مطالعه تطبیقی تمایل افراد جامعه نسبت به رعایت اخلاق: با تأکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

آموزش و پرورش

چکیده

هدف این پژوهش، کشفِ دستورالعمل­های علّی و نسبتاً عام و شاکله­هایی از شرایط سیستمی برای نائل آمدن به ترویج اخلاق در سطح جامعه است. این پژوهش به­طور عمده از نظریه «نظم اجتماعی» به‌عنوان یک نظریه ترکیبی و چندوجهی بهره برده است. با توجه به اهداف این پژوهش و به­کارگیری دانش محتوایی و اطلاعات موجود، روش تطبیقی کیفی اتخاذ شده است. برای این منظور، نه کشور چین، ژاپن، کُره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی، انگلستان، سوئد و ایران مورد تحلیل فازی قرار گرفته­اند. بر اساس نتایج تحلیل فازی، شرایط عام دستیابی به توسعه اخلاقی از سه مسیر می­گذرد. مسیر نخست، وجود برنامه مدون با ارزش­های عینی و مشخص در نظام تعلیم و تربیت رسمی است. دومین مسیر، تقویت ملاک تلاش در توزیع منابع است. سومین مسیر، از ترکیب عطفی سه شرط لازم به­کارگیری ملاک شایستگی در توزیع منابع؛ محترم­دانستن سلسله مراتب و کمینه­سازی وفاداریِ سیاسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی برخوردار بوده است. در این میان جوامعی که توانسته­اند اجتماعِ سازمانی را در سطح سیستم تقویت کنند، در تعمیم تعهد اعیان اجتماعی و تحقق این سه مسیر موفق­تر بوده­اند.

کلیدواژه‌ها


 1. آبراهامیان، یرواند، 1384، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ترجمه احمد گل-محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر نی.
 2. الماسی، علی‌محمد (1382) آموزش و پرورش تطبیقی. چاپ ششم، تهران: انتشارات رشد.
 3. استیگلر، جیمز و جیمز هیبرت (1384) شکاف آموزشی؛ بهترین ایده ها از معلمان جهان برای بهبود آموزش در کلاس درس. مترجمان دکتر محمدرضا سرکارآرانی و علی‌رضا مقدم. تهران: انتشارات مدرسه.
 4. پاپلی یزدی، محمدحسین، 1390، خاطرات شازده حمام: گوشه‌ای از اوضاع اجتماعی شهر یزد دهه 40-1330، جلد اول، چاپ پنجم، مشهد، انتشارات پاپلی.
 5. چلبی، مسعود (1385الف) "فضای کنش: ابزاری تنظیمی در نظریه سازی"، در مسعود چلبی، تحلیل اجتماعی در فضای کنش. چاپ اول، تهران: نشر نی، صص. 13- 49.
 6. چلبی، مسعود (1385ب) "مطالعه پیمایشی اخلاق کار در سه شهر ایران"، در مسعود چلبی، تحلیل اجتماعی در فضای کنش. چاپ اول، تهران: نشر نی، صص. 165- 188.
 7. چلبی، مسعود، 1381، بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، تهران، چاپ اول، مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 8. چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ اول، تهران: نشرنی.
 9. رفیع‌پور، فرامرز، 1386، سرطان اجتماعی؛ فساد، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 10. رفیع‌پور، فرامرز، 1383، "عناصرزیربنایی جامعه ایران؛ نظام ایلی، دولت ستیزی و ساختارفئودال"، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، شماره 42- 41: 37-52.
 11. رفیع‌پور، فرامرز، 1378، آناتومی جامعه، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار.
 12. رفیع‌پور، فرامرز، 1376، توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 13. زنجانی، محمود (1380) تاریخ تمدن ایران باستان (جلد اول)، چاپ اول، تهران: انتشارات آشیانه کتاب.
 14. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آذر ماه 1390. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش.
 15. صفوی، امان‌الله (1383) تاریخ آموزش و پرورش ایران؛ از ایران باستان تا 1380 هجری شمسی، همراه با معرفی کلیه وزرای علوم، معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش. چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.
 16. فرجاد، محمد علی (1388) آموزش و پرورش تطبیقی؛ آموزش و پرورش در کشورهای جهان (جلد دوم). چاپ ششم، تهران: انتشارات رشد.
