دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، شهریور 1396 
رابطه شاخص‌های توسعه و مهاجر‌پذیری شهرستان‏ها در ایران

صفحه 127-152

عباس عسکری ندوشن؛ احسان لشگری؛ سمیه فرامرزیان