نویسنده = محمد مظلوم خراسانی
تعداد مقالات: 8
2. تحلیل فضایی سرمایة اجتماعی سکونتگاه‌های شهری و روستایی(مطالعة موردی شهرستان کوهدشت)

دوره 1390، شماره 3، زمستان 1390

جمیله توکلی‌نیا؛ جهانبخش ریکا؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو


3. اینترنت، جوانان و نظم جامعه تحلیل ثانویۀ تحقیقات موجود

دوره 1390، شماره 2، زمستان 1390

فاطمه جواهری؛ لیلا باقری


5. مهاجرت، نابرابری و پیامدهای آن

دوره 1389، شماره 1، زمستان 1389

فرهنگ ارشاد؛ صدف مینا


6. تحلیل فازی رابطة توسعة اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های درآمدی در ایران

دوره 1389، شماره 1، زمستان 1389

محمد مظلوم خراسانی؛ مژگان عظیمی هاشمی


7. تفاوت‌های جنسیتی در اوقات فراغت

دوره 1389، شماره 1، زمستان 1389

خدیجه سفیری؛ فاطمه مدیری


8. روندها و عوامل مؤثر بر تغییر ارزش‌ها

دوره 1389، شماره 1، زمستان 1389

منصور وثوقی؛ حسین اکبری