 17. کاتوزیان، محمدعلی همایون، 1381، تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیّب، تهران، چاپ دوم، نشر نی.
 18. محسنیان‌ راد، مهدی، 1387، ایران در چهار کهکشان ارتباطی: سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران، از آغاز تا امروز، سه جلد، چاپ دوم، تهران، انتشارات سروش.
 19. مطهری، مرتضی (1376) خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: انتشارات صدرا.
 20. معیری، محمد طاهر، 1388، مسائل آموزش و پرورش، تهران، چاپ بیستم، مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
 21. نقدی، وحید (1394الف) "نقش ورزش در تربیت اخلاقی: ورزش در جوامع شرقی"، مجله رشد علوم اجتماعی، دوره هجدهم، شماره 1، پاییز 1394: 47-22.
 22. نقدی، وحید (1394ب) "اقدام پژوهی در مدرسه"، مجله رشد علوم اجتماعی، دوره هفدهم، شماره 3، بهار 1394: 28-24.
 23. نقدی، وحید (1393) "نظریه اجتماع مراقب: تربیت اخلاقی در آرای مک‌اینتایر"، مجله رشد علوم اجتماعی، دوره هفدهم، شماره 2، زمستان 1393: 44-30.
 24. نقدی، وحید (1392الف) "مطالعۀ تطبیقی حاکمیت قانون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر نقش اخلاق اجتماعی"، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره بهار و تابستان 91، 4/61.
 25. نقدی، وحید (1392ب) "کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی"، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان 92، صص. 29-24.
 26. نقدی، وحید و نوین تولایی و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392الف) "بررسی تطبیقی توسعه موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق"، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز 92، شماره 16.
 27. نقدی، وحید و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392ب) "بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر ”مشروب‌خواری” جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، سال پنجم، شماره اول.
 28. نقدی، وحید و نوین تولایی (1392ج) "بررسی جامعه‌شناختی رعایت هنجار صداقت در جوانان: با تأکید بر روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه"، مجله علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، دوره چهارم، شماره 2.
 29. نقدی، وحید (1391الف) بررسی جامعه‌شناختی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش ایران: با تأکید بر هنجارهای اخلاقی انصاف و صداقت، رساله دکتری به راهنمایی مسعود چلبی، استاد جامعه‌شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
 30. نقدی، وحید (1391ب) "بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره سوم: 40-7.
 31. نقدی، وحید و سیدمحمد سید میرزایی و ابراهیم خدایی (1391) "بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره اول: 80-39.
 32. وایت، مری (1388) مطالبات آموزشی در ژاپن (احساس تعهد نسبت به کودکان، ترجمه مارینا فرهودی-زاده. چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی آموزشی نور مبین با همکاری مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 33. ویسهوفر، یوزف (1377) ایران باستان: از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
 34. Akio, Kamiko (2010) "Public Service Ethics and Corruption in Japan" in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC, pp. 251- 272.
 35. Akizuki, Kengo (2010) "History and Context of Public Administration in Japan", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC, pp. 195- 211.
 36. Amsden, Alice H. (1989) Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, First published by Oxford University Press.
 37. Angell, Svein Ivar (2003) "Nordic Lights- Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries", Scandinavian Journal of History, Vol. 28:2, pp. 139-141.
 38. Antikainen, Ari(2006) "In Search of the Nordic Model in Education", Scandinavian Journal of Educational Research, Vol.50: 3, pp. 229-243.
 39. Arnesen, Anne-Lise and Lisbeth Lundahl (2006) "Still Social and Democratic? Inclusive Education Policies in the Nordic Welfare States", Scandinavian Journal of Educational Research, Vol.50: 3, pp. 285-300.
 40. Arthur, James (2008) "Traditional Approaches to Character Education in Britain and America", in Nucci, Larry p. and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral and Character Education, Published by Routledge. Pp. 80-98.
 41. Baker, David P. and Gerald K. Letendre (2006) "Comparative Sociology of Classroom Process, School Organization, and Achievement", in Hallinan, Maureen T. (Ed.), Handbook of the Sociology of Education, published by Springer Science+Business Media, LLC, pp. 345- 364.
