نویسنده = خدیجه سفیری
تحلیل فضایی سرمایة اجتماعی سکونتگاه‌های شهری و روستایی(مطالعة موردی شهرستان کوهدشت)

دوره 1390، شماره 3، اسفند 1390

جمیله توکلی‌نیا؛ جهانبخش ریکا؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو


تفاوت‌های جنسیتی در اوقات فراغت

دوره 1389، شماره 1، اسفند 1389

خدیجه سفیری؛ فاطمه مدیری


روندها و عوامل مؤثر بر تغییر ارزش‌ها

دوره 1389، شماره 1، اسفند 1389

منصور وثوقی؛ حسین اکبری


مهاجرت، نابرابری و پیامدهای آن

دوره 1389، شماره 1، اسفند 1389

فرهنگ ارشاد؛ صدف مینا


تحلیل فازی رابطة توسعة اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های درآمدی در ایران

دوره 1389، شماره 1، اسفند 1389

محمد مظلوم خراسانی؛ مژگان عظیمی هاشمی