. (1998). "Income inequality is not harmful for growth: theory and evidence.". Review of development economics, 2 (3), 318-334.
Murphy, , S. K., & Robert , V. W. (1991). "The allocation of talent: Implications for growth.". The quarterly journal of economics, 106 (2), 503-530.
Neves, P. C., & Silva, S. (2014). Inequality and Growth: Uncovering the Main Conclusions from the Empirics. The Journal of Development Studies, 50, 1-21.
Neves, P. C., Afonso, Ó., & Tavar, S. (2016). A meta-analytic reassessment of the effects of inequality on growth. World Development, 78, 386-400.
Odedokun, M. O., & Round, J. (2004). Determinants of Income Inequality and its Effects on Economic Growth evidence from African countries.". African Development Review, 16 (2), 287-327.
Palma, G. (1987). "Dependency: a formal theory of underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situations of underdevelopment?.". World development, 6 (7-8), 881-924.
PANIZZA, , U. (2002). "Income Inequality and Economic Growth: Evidence from American Data.". Journal of Economic Growth, 25-41.
Pede, , V. O., Partridge, M. D., & Florax, R. .. (2009). "Employment growth and income inequality: Accounting for spatial and sectoral differences.". Agricultural and Applied Economics Association.
Perotti, R. (1996). Growth, income distribution, and democracy: What the data say. Journal of Economic growth, 1 (2), 149-187.
Persson, T., & Tabellini, G. (1994). "Is inequality harmful for growth?.". The American Economic Review, 600-621.
Rupasingha, A., Goetz, S. J., & Freshwater, D. (2002). Social and institutional factors as determinants of economic growth:Evidence from the United States counties. Papers in regional Science, 81, 139-155.
Sachs, J. D., Shatz, H. J., Deardorff, A., & Hall, R. E. (1994). "Trade and jobs in US manufacturing.". Brookings papers on economic activity (1), 1-84.
Sarkar, D. (2007). The role of human capital in economic growth revisited. Applied Economics Letters, 14 (6), 419-423.
Sylwester, K. (2000). Income inequality, education expenditures, and growth. Journal of development economics, 63 (2), 379-398.
Thewissen, S. (2013). Is it the income distribution or redistribution that affects growth? Socio-Economic Review, 12, 545-571.
Thompson, , H. (1995). "Free trade and income redistribution in some developing and newly industrialized countries.". Open economies review, 6 (3), 265-280.
Voitchovsky, S. (2005). "Does the profile of income inequality matter for economic growth?.". Journal of Economic growth, 10 (3), 273-296.
Woo,, J. (2011). "Growth, income distribution, and fiscal policy volatility.". Journal of Development Economics, 96 (2), 289-313.