 42. Basirov, Oric (2010) "The Achaemenian Practice of Primary Burial: An Argument against Their Zoroastrianism? Or Testimony of Their Religious Tolerance?", in Curtis, John and St John Simpson, The World of Achaemenid Persia: Hiatory, Art, Society in Iran and The Ancient East, Proceedings of a Conference at the British Museum, I. B. TAURIS:75-84.
 43. Berg-Schlosser, Drik and Gisèle De Meur and Benoĭt, Rihoux and Charles C. Ragin (2008) "Qualitative Comparative Analysis (QCA) as an Approach", in Benoĭt, Rihoux and Charles C. Ragin and Sakura Yamasaki and Damien Bol, Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques, published by SAGE Publications, Inc: 1-18.
 44. Berman, Evan (2010) "Public Administration in East Asia: Common Roots, Ways, and Tasks", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC, pp. 1-29.
 45. Beollstorff, Tom (2003) "The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia", American Anthropologist; Vol. 105, p.422.
 46. Bingde, Li (2007) " Pioneer of Learning Theory and Educational Experimentation", in Ruth Hayhole, CERC Studies in Comparative Education 17, Portraits of Influential Chinese Educators, Published by Springer, pp. 76- 108.
 47. Borba, Michele (2009) The Big Book of Parenting Solutions: 101 Answers to Everyday Challenges and Wildest Wotties, Published by Jossi-Bass.
 48. Borba, Michele (2006) 12 Simple Secrets Real Moms Know; Getting Back to Basics And Raising Happy Kids, Published by Jossey-Bass.
 49. Bouma, Gary D. and Rod Ling and Anna Halahoff (2010) " The Impact of Religious Diversity and Revitalisation on Inter-religious Education for Citizenship and Human Rights", in Engebretson, Kath and Marian de Souza and Gloria Durka and Liam Gearon (Ed.), International Handbook of Inter-religious Education, Part One, Springer Dordrecht Heidelberg New York: 1053- 1070.
 50. Bray, Mark and Gui Qin (2007) "Comparative Education in Greater China: Contexts, Characteristics, Contrasts and Contributions", in Ceossley, Michael and Patricia Broadfood and Michele Schweisfurth (Ed.), Changing Educational Contexts, Issues and Identities; 40 Years of Comparative Education, first published by Routledge, pp. 319-349.
 51. Burns, David J. and Brady, John T (1996) “Retail Ethics as Appraised by Future Business Personnel in Malaysia and the United States", The Journal of Consumer Affair, Vol. 30, 1, pp. 195-218.
 52. Carr, David (2008) "Character Education as the Cultivation of Virtue", in Nucci, Larry p. and Darcia Narvaez, Handbook of Moral and Character Education, Published by Routledge. Pp. 99-116.
 53. Carr, David and Jan Steutel (2005) "The Virtue Approach to Moral Education; pointers, problems and prospects", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis, Pp.246-261.
 54. Chen, Chun-Ming and Wen-Jong Juang (2010) "Public Service Ethics and Corruption in Taiwan", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC, pp. 563-590.
 55. Chiang, Wie-Ling (2012) "Working to Creating a New Vision for Education", MOE Taiwan, http:// english.moe.gov.tw/ ct.asp?xItem= 13807&CtNode= 11402&mp=1.
 56. Collins, Randall (2006) "Comparative and Historical Patterns of Education", in Hallinan, Maureen T., Handbook of the Sociology of Education, published by Springer Science+Business: 213-240.
 57. Cooper, Terry L. and Mark Wehrly and Yongjian Bao (1997) "Organizational loyalty and personal ethics: The moral priorities of Chinese cadres", International Journal of Public Administration, 20: 10, 1791- 1820.
 58. Corruption Index (2012) Corruption Perception Index 2012; The Perception Level of Public Sector Corruption in 176 Countries/ Territories around the World, http://cpi.transparency.org/ cpi2012/ results/www
 59. Cowen, Robert (2007) "Last Past the Post: Comparative Education, Modernity and Perhaps Post-Modernity", in Ceossley, Michael and Patricia Broadfood and Michele Schweisfurth (Ed.), Changing Educational Contexts, Issues and Identities; 40 Years of Comparative education, first published by Routledge, pp. 148-174.
