اینترنت، جوانان و نظم جامعه تحلیل ثانویۀ تحقیقات موجود

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم

2 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

چکیده

مقالۀ حاضر با اتکا به یک بنیان اکتشافی و با انتخاب روش تحلیل ثانویه، 21 اثر پژوهشی را که طی 10 سال گذشته درزمینۀ پیامدهای استفاده از اینترنت تولید شده، مبنای تحلیل قرار داده است. هدف این نوشتار، شناسایی میزان و نوع تغییراتی است که بواسطۀ استفاده از اینترنت بر سطح ارزش ها، دینداری، هویت و ارتباطات اجتماعی جوانان ایجاد شده است. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که جوانان ایرانی در خلال استفاده از اینترنت در معرض دگرگونی های فرهنگی اجتماعی قرار گرفته اند. بهره گیری از اینترنت، گاه به فراگیری برخی ارزش های منتشر در فضای جهانی و گاهی نیز موجب تفاوت های ارزشی بین والدین و فرزندان شده است، هر چند که در بعد ارزش های اخلاقی هنوز همگرایی قابل ملاحظه ای وجود دارد. استفاده از اینترنت سبک دینداری تکثرگرایانه و استدلالی را رواج داده است. به واسطۀ استفاده از اینترنت، هویت های مدرن رشد کرده، اما این وضع به کاهش مهم ترین مؤلفۀ هویت جامعه یعنی هویت ملی منتهی نشده است. استفاده از اینترنت باعث تضعیف روابط اجتماعی نشده، بلکه در بعضی موارد به افزایش آن هم کمک کرده است. به نظر می رسد جوانان ایرانی بر اساس یک رابطۀ تعاملی به شیوه ای فعالانه و گزینش-گرانه از ظرفیت های موجود در اینترنت استفاده کرده و ازآن تأثیر پذیرفته اند. درنهایت با رعایت احتیاط می توان گفت نتایج بدست آمده به وقوع یک مشکل یا مسئلۀ اجتماعی که حاصل استفاده از اینترنت باشد و موجب اختلال در نظم اجتماعی شده باشد، اشاره ندارد.

کلیدواژه‌ها