مطالعۀ میزان مشکلات آپارتمان نشینی و عوامل تأثیرگذار بر آن در کرج

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جتمعه شناسی

چکیده

مقالۀ حاضر بر اساس بخشی از اطلاعات مأخوذ از پیمایش مشکلات آپارتمان نشینی در کرج تنظیم شده است. در این تحقیق از سه دسته نظریات اکولوژیکی، نظریۀ ترکیبی، نظریۀ خرده فرهنگی استفاد شده است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر کلیۀ آپارتمان نشینان مناطق ده گانه کرج است، که بر اساس قواعد تعیین حجم نمونه 2000 آپارتمان به عنوان نمونه به طریق نمونه گیری ترکیبی انتخاب شده است. نتایج حاصل از یافته های توصیفی نشان می‌دهند که میزان مشکلات برآورد شدۀ آپارتمان نشینی در کرج بالنسبه بالاست و مشکلات آپارتمان نشینی با متغیرهای تعداد واحدهای آپارتمان، قدمت آپارتمان، نوع تملک آپارتمان، میزان تغییر ساکنین، روابط همسایگی، تراکم جمعیت، کیفیت ساخت فیزیکی، کارآمدی قوانین آپارتمان نشینی و میزان تردد در آپارتمان همبستگی معناداری دارد. در مقابل، متغیرهای مساحت واحدها، میزان امکانات، آگاهی به قوانین آپارتمان نشینی، سطح تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، قومیت، نوع مسکن قبلی، جنس، سن مدت آپارتمان نشینی با میزان مشکلات آپارتمان نشینی رابطۀ معناداری را نشان نداد. نتایج حاصل از کاربرد تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نیز نشان داد که، متغیرهای تراکم جمعیت(412/0)، تغییر ساکنین(355/0)، میزان تردد در آپارتمان(183/0)، کیفیت ساخت فیزیکی(150/0-)، کارآمدی قوانین آپارتمان نشینی(122/0-) و روابط همسایگی(12/0-) به عنوان تعیین کننده ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مشکلات آپارتمان نشینی هستند.

کلیدواژه‌ها