 60. Department for Education UK (2012i) "Micheal Gove's Speech: moral purpose of school reform", http://www.education. gov. uk/ inthenews/ speeches / the-moral-purpose-of-school-reform.;
 61. Department for Education UK (2012b) "Facilities output specification for the PSBP PFI projects: Key design principles, 2010", http:// www. Education.gov. uk/ aboutdfe/executiveagencies/ efa/schoolscapital/ buildings and design/ baseline/ b00213573/ facilities-output- specification/key-design- principles.
 62. Devadas, Vijay (2009) "Makkal Sakthi: the Hindraf effect, race and postcolonial democracy in Malaysia", in Goh, Daniel P.S. and Matilda Gabrielpillia and Philip Holden and Gaik Cheng Khoo (Ed.), Race by Multiculturalism in Malaysia and Singapore, First Published by Routledge: 86-103.
 63. Dimmock, Clive (2007) "Comparing Educational Organizations" in Bray, Mark and Bob Adamson and Mark Manson (Ed.), Comparative Education Research; Approaches and Methods, The University of Hong Kong, Springer.
 64. Dong, Ke-Yong (2010) "Public Service Ethics and Anticorruption Efforts in Mainland China", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC, pp. 95-116.
 65. Doong, Shiowlan (2008) "Taiwan's New Citizenship Curriculum: Changes and Challenges", in Grossman, David L. and Wing On Lee and Kerry J. Kennedy (Ed.), Citizenship Curriculum in Asia and the Paciific, first published by Comparative Education Research Centre, pp. 43-60.;
 66. Fengxian, Wang (2007) "A Leading Philosopher of Education", in Ruth Hayhole (Ed.), CERC Studies in Comparative Education 17, Portraits of Influential Chinese Educators, Springer: 204- 225.
 67. Fontaine, Rodrigue and Stanley Richardson (2003) "Cross-cultural research in Malaysia", Cross Cultural Management; Vol. 10, 2, pp. 75-90.
 68. Goh, Daniel P.S. (2009) " toward a critical multiculturalism", in Goh, Daniel P.S. and Matilda Gabrielpillia and Philip Holden and Gaik Cheng Khoo (Ed.), Race by Multiculturalism in Malaysia and Singapore, First Published by Routledge: 213-218.
 69. Goh, Daniel P.S. and Philip Holden (2009) " postcoloniality, race and multiculturalism", in Goh, Daniel P.S. and Matilda Gabrielpillia and Philip Holden and Gaik Cheng Khoo (Ed.), Race by Multiculturalism in Malaysia and Singapore, First Published by Routledge: 1-15.
 70. Guiso, Luigi and Paola Sapienza, and Luigi Zingales (2002) "Long Term Persistence", UCLA International Institute, Center for Comparative and Global Research, The Regents of the University of California.
 71. Halib Mohammed and Huxley Tim. (1996) "An Introduction to Southeast Asian Studies", London: Tauris Academic Studies: 148-188.
 72. Hart, Lynn C. and Alice S. Alston and Aki Murata (2011) Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education; Learning Together, Published by Springer.
 73. Holden, Philip (2009) "A Literacy History of Race: Reading Singapore Literature in English and Histirocal Frame", in Goh, Daniel P.S. and Matilda Gabrielpillia and Philip Holden and Gaik Cheng Khoo (Ed.), Race by Multiculturalism in Malaysia and Singapore, Routledge: 19-35.
 74. Horst, Christian and Joron Pihl (2010) "Comparative Perspectives on Education in the Multicultural Nordic Countries", Intercultural Education, Vol. 21: 2, pp. 99-105.
 75. Huang, Chaomeng J. and Lung-Teng Hu (2010) "Performance Management Reforms in Taiwan", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC: 591-608.
 76. Hudson, Christine and anders Lidstörm (2002) "National School Policy Changes in Britain and Sweden", in Hudson, Christine and anders Lidstörm (Ed.), Local Educational Policies: Comparing Sweden and Britain, Palgrave Publisher Ltd: 27-53.
 77. Imanaka, Yasuyuki (2010) "Civil Service Reform in Japan", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC: 291- 303.
 78. Jan, Chung-Yuang (2010) "History and Context of Public Administration in Taiwan", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC: 497-516.
 79. Jie, Lu and Desheng, Gao(2004) "New directions in the moral education curriculum in Chinese primary schools", Journal of Moral Education, 33: 4, 495- 510.
