بررسی تاثیر ابعاد سلامت اجتماعی بر نشاط اجتماعی (مطالعه موردی: مردان و زنان متأهل شهر اصفهان)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تبیین نظری و تجربی مدل تحلیلی است که در آن سلامت اجتماعی و ابعاد آن نقش متغیر بیرونی و نشاط اجتماعی در نقش متغیر درونی بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه مردان و زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1396 می‌باشند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss و Amos تجزیه و تحلیل شد.نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که سلامت اجتماعی و سه بعد انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و وابستگی اجتماعی با نشاط اجتماعی رابطه دارند ولی بعدهای شکوفایی اجتماعی و مشارکت اجتماعی با نشاط رابطه معنی داری ندارند. همچنین مقدار برآورد شده در مدل معادل ساختاری نشان داد که 38/0 از واریانس نشاط اجتماعی توسط سلامت اجتماعی تبیین شده است و سطح معناداری آن حاکی از آن است که ضریب تأثیر محاسبه شده با صفر تفاوت معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که سلامت اجتماعی بر نشاط اجتماعی تأثیر دارد. شاخص­های برازش مدل نیز در این پژوهش در مجموع حاکی از قابل قبول بودن مدل است. به عبارت دیگر داده­های تجربی گردآوری شده، مدل نظری تدوین شده را تا حد زیادی حمایت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Social Health Dimensions on Social happiness

نویسنده [English]

 • hamid dehghani
assistant professor
چکیده [English]

