بررسی تطبیقی-کمّی اثر سیاست های قومی بر تضاد قومی و شیوۀ بروز آن 1995- 2004

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مطالعه در صدد بررسی تضاد قومی و آثار سیاست های قومی دولت ها، به ویژه سیاست‌های تبعیضی و همزاد آن نابرابری اسمی بر شیوۀ بروز تضاد قومی و بی ثباتی اجتماعی است. روش تحقیق مطالعۀ حاضر روش تطبیقی-کمی می باشد، که با بهره گیری از داده های ثانویۀ موجود و واحد تحلیل کشور- زمان به بررسی دورۀ زمنی1995-2004 پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بعد اقتصادی سیاست های تبعیضی، شامل تفاوت و تبعیض اقتصادی، مهمترین عامل بروز اعتراض و بعد محیط زیستی نامساعد سیاست های تبعیضی، مهمترین عامل بروز شورش بوده است و به دنبال آن اهمیت ابعاد سیاسی و فرهنگی مطرح می باشد. همچنین با تفکیک کشورهای مورد مطالعه به شش منطقه، اهمیت بعد اقتصادی و بعد محیط زیستی نامساعد به ترتیب برای اعتراض و شورش، حفظ شد؛ همچنین با تفکیک مناطق برخی نتایج متفاوت در دیگر ابعاد سیاست های تبعیضی ظاهر گشت که قابل توجه است. به علاوه همراه با توسعه سیاسی کشورها میزان اعتراض افزایش و میزان شورش کاهش می یابد. ضمناً رابطۀ معناداری بین اندازۀ دولت و هویت گروهی با اعتراض و شورش دیده نشد. این در حالی است که متغیر بسیج گروهی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان اعتراض و شورش دارد.

کلیدواژه‌ها