 80. Jing, Yijia (2010) "History and Context of Public Administration in Mainland China", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC: 33-53.
 81. Johnson, David T. (2002) The Japanese Way of Justice: Prosecuting Crime in Japan, Published by Oxford University Press, Inc.
 82. Keung, Hing (2003) "The Relation of Moral Orientation and Moral Judgment to Prosocial and Antisocial Behaviour of Chinese Adolescents", International Journal of Psychology, 38:2, pp. 101- 111.
 83. Kikuchi, Masao (2010) "Public Policy Processes and Citizen Participation in Japan", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group, LLC: 213- 232.
 84. Kim, Terri (2009) "Confucianism, Modernities and Knowledge: China, South Korea and Japan", In Cowen, Robert and Andreas M. Kazamias, International Handbook of Comparative Education, Published by Springer Dordrecht Heidelberg London: 857-872.
 85. Kreyenbroek, Philip G. (2010) "Zoroastrianism Under the Achaemenians: A Non-Essentialist Approach", in Curtis, John and St John Simpson, The World of Achaemenid Persia: History, Art, Society in Iran and The Ancient East, Proceedings of a Conference at the British Museum, I. B. TAURIS: 103-110.
 86. Lah, T.J. (2010) "Public Policy Processes and Citizen Participation in South Korea", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group: 355-376.
 87. Lee, Sam Youl and Kwangho Jung (2010) "Public Service Ethics and Anticorruption Efforts in South Korea", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis: 401-425.
 88. Lee, Michael H. and Gopinathan s. (2005) "Convergence or Divergences? Comparing Education Reforms in Hong Kong and Singapore", in Zajda Joseph (Ed.), International Handbook on Globalization, Education and Policy Research: Global Pedagogies and Policies, Published by Springer: 253- 278.
 89. Lewis, Mark E. (2009) China's Cosmopolitan Empire; The Tang Dynasty, The Belknap Press of Harvard University Press.
 90. Li, Ping and Zhong Minghua and Lin Bin and Zhang Hongjuan (2004) "Deyu as moral education in modern China: ideological functions and transformations", Journal of Moral Education, 33: 4, 449- 464.
 91. Manzon, Maria (2011) Comparative Education: The Construction of a Field, First published, Springer Science+Business Media B.V.
 92. Manzon, Maria (2007) "Comparing Places", in Bray, Mark and Bob Adamson and Mark Mason (Ed.), Comparative Education Research; Approaches and Methods, First poblished by Comparative Education Research Centre, pp. 85-122.
 93. McCormic, Patrick (2003) "Whose Justice? An Examination of Nine Models of Justice", Social Thought, Vol 22, No. 2, pp. 7-25.
 94. McDill, Edward L. and Leo C. Rigsby and Edmund D. Meyers (1969) "Educational Climates of High Schools: Their Effects and Sources", The American Journal of Sociology, Vol. 74, No. 6: 567-586.
 95. MacIntyre, Alasdair (2007) After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press.
 96. McIntyre, Alasdair (2006a) "Social Structures and Their Threats to Moral Agency", in Alasdair McIntyre (Ed.), Ethics and Politics; Volume 2, Selected Essays, Cambridge University Press, pp.186-204.
 97. McIntyre, Alasdair (2006b) "Toleration and the Goods of Conflict", in Alasdair McIntyre, Ethics and Politics; Volume 2, Selected Essays, Cambridge University Press, pp.205-223.
 98. MEXT (2011a) "Basic Act on Education; Act No. 120 of December 22, 2006", http:// www.mext.go.jp/component/english/icsFiles/afieldfile/2011/03/07/1303013,02.pdf.
 99. MEXT (2011b) "Mission of education", http://www.mext.go.jp/english/lawandplan/ 1303469.htm.
 100. MEXT (2011c) "For realizing “an education-based nation”", http://www. mext. go.jp/ english/ lawandplan/ 1303469.htm.
 101. MEXT (2011d) "Basics of Education Provision; Teachers", http:// www.mext. go. jp/ english/ lawandplan/ 1303463.htmMingyuan, 2007.
 102. MOE Taiwan (2012b) "Student Affairs and Counseling: School Discipline and Moral Education", http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem= 249&ctNode=509& mp=1.