The present study aimed to provide theoretical and empirical explanation of the analytical model in which the role of social health and its dimensions is as the external variables and social happiness as the internal variable. Generally, in the happiness area of research, more than one theory is required for the sake of explaining the concept of happiness. Accordingly, in the present study the Keys Social Health Theory and its five-dimensional indicators were implemented as a theoretical framework. The study conducted by the survey research method and statistical population included all the male and female married citizens of Isfahan in 2017. The data were analyzed by SPSS and Amos software. The correlation coefficient test showed that social health and its three dimensions including social cohesion, social acceptance and social dependence might have a close relationship with social happiness. However, there were no significant or meaning relationships among social prosperity and social participation with the concept of social happiness. Moreover, the estimated value in Structural equation modeling (SEM) showed that 0.38 of the social inclusion variance was due to social health. Besides, the significant level of SEM indicated that the calculated impact factor had a meaningful difference with zero. Therefore, it can be claimed that social health might have a potential effect on social happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social happiness
 • Social health
 • Social cohesion
 • Social acceptance
 • Social prosperity
 • Social participation
 • Social dependence
 1. - آرگایل، مایکل (1383)، روان شناسی شادی، ترجمه مسعود گوهری انارکی و دیگران، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
 2. - آمارنامه شهر اصفهان سال 1394.
 3. - افجه، سید علی اکبر و سام آرام، مریم (1389)، «تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو)»، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 3، 1-29.
 4. - بخشی پور رودسری، عباس؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد (1384)، «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره 27 و 28، 145- 152.
 5. - بیکر، ترزال. (1381)، نحوه‌ی انجام تحقیقات اجتماعی، مترجم: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
 6. - پناهی، محمدحسین؛ دهقانی، حمید (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره پیاپی 47، شماره سوم: 18-1.
 7. - ترکمانی، علی (1385)، «تبیین افول سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی»، سال ششم، شماره 23، 147- 171.
 8. - ثبت احوال استان اصفهان (1391)، گزارش تحلیلی ثبت وقایع ازدواج و طلاق در استان اصفهان سال 1391.
 9. - ثنایی ذاکر، باقر؛ باقریان نژاد، زهرا (1382) «بررسی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر اصفهان»، دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره پانزدهم: 78-61.
 10. - خوشفر، غلامرضا؛ جانعلی‌زاده، حیدر؛ اکبرزاده، فاطمه؛ دهقانی، حمید (1392)، «تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان شهر بابلسر»، رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51: 314-283.
 11. - حاتمی، پریسا. (1389)، «بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 12. - جراره، جمشید (1386)، مقایسه یادگیری اثربخشی زوج درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت و زوج درمانگری ارتباطی بر ارتقاء سلامت روانی و افزایش رضایتمندی زوجین. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
 13. - جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمد رضا و لیاقت دار، محمد جواد (1383)، بررسی میزان شادمانی و عوامل همبسته آن در میان دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان، گزارش نهایی طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره طرح: 820101.
 14. - دریکوندی، هدایت الله (1381) بررسی عوامل نشاط انگیز در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر اصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.
 15. - رفیع‌پور، فرامرز (1385)، کند وکاوها و پنداشته ها: مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 16. - سام‌آرام، عزت الله (1388)، «بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه محور»، فصلنامه علمی- پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره اول، 9- 29.
 17. - شعاری نژاد، علی اکبر (1387)، روان شناسی رشد2، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 18. - شولتس، دوان (1369)، روانشناسی کمال، ترجمه گیتی خوشدل، تهران: نشر نو.
 19. - شوماخر، رندال ای؛ لومکس، ریچارد جی (1388)، مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری، ترجمه وحید قاسمی، تهران،: انتشارات جامعه شناسان.
 20. - عارفی، مختار؛ محسن زاده، فرشاد (1391)، «پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمیت جنسی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره 1: 52-43.
 21. - عباس زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمد باقر؛ کوهی، کمال؛ علی پور، پروین (1391) «انواع سرمایه‌ها، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان (دانشجویان دانشگاه تبریز)»، رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51: 244-215.
 22. - عناصری، مهریار (1386)، «رابطه‌ی بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر»، اندیشه و رفتار، دوره‌ی دوم، شماره 6: 84-75.
 23. - عنبری، موسی (1391)، بررسی زمینه ها و راهکارهای نشاط اجتماعی در ایران، تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 24. - فرجی، طوبی؛ خادمیان، طلیعه (1392) «بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی»، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال چهارم، شماره دهم: 102-87.
 25. - فلسفی‌نژاد، محمدرضا؛ مزینانی، هادی؛ اعتمادی، احمد (1389)، «بررسی تأثیر آگاهی از تکالیف تحولی چرخه زندگی خانوادگی بر رضایت زناشویی دانشجویان»، مجله علوم روانشناختی، دوره نهم، شماره 36: 469-452.
 26. - قاسمی، وحید (1389)، مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 27. -کشاورز، امیر (1384)، «بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت - انعطاف پذیری و ویژگیهای جمعیت شناختی در مردم شهر اصفهان»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
 28. - کشاورز، امیر؛ وفاییان، محبوبه (1386) «بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان شادکامی»، روانشناسی کاربردی، دوره دوم، شماره 5: 62-51.
 29. - گزارش وضعیت شاخص های اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی کشور روند سال های 1391-1375 (1394)، مرکز ملی رصد اجتماعی کشور.
 30. - گنجی، محمد (1387)، «تحلیل عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان احساس شادی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان»، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
 31. - لطیفی، غلامرضا. موحدی امین. (1390)، «بررسی رابطه‌ی بین سلامت اجتماعی و شاخص‌های آن بر میزان کیفیت زندگی (کارکنان بانک ملی شهر تهران)»، گرفته شده از وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی، www.a-sasw.com.
 32. - لهسایی زاده، عبدالعلی و مرادی، گلمراد (1386)، «رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26: 180-161.
 33. - مازلو، آبراهام هرولد (1381)، زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی، ترجمه: مهین میلانی، تهران: انتشارات فراروان.
 34. - محسن زاده، فرشاد؛ نظری، علی محمد؛ عارفی، مختار (1390)، «مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)»، مطالعات راهبردی زنان، سال چهاردهم، شماره 53: 42-7.
 35. - محمد نبی، مریم (1390)، «سلامت اجتماعی و قلمرو آن (سلامت اجتماعی با محور قرار دادن فرد در جامعه)»، مؤسسه تحقیقات بهبود زندگی زنان، سلامت اجتماعی، ص1. http://www.farsi.riwl.org
 36. - هزار جریبی، جعفر و آستین فشان، پروانه (1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان تهران)»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی 33، شماره1: 146-119.
 37. - همتی، رضا (1397)، «احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن، مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، جامعه شناسی کاربردی، دوره 29، شماره 4: 21-38.
 38. -Abbott, P. & Sapsford, R. (2006), Life satisfaction in post-soviet Russia and Ukraine. Journal of Happiness studies, 7:251-287.
 39. -Becchetti, L., Ricca, E.G. & Pelloni, A. (2009), The 60s turnaround as a test on the causal relationship between sociability and happiness, German Socio-Economic Panel Study (SOEP), N. 209:1-38. http://papers.ssrn.com.
 40. -Blanco, Amalio & Diaz, Dario, (2007), social order and mental health: a social well-being approach, Autonoma university of Madrid, psychologe in Spain, vol.11 (5).
 41. -Cheng, H., & Furnham, A. (2002 a), Personality, Peer Relations, and Self- Confidence as Predictors of Happiness and Loneliness. Journal of Adolescence, 25 (3): 327-339.
 42. -Diener، E. (2002), Frequently Asked question (FAQ’S) about subjective well-being (Happiness and life satisfaction). A printer for report and new comers. http://www./s.psych.uivc.edu/-ediener/fag.html.
 43. -Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008), Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29, 94–122.
 44. -Greeff A. P.; & Malherbe, H. L. (2001), Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of Sex Marital Therapy, 27, 247-257.
 45. -Haller,M.&Hadler,M.(2006),"How social relations and structures can produce happiness and unhappiness" .An international comparative analysis. Social Indicators Research, 75:169-216.
 46. -Keyes, C. M. (1998), "Social well-being", Social psychology Quarterly, 61, 121-141.
 47. -Keyes C. M. (2002), "The mental Health Continuum: From languishing to flourishing in life", Journal of Health and Social Research.
 48. Keyes, C. L. M. (2004), "Complete Mental Health: an agenda for the 21’century", Washington.
 49. -Keyes C. M. & Shapiro. A. (2004), "Social well-being in the U.S: A Descriptive Epidemiology". In Orville Brim, Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds.), Healthing Are You? A National Study of Well-being of Midlife, University of Chicago Press.
 50. -Larson, J. S. (1996), "The World organization Definition of Health: Social versus Spiritual Health", Social Indicators Research, 38.
 51. -Lelkes, O. (2006), Knowing what is good for you: Empirical analysis of personal preferences and the‘‘objective good’’. Journal of Socio-Economics, 35, 285–307.
 52. -Leung, A. , Kier, C., Fung, T. , Fung, L. & Sproule, R. (2010), Searching for Happiness: The Importance of Social Capital, Journal of Happiness Studies.
 53. -Taniguchi, S. T.; Freeman, P. A. ; Taylor, S.; & Malcarne B. (2006), A study of married couples perceptions of marital satisfaction in outdoor recreation. Journal of Experiential Education, 28, 3, 253-256.
 54. -Kawachi I, Subramanian V, Kim D. (2008). Social Capital and Health, New York: Springer.
 55. -Peasgood, T. (2007). Does talking to our neighbours enhance our satisfaction with life? Paper presented at the meeting of the International Conference of Policies for Happiness, Siena, Certosa di Pontignano.
 56. -Powdthavee, N. (2008), Putting a price tag on friends, relatives, and neighbours: Using surveys of life satisfaction to value social relationship. Journal of Socio-Economics, 37: 1459–1480.