دوره و شماره: دوره 1390، شماره 2، زمستان 1390 
3. مقایسة میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان

سیدعلیرضا افشانی؛ مهربان پارسامهر؛ محمد نوریان نجف‌آبادی