 103. Mok, Ka Ho (2006). Education Reform and Education Policy in East Asia, first published by Routledge.
 104. Moor, Phoebe V. (2007) Globalization and Labour Struggle in Asia: A Neo-Gramscian Critique of South Korea’s Political Economy, Published by Tauris Academic Studies.
 105. Naoe, Toshio (2003) "Art Education in Lower Secondary Schools in Japan and the United Kingdom", Journal of Aesthetic Education, Vol. 37, No. 4, pp. 101-107
 106. Nordstorm, Byron J. (2010) Culture and Customs of Sweden, published by Greenwood Publishing Group.
 107. Nucci, P. Larry (2005) Conflict, Contradiction, and Contrarian Elements in Moral Developments and Education, Lawrence Erlbaum association, publishers.
 108. Nucci, P. Larry (2001) Education in the Moral Domain, First published, Cambridge university press.
 109. Park, Jaddon and Niyozov, Sarfaroz(2008) "Madrasa Education in South Asia and Southeast Asia: Current Issues and Debates", Asia Pacific Journal of Education, Vol. 28: 4, pp. 323-351.
 110. Pijl, Sip Jan (1995) "Sweden", in Meijer, Cor J.W. and Sip Jan Pijl and Seamus Hegety (Ed.), New Perspectives in SpecialEducation: A Six-Country Study of Itegreation, first published by Routledge, pp. 39-50.
 111. Pletcher, Kenneth (2011) Undrestanding China: The History of China, published by Britannica Educational Publishing.
 112. Poon, angelia (2009) "Pick and Mix for a Global City: Race and Cosmopolitanism in Singapore", in Goh, Daniel P.S. and Matilda Gabrielpillia and Philip Holden and Gaik Cheng Khoo (Ed.), Race by Multiculturalism in Malaysia and Singapore, First Published by Routledge, pp. 70-85.
 113. Popkewitz, Thomas S. (2009) "The Double Gestures of Cosmopolitanism and Comparative Studies of Education", in Cowen, Robert and Andreas M. Kazamias (Ed.), International Handbook of Comparative Education, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, pp. 385-402.
 114. Pratt, Keith (2006) Everlasting Flower: A History of Korea, First published by Reaktion Books Ltd.
 115. Ragin, Charls C. (2008) Residing Social Inquiry; Fuzzy Sets and Beyond, The University of Chicago Press, Ltd, London.
 116. Ragin, Charls C. (2003) "Making Comparative Analysis Count", Preliminary Draft. University of Arizona.
 117. Ragin, Charls C. (2000) Fuzzy-Set Social Science, The University of Shicago Press, Ltd. London.
 118. Ragin, Charls C. (1989) The Comparative Methods, University of Califirnia Press, Ltd. London, England.
 119. Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, edited by Erin Kelly, The Belknap of Harvard University Press.
 120. Rawls, John (1971) A Theory of Justice, original edition, First edition, Harvard university press.
 121. Rho, Seung-Yong and Seung Jong Lee (2010) "Histiry and Context of Public Administration in South Korea", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group: 329-354.
 122. Rihoux, Benoĭt and Charles C. Ragin and Sakura Yamasaki and Damien Bol (2008) Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques, published by SAGE Publications, Inc.
 123. Rui, Yang (2007) "Comparing Policies", in Bray, Mark and Bob Adamson and Mark Manson (Ed.), Comparative Education Research; Approaches and Methods, The Hong Kong, Springer.
 124. Seth, Michael J. (2011) A History of Korea; from Antiquity to the Present, Published by Roman& Littlefield publisher, Inc.
 125. Seth, Michael J. (2010) A Concise History of Modern Korea: From the Nineteenth Century to the Present, Published by Roman& Littlefield publisher, Inc.
 126. Shenkar, Oded (2005) The Chinese Century; The Rising Chinese Economy and Its Impact on the Global Economy, the Balance of Power, and Your Job, Pearson Education, Inc.
 127. Soudien, Crain (2009) "Globalisation and Its Malcontents: In Pursuit of the Promise of Education", in Zajda, Joseph and Val Rust (Ed.), Globalisation, Policy and Comparative Research: Discourses of Globalisation, published by Springer Science + Business Media B.V. pp. 35-48.
 128. Strike, Kenneth A. (2008) "School, Community and Moral Education", in Nucci, Larry and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral Character Education, First published. Rutledge, London and New York, Pp. 117-133.
 129. Strike, Kenneth A. (2005) "Trust, Traditions and Pluralism; human Flourishing and liberal polity", in Carr, David and Jan Steutel (Ed.), Virtue Ethics and Moral Education, Published in Taylor&Francis, Pp.231-244.
 130. Tan, Charlene (2010) "Dialogical Education for Interreligous Engagement in a Plural Society", in Engebretson, Kath and Marian de Souza and Gloria Durka and Liam Gearon (Ed.), International Handbook of Inter-religious Education, Part One, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, pp. 361-376.
 131. Telhaug, Alfred Oftedal and Odd Asbjørn Mediås, and Petter Aasen (2006) "The Nordic Model in Education: Education as Part of the Political System in The Last 50 Years", Scandinavian Journal of Educational Research, Vol.50: 3, pp. 245-283.
 132. Thompson, Theresa and Anwar Shah (2005) "Transparency International’s Corruption Perceptions Index: Whose Perceptions Are They Anyway?" http://www.asiarisk.com/lib10.html.
 133. Ting, Helen (2009) "Malaysian History Textbooks and the Discourse of Ketuanan Melayu", in Goh, Daniel P.S. and Matilda Gabrielpillia and Philip Holden and Gaik Cheng Khoo (Ed.), Race by Multiculturalism in Malaysia and Singapore, First Published by Routledge: 36-52.
 134. TU, Cheng-Sheng (2012) "Taiwan Innovation, Global Strategy: Cultivating New Citizens with Full Individual Potential", MOE Taiwan, http:// english.moe.gov.tw/ ct.asp?xItem= 7041&ctNode= 784&mp=1.
 135. Wagatsuma, Hiroshi (1993) "Status and Rule Behavior in Changing Japan: Psychocultural continuities", in George A. De Vos and Hiroshi Wagatsuma and William Caudill and Keichi Mizushima (Ed.), Socialization For Achievement; Essays on the Cultural Psychology of the Japan, university of California Press, pp. 10- 60.
 136. Wang, Chengxu and Jianhong Dong and Masako Shibata (2009) "Comparative Education in Two Asian Contexts: A Juxtaposition and Some Questions", in Cowen, Robert and Andreas M. Kazamias (Ed.), International Handbook of Comparative Education, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, pp. 1209- 1223.
 137. Watson, Marily (2008) "Developmental Discipline and Moral Education", in Nucci, Larry and Darcia Narvaez (Ed.), Handbook of Moral and Character Education, Routledge: 175-203.
 138. WDE Malaysia (2011) Principles and General Objectives of Education, 7th edition, UNESCO-IBE, http://www.ibe.unesco.org/
 139. WDE Sweden (2011) Principles and General Objectives of Education, 7th edition, UNESCO-IBE, http://www.ibe.unesco.org/.Wernersson, 1997
 140. Wing-On, Lee (2007) "Comparing Values", in Bray, Mark and Bob Adamson and Mark Manson (Ed.), Comparative Education Research; Approaches and Methods, The Hong Kong, Springer.
 141. Wray, Harry (2000) "The fall of moral education and the rise and decline of civics education and social studies in occupied and independent Japan", Japan Forum, Vol. 12, No. 1, pp. 15- 41.
 142. Xiaoman, Zhu and Liu Cilin (2004) "Teacher Training for Moral Education in China", Journal of Moral Education, 33: 4, pp. 481- 494.
 143. Yan, Yunxiang (2007) "Managing Cultural Conflict: State Power and Alternative Globalization in China", in Anheier Helmut K. and Yudhishthir Raj Isar (Ed.), Conflicts and Tentions. First Published by Sage Publications: 172- 184.
 144. Zajda, Jozeph and Macleans A. Geo-Jaja (2010) The Politics of education Reforms, First published by Springer Science + Business Media B.V.
 145. Zeng, Kangmin (1999) Dragon Gate: Competitive Examinations and their Consequences, First published, Cassell Wellington House.
 146. Zhang, Mengzhong and Wei Zhou (2010) "Civil Service Reforms in Mainland China", in Berman, Evan and M. Jae Moon and Heungsuk Choi (Ed.), Public Administration in East Asia: Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan, Taylor & Francis Group: 145- 163.