تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین گرایش به رویکردهای دموکراتیک و سرمایه اجتماعی افراد در نظام سیاسی و اجتماعی ایران؛ مورد مطالعه شهر تهران، 1396

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین گرایش به رویکردهای دموکراتیک و سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران، از دیدگاه مردم است. در این تحقیق از روش پیمایش و نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، بر حسب محلات شهر تهران، استفاده شد و به کمک فرمول نمونه‌گیری کوکران، حجم نمونه‌ای به تعداد 604 نفر از میان شهروندان تهرانی بالای 20 سال انتخاب شد. با اجرای پرسشنامه در بین نمونه آماری و تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و محاسبه آزمون آماری همبستگی پیرسون مشخص شد که در سطح اطمینان 0.99 میان گرایش افراد به متغیرهای فرصت‌های برابر اجتماعی - سیاسی (0.53)، گرایش به آزادی‌های اجتماعی - سیاسی (0.55) و گرایش به سکولاریسم (0.52) و متغیر سرمایه اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان سه متغیر مستقل مذکور، گرایش به سکولاریسم دارای بیشترین تأثیر بر متغیر وابسته است. سه متغیر یاد‌شده 37.3 درصد از کل تغییرات میزان کاهش سرمایه‌ اجتماعی را در بین شهروندان تهرانی پیش‌بینی کرده‌اند و 62.7 درصد از این تغییرات تحت تأثیر عوامل دیگر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis and Explanation of the Relationship Between the Tendency Towards Democratic Approaches and Social Capital of individuals in the Political and Social System of Iran; Case Study Tehran, 2017

نویسنده [English]

  • seyed mehdi morshedi estahbanati
Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the sociological explanation of the relationship between the tendency towards democratic approaches and social capital in Iran from the point of view of the people. In this research, a multistage cluster sampling method was used based on Tehran's neighborhoods. Using the Cochran sampling formula, a sample size of 604 was selected. The respodents were Tehranian citizens over 20 years of age. A questionnaire was administered to the statistical sample and the data was analyzed using SPSS software and Pearson correlation test. The analysis revealed that at a confidence level of 0.99%, there is a significant correlation between the tendency of individuals towards equal socio-political opportunities (0.53), tendency towards socio-political liberties (0.55), tendency towards secularism (0.52), and social capital variables. The results of the regression analysis showed that among three independent variables, the tendency toward secularism has the most significant effect on the dependent variable. These three variables have predicted 37.3 percent of the total change in the rate of decline in social capital among Tehran citizens, and other factors influence 62.7 percent of these changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital- Equal Socio
  • Political Opportunities- Socio-political liberties- Secularism
بسطامی، عیسی، (1396). تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی استمرار احساس اجحاف در جامعه ایران پس از انقلاب 1357 تا 1394 مطالعه موردی: استان ایلام، رساله دکتری رشته جامعه شناسی گرایش جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
بشیریه، حسین، (1394). گذار به دموکراسی، تهران، نگاه معاصر
بخشایش اردستانی، احمد، (1383). درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
پاتنام، روبرت، (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، سلام.
پیران، پرویز، (1392). مبانی مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی، تهران، نشر علم.
جی، ریچارد، (1385). مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی (مقاله‌ی دموکراسی)، ترجمه‌ی محمد قائد، تهران، مرکز.
رضایی، محمد، (1394). شکاف‌های جامعه‌ ایرانی، تهران، نشر آگاه.
رنانی، محسن و دیگران، (1392). چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، تهران، نشر طرح نو.
رنی، آستین، (1374). حکومت: آشنایی با علم سیاسی، ترجمه لیلا سازگار، تهران: نشر دانشگاهی.
ساعی، علی، (1390). سرمایه‌ اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بین کشوری از سال 2000 تا 2008، مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره 2.
سردارنیا، خلیل الله، (1388). اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب، مجله سیاسی - اقتصادی شماره 259- 260.
سیف‌اللهی، سیف‌اله، (1386). جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران؛ مجموعه مقاله‌ها و نظریه‌ها، تهران، مؤسسه جامعه پژوهان سینا.
سیف‌اللهی، سیف‌اله، (1395). اقتصاد سیاسی ایران مجموعه مقاله‌ها و نظرها، تهران، پژوهشکده جامعه‌پژوهی و برنامه‌ریزی المیزان.
شهرام نیا، سید امیر مسعود، (1386). جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران، نگاه معاصر.
طبرسا، غلامعلی، (1394). بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایه‌ اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، شماره 2
عضدانلو، حمید، (1384). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران، نشر نی.
غفاری، غلامرضا، (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان، 1390.
کوثری، مسعود و دیگران، (1387). انقلاب اسلامی، جامعه و دولت (مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران) ، تهران، کویر.
مؤمنی، فرشاد، (1394). اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، تهران، نقش و نگار.