مقایسة میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

این پ‍ژوهش به منظور سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان انجام شد و به بررسی رابطۀ بین متغیرهای اجتماعی مختلف با میزان سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده که طی آن 615 نفر از دانشجویان دو دانشگاه مزبور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها بیانگر این است که میانگین میزان سرمایۀ اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد بیشتر از دانشجویان دانشگاه اصفهان است. همچنین میزان سرمایۀ اجتماعی دانشجویان مرد بیش از دانشجویان زنان و در بین شاغلین بیش از غیرشاغلین بوده است. بین متغیرهای سن، میزان دینداری، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های جمعی با میزان سرمایۀ اجتماعی رابطة معنا داری وجود داشت. یافته‌های این تحقیق همسو با نظریات دورکیم و گیدنز نشان داد که میزان دینداری و میزان استفاده از رسانه های جمعی باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها